Domstolar i Europeiska unionens medlemsstater

Domstolssystemens utformning den 1 januari 2007 EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuimet

EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuimet

Les Juridictions des États membres de l'Union européenne riktar sig till utövande jurister, universitetslärare, studerande och företag samt till alla övriga som i allt högre utsträckning berörs av att domstolsprocesserna utlokaliseras.

För att erbjuda läsaren en överblick över domstolarna och domstolsprocesserna i rättens Europa, beskrivs i detta verk domstolssystemen i var och en av Europeiska unionens 27 medlemsstater.

Verket innehåller dessutom en grafisk presentation av de nationella domstolarna och specifika bibliografiska uppgifter.

Denna handbok var tidigare ett enkelt internt arbetsredskap vid Europeiska unionens domstol, men görs nu tillgänglig för allmänheten i syfte att sprida den kunskap som man sällan har kunnat finna samlad i en gemensam framställning.