Krājuma noformējums

Atbilstoši Tiesas un Vispārējās tiesas Reglamentiem Judikatūras krājums tiek publicēts Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Krājums ir Eiropas Savienības Tiesu veidojošo tiesu judikatūras oficiāla publikācija.

 

Krājuma sastāvs

Līdz 2016. gada 1. septembrim, kad Civildienesta tiesas pilnvaras tika nodotas Vispārējai tiesai, Judikatūras krājumu veidoja Vispārējais krājums, kurā ir ietverta Tiesas un Vispārējās tiesas judikatūra, un Judikatūras krājums – Civildienesta lietas, kurā bija ietverta Vispārējās tiesas un Civildienesta tiesas judikatūra civildienesta jomā.

Kopš 2016. gada 1. septembra judikatūra (ieskaitot nolēmumus, ko ir taisījusi Vispārējā tiesa un Tiesa civildienesta jomā) tiek publicēta tikai Vispārējā krājumā.

 

Krājuma formāts

Vispārējais krājums un Judikatūras krājums – Civildienesta lietas tika publicēti papīra formā attiecīgi līdz 2011. un 2009. gadam. Laikposmā pirms šiem datumiem tikai Krājuma papīra versija ir oficiālā publikācija. Tā joprojām ir pieejama Publikāciju birojā. Krājumā publicēto nolēmumu versija PDF formātā ir pieejama arī EUR‑Lex vietnē.

Attiecīgi, sākot no 2012. gada 1. janvāra (Vispārējais krājums) un no 2010. gada 1. janvāra (Judikatūras krājums – Civildienesta lietas) Krājuma publicēšana notiek tikai digitālā formā EUR‑Lex vietnē (oficiālā publikācija, kas ir pieejama bez maksas). Šajā vietnē ir iespējams piekļūt arī Krājumam, kas ir publicēts EUR‑Lex vietnē.

Digitālo krājumu veido visi tiesu nolēmumi, ko attiecīgā gadījumā papildina ģenerāladvokāta secinājumi, PDF formātā. Lai atvieglotu iepazīšanos ar šiem dokumentiem, ir pievienota papildu informācija, kā arī versijas html formātā ar hipersaitēm. Šī informācija neietilpst Digitālajā krājumā un tā nav oficiāla informācija.

 

Piekļuve Krājumam lapa Curia vietnē

Krājuma piekļuves lapā ir dokumenti, kas ir sagrupēti pa lietām nolēmumu pieņemšanas hronoloģiskā secībā.

Ikonas  un  hronoloģiskajā tabulā ietver saites attiecīgi uz oficiālo tekstu un uz bibliogrāfisko informāciju EUR‑Lex vietnē.

Ikona pelēkā krāsā nozīmē, ka oficiālais dokuments izvēlētajā valodā vēl nav pieejams.

Hronoloģiskā tabula turklāt ir papildināta ar informāciju par iespējamām apelācijas sūdzībām, pārskatīšanu vai labojumiem un ar saitēm uz datubāzi Curia, lai atvieglotu meklēšanu.

 

Kritēriji judikatūras publicēšanai Krājumā

Kritēriji nolēmumu publicēšanai digitālajā krājumā Tiesai un Vispārējai tiesai paliek nemainīgi salīdzinājumā ar Krājumu, kas publicēts papīra formā.

Tiesa

Kopš 2004. gada 1. maija Krājumā publicē:

  • plēnuma un virspalātas spriedumus;
  • spriedumus, ko prejudiciāla nolēmuma lietās taisījušas palātas piecu tiesnešu sastāvā un palātas trīs tiesnešu sastāvā;
  • spriedumus, ko lietās, kas nav prejudiciāla nolēmuma lietas, taisījušas palātas piecu tiesnešu sastāvā un palātas trīs tiesnešu sastāvā, nolēmumu pieņemot ar ģenerāladvokāta secinājumiem; un
  • atzinumus, kas sniegti saskaņā ar LESD 218. panta 11. punktu.

