Poznámky právnej vedy k rozsudkom

Táto rubrika obsahuje odkazy na poznámky právnej vedy k rozsudkom Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu od ich vzniku.

Rubrika sa člení na tri časti:

- prvá časť obsahuje odkazy na poznámky právnej vedy k rozsudkom Súdneho dvora vyhláseným vo veciach začatých pred 1. januárom 1989.
Časť 1: 1954 - 1988

- druhá časť obsahuje odkazy na poznámky právnej vedy k rozsudkom Súdneho dvora a Všeobecného súdu vo veciach začatých od 1. januára 1989 do 31. decembra 2004.
Časť 2: 1989 - 2004

- tretia časť obsahuje odkazy na poznámky právnej vedy k rozsudkom Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu vo veciach začatých od 1. januára 2005.
Časť 3: 2005 - ...

Rozsudky sú v každej časti zatriedené pre každý súd podľa čísla veci, zatiaľ čo odkazy na poznámky sú zatriedené chronologicky podľa vydania. Na konci každej časti umožňuje chronologická tabuľka všetkých rozsudkov opatrených poznámkami čitateľovi ľahko nájsť číslo veci rozsudku, o ktorom je mu známy len dátum.

Pokiaľ ide o dokument vo formáte PDF (Portable Document Format), vstup do tohto dokumentu sa môže vykonať s pomocou „záložiek".

Pozor! Napriek tomu, že toto dielo existuje len vo francúzštine, každý odkaz je prevzatý vo svojom pôvodnom jazyku.