Διαδικασία

Δικονομικές διατάξεις

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οργανισμός του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1-5-2019)

Κωδικοποιημένο κείμενο του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου  (1-4-2023)

Κωδικοποιημένο κείμενο των Διατάξεων για τη ρύθμιση πρακτικών ζητημάτων σχετικών με την εκτέλεση του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου  (1-4-2023)

Απόφαση (EE) 2016/2387 του Γενικού Δικαστηρίου, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, για τους κανόνες ασφαλείας που εφαρμόζονται όσον αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται ή τα στοιχεία που προσκομίζονται σύμφωνα με το άρθρο 105, παράγραφος 1 ή παράγραφος 2, του κανονισμού διαδικασίας

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 11ης Ιουλίου 2018, σχετική με την κατάθεση και την επίδοση διαδικαστικών εγγράφων μέσω της εφαρμογής e-Curia

Όροι χρήσεως της εφαρμογής e-Curia (1-12-2018)

Ανακοινώσεις δημοσιευμένες στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκλογή του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου (EE 2022, C 398, σ. 2)

Εκλογή του Αντιπροέδρου του Γενικού Δικαστηρίου (EE 2022, C 398, σ. 2)

Εκλογή των προέδρων των τμημάτων (EE 2022, C 398, σ. 3)

Συγκρότηση των τμημάτων και τοποθέτηση των δικαστών στα τμήματα (EE 2022, C 398, σ. 3)

Συγκρότηση του τμήματος μείζονος συνθέσεως (EE 2022, C 398, σ. 7)

Τρόπος ορισμού του δικαστή που αντικαθιστά κωλυόμενο δικαστή (EE 2022, C 398, σ. 7)

Κριτήρια αναθέσεως των υποθέσεων στα τμήματα (EE 2023 C 286, σ. 2)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 9ης Φεβρουαρίου 2022 σχετικά με τις δικαστικές διακοπές (EE 2022, C 138, σ. 3)

Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Φεβρουαρίου 2023 σχετικά με τις δικαστικές διακοπές (EE 2023, C 104, σ. 3)

Διορισμός του Γραμματέα (EE 2023, C 216)

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες

Μη δημοσιοποίηση των δεδομένων στις ένδικες διαδικασίες 

Κατάλογος των προς επαλήθευση στοιχείων για το δικόγραφο της προσφυγής (εισαγωγικό δικόγραφο) 

Υπόδειγμα για τις ευθείες προσφυγές/αγωγές (πλην των υποθέσεων πνευματικής ιδιοκτησίας) 

Υπόδειγμα προσφυγής για τις υποθέσεις πνευματικής ιδιοκτησίας 

Υπόδειγμα συνοπτικής εκθέσεως των ισχυρισμών και κύριων επιχειρημάτων που προβάλλονται με το δικόγραφο της προσφυγής 

Κατάλογος των προς επαλήθευση στοιχείων για την επ’ ακροατηρίου συζήτηση 

Οδηγίες  εκ μέρους της Διευθύνσεως Διερμηνείας για τις αγορεύσεις στο πλαίσιο της επ' ακροατηρίου συζητήσεως

Πρακτικές συστάσεις προς τους εκπροσώπους που αγορεύουν μέσω τηλεδιασκέψεως 

Έντυπο αιτήσεως δικαστικής αρωγής

Προτάσεις τροποποιήσεων

-

Για περισσότερες πληροφορίες

Η διαδικασία - Ιστορικό των τροποποιήσεων