Ja vien attiecīgais tiesas sastāvs nav pieņēmis pretēju lēmumu, Krājumā principā vairs nepublicē:

  • spriedumus, ko lietās, kas nav prejudiciāla nolēmuma lietas, taisījušas palātas trīs tiesnešu sastāvā vai piecu tiesnešu sastāvā, nolēmumu pieņemot bez ģenerāladvokāta secinājumiem, un
  • rīkojumus.

Kopš 2011. gada septembra palātas trīs vai piecu tiesnešu sastāvā izņēmuma kārtā var nolemt, ka prejudiciālais nolēmums netiek publicēts Krājumā.

Vispārējā tiesa

No 2005. gada septembra, ja vien tiesas sastāvs nav pieņēmis pretēju lēmumu, Krājumā publicē:

  • virspalātas spriedumus;
  • palātu, kurās ir pieci tiesneši, spriedumus.

To, vai publicēt spriedumus, ko ir pieņēmušas palātas trīs tiesnešu sastāvā, katrā atsevišķā gadījumā izlemj tiesas sastāvs.

Vispārējās tiesas spriedumus lietā, ko tiesnesis ir izskatījis vienpersoniski, un rīkojumus ar sprieduma raksturu, ja vien nav pretēja lēmuma, Krājumā nepublicē.

Atsevišķus nolēmumus var publicēt izvilkumu veidā.

 

Informācija par Krājumā nepublicētajiem nolēmumiem

Nolēmumi, kas saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem netiek publicēti Krājumā, ir pieejami šīs vietnes sadaļā “Judikatūra” pieejamajās valodās, t.i., tiesvedības valodā un apspriežu valodā.

Vispārējā krājumā ir ietverta arī informācija par šiem nolēmumiem.

 

Judikatūras krājums – Civildienesta lietas

Vispārējā tiesa

Līdz 2016. gada 31. augustam Vispārējās tiesas nolēmumi, kas ir pieņemti apelācijas tiesvedībā civildienesta tiesību jomā, tika publicēti Judikatūras krājumā – Civildienesta lietas kopsavilkumu veidā visās oficiālajās valodās un pilnībā – tiesvedības valodā. Tie varēja tikt publicēti arī Vispārējā krājumā visās oficiālajās valodās.

Kopš 2016. gada 1. septembra Vispārējās tiesas nolēmumi civildienesta strīdu jomā tiek publicēti Vispārējā krājumā saskaņā ar iepriekš minētajiem kritērijiem.

Civildienesta tiesa

Līdz 2016. gada 31. augustam Civildienesta tiesas nolēmumi tika publicēti Judikatūras krājumā – Civildienesta lietas kopsavilkumu veidā visās oficiālajās valodās, kā arī pilnībā – tiesvedības valodā un apspriežu valodā. Nolēmumu vispārējas nozīmes lietās pilns teksts tika publicēts arī citās oficiālajās valodās.

 

Oficiālās valodas

Savienības oficiālās valodas ir šādas:

Kopš 1952. gada 1. janvāra:

vācu, franču, itāļu un holandiešu

Kopš 1973. gada 1. janvāra:

dāņu, angļu un īru

Kopš 1981. gada 1. janvāra:

grieķu

Kopš 1986. gada 1. janvāra:

spāņu un portugāļu

Kopš 1995. gada 1. janvāra:

somu un zviedru

Kopš 2004. gada 1. maija:

čehu, igauņu, latviešu, lietuviešu, ungāru, maltiešu, poļu, slovāku un slovēņu

Kopš 2007. gada 1. janvāra:

bulgāru un rumāņu

Kopš 2013. gada 1. jūlija:

horvātu

 

Pagaidu atkāpes pasākumi ir paredzēti maltiešu valodai (līdz 2007. gada 30. aprīlim) un īru valodai (līdz 2021. gada 31. decembrim) attiecīgi Padomes Regulā (EK) Nr. 930/2004 un Regulā (EK) Nr. 1738/2006 un Regulā (EK) Nr. 920/2005 un Regulā (EK) Nr. 2015/2264.