Prezentace Sbírky rozhodnutí

Jednací řády Soudního dvora a Tribunálu stanoví, že sbírka soudních rozhodnutí se zveřejňuje v úředních jazycích Evropské unie. Sbírka rozhodnutí je úřední publikací, v níž se zveřejňuje judikatura soudů, z nichž sestává Soudní dvůr Evropské unie.

Složení Sbírky

Do 1. září 2016, kdy byly na Tribunál přeneseny pravomoci Soudu pro veřejnou službu, tvořila Sbírku soudních rozhodnutí obecná Sbírka rozhodnutí obsahující judikaturu Soudního dvora a Tribunálu a Sbírka rozhodnutí – Veřejná služba, která obsahovala judikaturu Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu ve věcech veřejné služby.

Od 1. září 2016 je judikatura (včetně rozhodnutí vydaných Tribunálem a Soudním dvorem ve věcech veřejné služby) zveřejňována výlučně v obecné Sbírce rozhodnutí.

Podoba Sbírky rozhodnutí

Obecná Sbírka rozhodnutí byla v listinné podobě zveřejnována do roku 2011, Sbírka rozhodnutí – Veřejná služba do roku 2009. Před těmito daty byla úřední publikací jen tištěná verze Sbírky rozhodnutí, kterou lze i nadále získat u Úřadu pro publikace. Na internetové stránce EUR-Lex jsou rozhodnutí zveřejněná ve Sbírce rozhodnutí k dispozici i ve formátu pdf.

Sbírka rozhodnutí je zveřejněna výhradně v digitální podobě na internetových stránkách EUR-Lex (úřední publikace jsou přístupné bezplatně) od 1. ledna 2012 (obecná Sbírka rozhodnutí), případně od 1. ledna 2010 (Sbírka rozhodnutí – Veřejná služba). Do Sbírky rozhodnutí zveřejněné na stránkách EUR-Lex lze přistupovat i z těchto internetových stránek.

Digitální Sbírku rozhodnutí tvoří veškerá soudní rozhodnutí, případně spolu se stanoviskem generálního advokáta, ve formátu pdf. Nahlížení do těchto dokumentů by mělo usnadnit uvedení dalších informací a zveřejnění verzí html obsahujících hypertextové odkazy. Tyto informace nejsou součástí digitální Sbírky rozhodnutí a nemají povahu oficiálních informací.

Přístup ke Sbírce rozhodnutí na internetových stránkách Curia

Přístupová stránka ke Sbírce rozhodnutí zobrazuje dokumenty seskupené podle jednotlivých věcí chronologicky podle data rozhodnutí.

Ikona  v chronologické tabulce obsahuje hypertextový odkaz na oficiální text a ikona na bibliografický soupis v EUR‑Lexu.

Šedá ikona znamená, že oficiální dokument není v požadovaném jazyce zatím k dispozici.

Chronologická tabulka dále obsahuje informace o případných kasačních opravných prostředcích, přezkumech či opravách a odkazy do databáze Curia, které usnadňují nahlížení do dokumentů.

Kritéria pro zveřejňování judikatury ve Sbírce rozhodnutí

Kritéria pro zveřejňování v digitální Sbírce rozhodnutí jsou pro Soudní dvůr i Tribunál stejná jako kritéria platná v minulosti pro zveřejňování v tištěné verzi Sbírky rozhodnutí.

Soudní dvůr

Ve Sbírce rozhodnutí se od 1. května 2004 zveřejňují:

  • rozsudky pléna a velkého senátu,
  • rozsudky vydané v řízeních o předběžné otázce senáty složenými z pěti soudců a senáty složenými ze tří soudců,
  • rozsudky vydané v jiných věcech než v řízeních o předběžné otázce senáty složenými z pěti soudců a senáty složenými ze tří soudců, rozhodujícími se stanoviskem generálního advokáta, a
  • posudky vydané podle čl. 218 odst. 11 SFEU.

Nerozhodne-li příslušné kolegium jinak, v zásadě se tedy ve Sbírce rozhodnutí již nezveřejňují:

  • rozsudky vydané v jiných věcech než v řízeních o předběžné otázce senáty složenými ze tří nebo z pěti soudců rozhodujícími bez stanoviska generálního advokáta a
  • usnesení.

Od září 2011 mohou senáty složené ze tří nebo z pěti soudců dále rozhodnout, že se ve Sbírce rozhodnutí výjimečně nezveřejní rozsudek vydaný v řízení o předběžné otázce.

Tribunál

Ve Sbírce rozhodnutí se od září 2005, nerozhodne-li příslušné kolegium jinak, zveřejňují:

  • rozsudky velkého senátu,
  • rozsudky senátů složených z pěti soudců.

O zveřejňování rozsudků senátů složených ze tří soudců rozhodují případ od případu příslušná kolegia.

Rozsudky Tribunálu vydané samosoudcem a judikující usnesení se, není-li rozhodnuto jinak, ve Sbírce rozhodnutí nezveřejňují.

Některá rozhodnutí mohou být zveřejněna formou výňatků.

Informace o rozhodnutích nezveřejněných ve Sbírce rozhodnutí

Rozhodnutí, která se sice podle výše uvedených pravidel ve Sbírce rozhodnutí nezveřejňují, jsou ovšem přístupná na těchto internetových stránkách v rubrice „Judikatura“, a to v dostupných jazycích, tedy v jednacím jazyce a v jazyce, v němž proběhla porada soudců.

Obecná Sbírka rozhodnutí obsahuje i informace o těchto rozhodnutích.

Sbírka rozhodnutí – Veřejná služba

Tribunál

Rozhodnutí Tribunálu vydaná v řízení o kasačním opravném prostředku v oblasti práva veřejné služby byla do 31. srpna 2016 zveřejňována ve Sbírce rozhodnutí – Veřejná služba v podobě shrnutí ve všech úředních jazycích a v plném znění v jednacím jazyce. Mohla být zveřejněna též v obecné Sbírce rozhodnutí ve všech úředních jazycích.

Od 1. září 2016 jsou rozhodnutí Tribunálu v oblasti sporů z veřejné služby zveřejňována v obecné Sbírce rozhodnutí podle výše uvedených kritérií.

Soud pro veřejnou službu

Rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu byla do 31. srpna 2016 zveřejňována ve Sbírce rozhodnutí – Veřejná služba v podobě shrnutí ve všech úředních jazycích a v plném znění v jednacím jazyce a v jazyce, v němž proběhla porada soudců. Rozhodnutí obecného zájmu byla zveřejňována v plném znění i v ostatních úředních jazycích.

Úřední jazyky

Úřední jazyky Unie jsou následující:

od 1. ledna 1952:

francouzština, italština, němčina a nizozemština

od 1. ledna 1973:

angličtina, dánština a irština

od 1. ledna 1981:

řečtina

od 1. ledna 1986:

portugalština a španělština

od 1. ledna 1995:

finština a švédština

od 1. května 2004:

čeština, estonština, litevština, lotyšština, maďarština, maltština, polština, slovenština a slovinština

od 1. ledna 2007:

bulharština a rumunština

od 1. července 2013:

chorvatština

Nařízeními Rady (ES) č. 930/2004 a č. 1738/2006 byla pro maltštinu (do 30. dubna 2007) a nařízeními Rady (ES) č. 920/20052015/2264 pro irštinu (do 31. prosince 2021) stanovena dočasná odchylná opatření.