Ελλάς / Greece

Οργανισμοί / Institutions

Βουλή / Parlement / Parliament

Πρωθυπουργός / Premier Ministre / Prime Minister

Υπουργείο Δικαιοσύνης / Ministère de la justice / Ministry of Justice 

Υπουργείο Εξωτερικών / Ministère des Affaires Étrangères / Ministry of Foreign Affairs

Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας / Présidence de la République Hellénique / Presidency of the Hellenic Republic

Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση / La Grèce dans l'Union Européenne / Greece in European Union

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους / Conseil Juridique de l'État / Legal Council of State

Οργανόγραμμα των Δικαστηρίων στην Ελλάδα / Organigramme des institutions judiciaires en Grèce / Organizational chart of the judicial institutions in Greece

    

Νομοθεσία - Νομολογία / Legislation - Jurisprudence / Legislation - Case Law

Εθνικό Τυπογραφείο / Imprimerie Nationale / National Gazette

Σύνταγμα / Constitution de la Grèce / Constitution of Greece

Συμβούλιο της Επικρατείας / Conseil d'État Hellénique / Hellenic Council of State

Ελεγκτικό Συνέδριο / Cour Supérieure des Comptes / Supreme Court of Audit

Άρειος Πάγος / Cour Suprême en Matière Civile et Pénale de la Grèce / Supreme Civil and Criminal Court of Greece

Εφετείο Αθηνών / Cour d'Appel d'Athènes / Court of Appeal of Athens

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών / Cour Administrative d'Appel d'Athènes / Administrative Court of Appeal of Athens

Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών / Tribunal Administratif d'Athènes /Administrative Court of First Instance of Athens

Βάση Δεδομένων Hellenic European Law Concordance (HELC) / Base des Données Hellenic European Law Concordance (HELC) / Legal Database HELC (Hellenic European Law Concordance)

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών / Barreau d'Athènes / Athens Bar Association

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών / Base des Données Juridiques du Barreau d'Athènes / Legal Database of the Athens Bar Association