Præsentation af Samlingen

I henhold til procesreglementerne for Den Europæiske Unions Domstol og Den Europæiske Unions Ret offentliggøres der en Samling af Afgørelser på Den Europæiske Unions officielle sprog. Samlingen er en officiel publikation, der indeholder afgørelser truffet af de retsinstanser, som Den Europæiske Unions Domstol består af.

 

Samlingens sammensætning

Indtil den 1. september 2016, hvilket er datoen for overførslen af Personalerettens kompetencer til Retten, bestod denne Samling af Afgørelser af en almindelig samling, der indeholdt Domstolens og Rettens afgørelser, og en Samling af Afgørelser i Personalesager, der indeholdt Rettens og Personalerettens afgørelser i personalesager.

Siden den 1. september 2016 offentliggøres retspraksis (herunder Rettens og Domstolens afgørelser på det personaleretlige område) udelukkende i Den Almindelige Samling.

 

Samlingens form

Den Almindelige Samling og Samling af Afgørelser i Personalesager blev offentliggjort i trykt form indtil henholdsvis 2011 og 2009. I perioden forud for disse tidspunkter var den trykte form den eneste officielle publikation. Den er fortsat tilgængelig hos Publikationskontoret. Afgørelserne er ligeledes tilgængelige i en pdf-version på webstedet EUR-Lex. En udgave i pdf-format af de i Samlingen offentliggjorte afgørelser er ligeledes tilgængelig på webstedet EUR-Lex.

Siden den 1. januar 2012 (Den Almindelige Samling) og den 1. januar 2010 (Samling af Afgørelser i Personalesager) offentliggøres Samlingen udelukkende digitalt på webstedet EUR-Lex (gratis tilgængelig offentlig publikation). Nærværende websted giver ligeledes adgang til Samlingen, som er offentliggjort på webstedet EUR-Lex.

Den digitale Samling består af en samling retsafgørelser, der i givet fald ledsages af generaladvokatens forslag til afgørelse i pdf-format. For at lette adgangen til disse afgørelser er der tilføjet supplerende oplysninger, såsom html-versioner med hyperlinks. Disse oplysninger er ikke en del af den digitale Samling, og de har ikke officiel karakter.

 

Adgangen til Samlingen på webstedet Curia

På Samlingens startside er dokumenterne opdelt efter sag i kronologisk rækkefølge.

Ikonerne og i den kronologiske oversigt indeholder links til den officielle tekst og til dokumentfortegnelsen i webstedet EUR-Lex.

Et gråt ikon betyder, at det officielle dokument endnu ikke er tilgængeligt på det valgte sprog.

Med henblik på at lette søgningen indeholder den kronologiske oversigt desuden oplysninger om eventuelle appeller, fornyede prøvelser eller berigtigelser samt links til webstedet Curia.

 

Kriterier for offentliggørelse af retspraksis i Samlingen

Kriterierne for Domstolens og Rettens offentliggørelse i den digitale Samling er de samme som kriterierne for offentliggørelse af Samlingen i trykt form.

 

Domstolen

Siden den 1. maj 2004 offentliggøres følgende afgørelser i Samlingen:

  • domme afsagt i plenum og domme afsagt af Store Afdeling
  • domme afsagt i præjudicielle sager af afdelinger bestående af fem dommere og af afdelinger bestående af tre dommere
  • domme afsagt i ikke-præjudicielle sager af afdelinger bestående af fem dommere og af afdelinger bestående af tre dommere, hvor generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse, og
  • udtalelser afgivet i medfør af artikel 218, stk. 11, TEUF.

 

Medmindre dommerkollegiet træffer anden afgørelse, offentliggøres følgende i princippet ikke længere i Samlingen:

  • domme afsagt i ikke-præjudicielle sager af afdelinger bestående af fem dommere og afdelinger bestående af tre dommere uden forslag til afgørelse fra generaladvokaten, og
  • kendelser.

Siden september 2011 kan afdelinger bestående af tre eller fem dommer i øvrigt undtagelsesvis bestemme, at en dom afsagt i en præjudiciel sag ikke offentliggøres i Samlingen.

 

Retten

Siden september 2005, medmindre dommerkollegiet træffer bestemmelse om andet, offentliggøres følgende i Samlingen:

  • domme afsagt af Store Afdeling
  • domme afsagt af afdelinger bestående af fem dommere.

Dommerkollegiet beslutter i hvert enkelt tilfælde, om domme afsagt af afdelinger bestående af tre dommere skal offentliggøres.

De af Rettens domme, der afsiges af en enkelt dommer, og kendelser offentliggøres ikke i Samlingen, medmindre der træffes bestemmelse om andet.

Visse afgørelser kan offentliggøres i uddrag.

 

Oplysninger om ikke-offentliggjorte afgørelser

Afgørelser, som i henhold til de ovennævnte regler ikke offentligøres i Samlingen, er imidlertid tilgængelige under afsnittet »Retspraksis« på dette websted i de sprogudgaver, der foreligger, dvs. processproget og voteringssproget.

Den Almindelige Samling indeholder ligeledes oplysninger om disse afgørelser.

 

Samling af Afgørelser i Personalesager

Retten

Indtil den 31. august 2016 blev de afgørelser, som Retten traf efter appel i personalesager, offentliggjort i Samling af Afgørelser i Personalesager i form af sammendrag på alle officielle sprog og i deres fulde ordlyd på processproget og voteringssproget. De kunne ligeledes være offentliggjort i Den Almindelige Samling på alle officielle sprog.

Siden den 1. september 2016 er Rettens afgørelser på det personaleretlige område blevet offentliggjort i Den Almindelige Samling i henhold til følgende kriterier.

Personaleretten

Indtil den 31. august 2016 blevPersonalerettensafgørelser offentliggjort i Samling af Afgørelser i Personalesager i form af sammendrag på alle officielle sprog og i deres fulde ordlyd på processproget og voteringssproget.

Afgørelser af almen interesse blev ligeledes offentliggjort på de andre officielle sprog.

 

Officielle sprog

Unionens officielle sprog er følgende:

Siden 1. januar 1952:

tysk, fransk, italiensk og nederlandsk

Siden 1. januar 1973:

dansk, engelsk og irsk

Siden 1. januar 1981:

græsk

Siden 1. januar 1986:

spansk og portugisisk

Siden 1. januar 1995:

finsk og svensk

Siden 1. maj 2004:

tjekkisk, estisk, lettisk, litauisk, ungarsk, maltesisk, polsk, slovakisk og slovensk

Siden 1. januar 2007:

bulgarsk og rumænsk

DSiden 1. juli 2013:

kroatisk

 

Der er truffet midlertidige undtagelsesforanstaltninger for så vidt angår maltesisk (indtil den 30.4.2007) og for irsk (indtil den 31.12.2021) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 930/2004 og (EF) nr. 1738/2006 samt forordning (EF) nr. 920/2005 og (EU) nr. 2015/2264.