Δικαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα εθνικά δικαιοδοτικά συστήματα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007 Δικαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο τόμος Les Juridictions des États membres de l'Union européenne [«Τα δικαστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης»] απευθύνεται σε επαγγελματίες νομικούς, ακαδημαϊκούς, φοιτητές, επιχειρήσεις, καθώς και στους ιδιότητες που έρχονται ολοένα και συχνότερα αντιμέτωποι με τη διεθνοποίηση των δικαστικών διαφορών.

Το έργο προσφέρει στον αναγνώστη μια επισκόπηση των δικαστηρίων και των ένδικων διαδικασιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περιγράφοντας το δικαιοδοτικό σύστημα καθενός από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Περιέχει επίσης πίνακες με την ιεραρχική κατάταξη των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και ειδικές βιβλιογραφικές παραπομπές.

Ο οδηγός αυτός, ο οποίος αποτελούσε μέχρι τούδε εργαλείο για εσωτερική χρήση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διατίθεται για πρώτη φορά ευρέως, προκειμένου να γίνουν κοινό κτήμα ορισμένα στοιχεία που δεν είχαν αποτελέσει ποτέ αντικείμενο συνολικής παρουσιάσεως.