Presentatie van de Jurisprudentie

Zoals is bepaald in de Reglementen voor de procesvoering van het Hof van Justitie en het Gerecht, wordt de rechtspraak van deze rechterlijke instanties gepubliceerd in de officiële talen van de Europese Unie. De Jurisprudentie is de officiële publicatie van de rechtspraak van de rechterlijke instanties waaruit het Hof van Justitie van de Europese Unie bestaat.

 

Samenstelling van de Jurisprudentie

Tot 1 september 2016, op welke datum de bevoegdheid van het Gerecht voor ambtenarenzaken is overgedragen aan het Gerecht, was de Jurisprudentie samengesteld uit een algemene Jurisprudentie, die de rechtspraak van het Hof van Justitie en het Gerecht bevatte, en een Jurisprudentie ambtenarenzaken, die de rechtspraak in ambtenarenzaken van het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken bevatte.

Sinds 1 september 2016 wordt de jurisprudentie (daaronder begrepen de beslissingen van het Gerecht en van het Hof in ambtenarenzaken) uitsluitend gepubliceerd in de algemene Jurisprudentie.

 

Drager van de Jurisprudentie

De algemene Jurisprudentie en de Jurisprudentie ambtenarenzaken zijn op papier gepubliceerd tot en met 2011 respectievelijk 2009. Voor de periode vóór die data is de papieren versie van de Jurisprudentie de enige officiële publicatie. Zij blijft beschikbaar bij het Publicatiebureau. Een pdf-versie van de in de Jurisprudentie gepubliceerde beslissingen is ook beschikbaar via EUR-Lex.

Met ingang van 1 januari 2012 (algemene Jurisprudentie) respectievelijk 1 januari 2010 (Jurisprudentie ambtenarenzaken) wordt de Jurisprudentie uitsluitend digitaal gepubliceerd op de site van EUR-Lex (gratis toegankelijke, officiële publicatie). Ook de Curia-site verschaft toegang tot de op EUR-Lex gepubliceerde Jurisprudentie.

De digitale Jurisprudentie bestaat uit een verzameling rechterlijke beslissingen, in voorkomend geval vergezeld van de conclusie van de advocaat-generaal, in pdf-formaat. Om de raadpleging van die documenten te vergemakkelijken zijn nadere gegevens toegevoegd, alsmede html-versies met hyperlinks. Deze informatie maakt geen deel uit van de digitale Jurisprudentie en heeft geen officieel karakter.

 

Toegang tot de Jurisprudentie op de Curia-site

De pagina die toegang verschaft tot de Jurisprudentie toont documenten die zijn gegroepeerd per zaak en in chronologische volgorde van de beslissingen.

De icoontjes en in de chronologische tabel bevatten links naar de officiële tekst en de documentaire gegevens in EUR-Lex.

Een grijsgemaakt icoontje geeft aan dat het officiële document nog niet beschikbaar is in de taal waarin wordt gezocht.

De chronologische tabel is bovendien aangevuld met informatie over eventuele hogere voorzieningen, heroverwegingen of rectificaties, met links naar de Curia-database, om het opzoekwerk te vergemakkelijken.

 

Criteria voor publicatie van rechtspraak in de Jurisprudentie

De criteria voor publicatie in de digitale Jurisprudentie voor het Hof van Justitie en het Gerecht zijn nog steeds dezelfde als die voor de op papier gepubliceerde Jurisprudentie.

Hof van Justitie

Sinds 1 mei 2004 worden in de Jurisprudentie gepubliceerd:

  • arresten van de voltallige zitting en van de grote kamer;
  • arresten die in prejudiciële zaken zijn gewezen door de kamers van vijf rechters en de kamers van drie rechters;
  • arresten die in andere dan prejudiciële zaken zijn gewezen door de kamers van vijf rechters en de kamers van drie rechters die uitspraak doen met conclusie van de advocaat-generaal, en
  • adviezen krachtens artikel 218, lid 11, VWEU.

Tenzij de betrokken rechtsprekende formatie anders beslist, worden in beginsel dus niet meer in de Jurisprudentie gepubliceerd:

  • arresten die in andere dan prejudiciële zaken zijn gewezen door de kamers van vijf rechters en de kamers van drie rechters die uitspraak doen zonder conclusie van de advocaat-generaal, en
  • beschikkingen.

Sinds september 2011 kunnen de kamers van drie of vijf rechters voorts in uitzonderlijke gevallen beslissen om een prejudicieel arrest niet in de Jurisprudentie te publiceren.

Gerecht

Sinds september 2005 worden, tenzij de betrokken rechtsprekende formatie anders beslist, de volgende beslissingen in de Jurisprudentie gepubliceerd:

  • arresten van de Grote kamer,
  • arresten van de kamers van vijf rechters.

De betrokken rechtsprekende formatie beslist per geval over de publicatie van arresten van de kamers van drie rechters.

Arresten van het Gerecht die worden gewezen door een alleensprekende rechter en beschikkingen van gerechtelijke aard worden, behoudens andersluidende beslissing, niet in de Jurisprudentie gepubliceerd.

Bepaalde beslissingen kunnen gedeeltelijk worden gepubliceerd.

 

Informatie over niet in de Jurisprudentie gepubliceerde beslissingen

De beslissingen die overeenkomstig de bovengenoemde regels niet in de Jurisprudentie worden gepubliceerd, zijn niettemin onder „rechtspraak” op de Curia-site toegankelijk in de beschikbare talen, te weten de procestaal en de taal van de beraadslaging.

 

Jurisprudentie ambtenarenzaken

Gerecht

Tot 31 augustus 2016 werden de beslissingen van het Gerechtdie in hogere voorziening waren gewezen op het gebied van het ambtenarenrecht, in de Jurisprudentie ambtenarenzaken gepubliceerd in de vorm van samenvattingen in alle officiële talen en als integrale tekst in de procestaal. Zij konden ook worden gepubliceerd in de algemene Jurisprudentie in alle officiële talen.

Sinds 1 september 2016 worden de beslissingen van het Gerecht in geschillen op het gebied van het ambtenarenrecht in de algemene Jurisprudentie gepubliceerd volgens de hierboven genoemde criteria.

Gerecht voor ambtenarenzaken

Tot 31 augustus 2016 werden de beslissingen van het Gerecht voor ambtenarenzakenin de Jurisprudentie ambtenarenzaken gepubliceerd in de vorm van samenvattingen in alle officiële talen en als integrale tekst in de procestaal en in de taal van de beraadslaging. Voor beslissingen van algemeen belang werd de integrale tekst ook gepubliceerd in de andere officiële talen.

 

Officiële talen

De officiële talen van de Unie zijn:

Sinds 1 januari 1952:

Duits, Frans, Italiaans en Nederlands

Sinds 1 januari 1973:

Deens, Engels en Iers

Sinds 1 januari 1981:

Grieks

Sinds 1 januari 1986:

Spaans en Portugees

Sinds 1 januari 1995:

Fins en Zweeds

Sinds 1 mei 2004:

Tsjechisch, Ests, Lets, Litouws, Hongaars, Maltees, Pools, Slowaaks en Sloveens

Sinds 1 januari 2007:

Bulgaars en Roemeens

Sinds 1 juli 2013:

Kroatisch

Tijdelijke afwijkingsmaatregelen zijn voorzien voor het Maltees (tot en met 30 april 2007) en voor Ierland (tot en met 31 december 2021) bij de verordeningen (EG) nr. 930/2004 en nr. 1738/2006 respectievelijk de verordeningen nr. 920/2005 en nr. 2015/2264 van de Raad.