Kohtulahendite kogumik

Euroopa Kohtu ja Üldkohtu kodukordade kohaselt avaldatakse kohtulahendite kogumik Euroopa Liidu ametlikes keeltes. Kohtulahendite kogumik on Euroopa Liidu Kohtusse kuuluvate kohtute praktika ametlik avaldamisallikas.

 

Kohtulahendite kogumiku osad

Kuni 1. septembrini 2016, kui Avaliku Teenistuse Kohtu pädevus anti üle Üldkohtule, koosnes kohtulahendite kogumik üldisest kogumikust, milles avaldati Euroopa Kohtu ja Üldkohtu praktika, ja avaliku teenistuse kohtulahendite kogumikust, milles avaldati avalikku teenistust puudutav Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu praktika.

Alates 1. septembrist 2016 avaldatakse kohtupraktika (kaasa arvatud avalikku teenistust puudutavad Üldkohtu ja Euroopa Kohtu lahendid) ainult üldises kohtulahendite kogumikus.

 

Paberkandjal ja elektrooniline kogumik

Üldine kohtulahendite kogumik ja avaliku teenistuse kohtulahendite kogumik avaldati vastavalt kuni 2011. ja 2009. aastani paberkandjal. Kuni nimetatud aastateni oli ainuke ametlik avaldamisallikas paberkandjal kohtulahendite kogumik. See on saadaval Euroopa Liidu Väljaannete Talituses. Kohtulahendite kogumikus avaldatud kohtulahendid on EUR-Lex-is kättesaadavad ka pdf-formaadis.

Kohtulahendite kogumik avaldatakse vastavalt alates 1. jaanuarist 2012 (üldine kohtulahendite kogumik) ja 1. jaanuarist 2010 (avaliku teenistuse kohtulahendite kogumik) ainult elektrooniliselt EUR-Lex-i veebisaidil (ametlik avaldamisallikas, millele pääseb ligi tasuta). EUR-Lex-is avaldatud kohtulahendite kogumikule pääseb ligi ka käesolevalt veebisaidilt.

Elektrooniline kohtulahendite kogumik koosneb kohtulahendite pdf-formaadis tekstidest, millele on teatavatel juhtudel lisatud kohtujuristi ettepanek. Kohtulahenditega tutvumise hõlbustamiseks on lisatud muud liiki teavet ning html-versioonid ja hüperlingid. Viimati nimetatud teave ei kuulu elektroonilise kohtulahendite kogumiku juurde ning sellel puudub ametlik tähendus.

 

Kohtulahendite kogumik Curia veebisaidil

Kohtulahendite kogumikule viitaval leheküljel on dokumendid esitatud kohtuasjade kaupa lahendite kronoloogilises järjestuses.

Kronoloogilise tabeli ikoonidelt ja leiab vastavalt lingid ametlikele tekstidele ja bibliograafilisele teabele EUR‑Lex-is.

Hallil taustal ikoontähendab, et ametlik dokument ei ole otsitavas keeles veel kättesaadav.

Kronoloogilises tabelis on esitatud ka teave võimalike apellatsioonkaebuste, uuesti läbivaatamise või paranduste kohta ning lingid Curia andmebaasi, et hõlbustada teabeotsingut.

 

Kohtulahendite kogumikus kohtulahendite avaldamise kriteeriumid

Euroopa Kohtu ja Üldkohtu lahendite elektroonilise kogumiku puhul jäävad nende avaldamise kriteeriumid paberkandjal kohtulahendite kogumikuga võrreldes samaks.

Euroopa Kohus

Alates 1. maist 2004 avaldatakse kohtulahendite kogumikus:

  • täiskogu ja suurkoja kohtuotsused;
  • viiest kohtunikust koosnevate kodade ja kolmest kohtunikust koosnevate kodade kohtuotsused eelotsuseasjades,
  • viiest kohtunikust koosnevate kodade ja kolmest kohtunikust koosnevate kodade kohtuotsused muudes kui eelotsuseasjades, mis on lahendatud koos kohtujuristi ettepanekuga,
  • ELTL artikli 218 lõike 11 alusel antud arvamused.

Kui vastav kohtukoosseis ei otsusta teisiti, ei avaldata kohtulahendite kogumikus üldjuhul enam järgmisi dokumente:

  • kolmest või viiest kohtunikust koosnevate kodade kohtuotsused muudes kui eelotsuseasjades, mis on lahendatud ilma kohtujuristi ettepanekuta,
  • kohtumäärused.

Alates 2011. aasta septembrist võivad kolmest või viiest kohtunikust koosnevad kojad erandkorras otsustada, et eelotsusetaotluse suhtes tehtud kohtuotsust ei avaldata kohtulahendite kogumikus.

Üldkohus

Alates 2005. aasta septembrist avaldatakse kohtulahendite kogumikus järgmised dokumendid, kui kohtukoosseis ei otsusta teisiti:

  • suurkoja kohtuotsused,
  • viiest kohtunikust koosnevate kodade kohtuotsused.

Kolmest kohtunikust koosnevate kodade kohtuotsuste avaldamise otsustab kohtukoosseis igal üksikjuhtumil eraldi.

Üldkohtu kohtuotsuseid, mille on teinud kohtunik ainuisikuliselt, ning õigustmõistva sisuga kohtumäärusi kohtulahendite kogumikus ei avaldata, kui kohus ei otsusta teisiti.

Teatavad kohtulahendid võidakse avaldada väljavõtetena.

 

Teave avaldamata kohtulahendite kohta

Kohtulahendid, mida eespool esitatud reeglite kohaselt kohtulahendite kogumikus ei avaldata, on käesoleva veebisaidi rubriigis „Kohtulahendid“ siiski kättesaadavad olemasolevates keeltes, s.o kohtumenetluse keeles ja kohtu töökeeles.

Samuti sisaldab üldine kohtulahendite kogumik teavet nende lahendite kohta.

 

Avaliku teenistuse kohtulahendite kogumik

Üldkohus

Kuni 31. augustini 2016 avaldati Üldkohtu lahendid, mis tehti apellatsiooniastmes avalikku teenistust puudutavates asjades, avaliku teenistuse kohtulahendite kogumikus kokkuvõttena kõigis ametlikes keeltes ning terviktekstina kohtumenetluse keeles. Need võidi avaldada ka üldises kohtulahendite kogumikus kõigis ametlikes keeltes.

Alates 1. septembrist 2016 avaldatakse avalikku teenistust puudutavates asjades tehtud Üldkohtu lahendid üldises kohtulahendite kogumikus vastavalt eespool esitatud kriteeriumidele.

Avaliku Teenistuse Kohus

Kuni 31. augustini 2016 avaldati Avaliku Teenistuse Kohtu lahendid avaliku teenistuse kohtulahendite kogumikus kokkuvõttena kõigis ametlikes keeltes ning terviktekstina kohtumenetluse keeles ja kohtu töökeeles.

Avalikku huvi puudutavate kohtulahendite terviktekstid avaldati ka teistes ametlikes keeltes.

 

Ametlikud keeled

Euroopa Liidu ametlikud keeled on järgmised:

Alates 1. jaanuarist 1952:

saksa, prantsuse, itaalia ja hollandi

Alates 1. jaanuarist 1973:

taani, inglise ja iiri

Alates 1. jaanuarist 1981:

kreeka

Alates 1. jaanuarist 1986:

hispaania ja portugali

Alates 1. jaanuarist 1995:

soome ja rootsi

Alates 1. jaanuarist 2004:

tšehhi, eesti, läti, leedu, ungari, malta, poola, slovaki ja sloveeni

Alates 1. jaanuarist 2007:

bulgaaria ja rumeenia

Alates 1. jaanuarist 2013:

horvaatia

 

Malta (kuni 30. aprillini 2007) ja iiri keele (kuni 31. detsembrini 2021) suhtes on vastavalt nõukogu määrustega (EÜ) nr 930/2004 ja 1738/2006 ning määrustega nr 920/2005 ja 2015/2264 ette nähtud üleminekumeetmed.