Prezentacja Zbioru Orzeczeń

Na podstawie regulaminów postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości i Sądem we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej publikowany jest Zbiór Orzeczeń. Zbiór stanowi oficjalną publikację orzecznictwa sądów składających się na Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Skład Zbioru Orzeczeń

Do dnia 1 września 2016 r., w którym nastąpiło przekazanie zakresu właściwości Sądu do spraw Służby Publicznej do Sądu, Zbiór Orzeczeń składał się z ogólnego Zbioru Orzeczeń, w którym publikowane były orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i Sądu, oraz ze Zbioru Orzeczeń – Służba Publiczna, w którym publikowane były orzeczenia Sądu dotyczące służby publicznej i orzeczenia Sądu do spraw Służby Publicznej.

Od dnia 1 września 2016 r. orzecznictwo (łącznie z wydanymi przez Sąd i Trybunał orzeczeniami z dziedziny służby publicznej) publikowane jest wyłącznie w zbiorze ogólnym.

Nośnik Zbioru Orzeczeń

Ogólny Zbiór Orzeczeń i Zbiór Orzeczeń – Służba Publiczna były wydawane w wersji papierowej, odpowiednio, do roku 2011 i 2009. Dla okresu poprzedzającego te lata wersja papierowa Zbioru Orzeczeń stanowi jedyną oficjalną publikację. Jest ona wciąż dostępna w Urzędzie Publikacji. Na stronie EUR-Lex opublikowane w Zbiorze Orzeczeń orzeczenia dostępne są także w formacie pdf.

Począwszy, odpowiednio, od dnia 1 stycznia 2012 r. (ogólny Zbiór Orzeczeń) i 1 stycznia 2010 r. (Zbiór Orzeczeń – Służba Publiczna) publikacja Zbioru odbywa się wyłącznie w formacie elektronicznym na stronie EUR-Lex (oficjalna publikacja dostępna bezpłatnie). Niniejsza strona również pozwala na uzyskanie dostępu do Zbioru Orzeczeń opublikowanego na stronie EUR-Lex.

Elektroniczny Zbiór Orzeczeń zawiera wszystkie orzeczenia, którym w odpowiednim przypadku towarzyszy także opinia rzecznika generalnego, w formacie pdf. W celu ułatwienia zapoznania się z tymi dokumentami dołączono dodatkowe informacje oraz wersje w formacie html z hiperłączami. Informacje te nie stanowią części elektronicznego Zbioru Orzeczeń i nie mają charakteru urzędowego.

Dostęp do Zbioru Orzeczeń na stronie Curia

Strona dostępu do Zbioru Orzeczeń zawiera wykaz dokumentów podzielonych według numeru sprawy w porządku chronologicznym wydawania orzeczeń.

Ikony i w tabeli chronologicznej zawierają łącza do wersji oficjalnej i do notki bibliograficznej w EUR-Lex.

Ikona w kolorze szarym  oznacza, że oficjalny dokument nie jest jeszcze dostępny w języku zapytania.

Tabela chronologiczna jest ponadto wzbogacona o informacje na temat ewentualnego odwołania, szczególnej procedury kontroli lub sprostowań i zawiera łącza do bazy danych Curia w celu ułatwienia zapoznania się z nimi.

Zasady publikacji orzeczeń w Zbiorze Orzeczeń

Zasady publikacji orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu w elektronicznym Zbiorze Orzeczeń pozostają niezmienione w stosunku do Zbioru Orzeczeń wydawanego w wersji papierowej.

Trybunał Sprawiedliwości

Od dnia 1 maja 2004 r. w Zbiorze Orzeczeń publikowane są:

  • wyroki wydane przez Trybunał w pełnym składzie i przez wielką izbę;
  • wyroki wydane w postępowaniu prejudycjalnym przez izby złożone z pięciu i z trzech sędziów;
  • wyroki wydane w postępowaniach innych niż prejudycjalne przez izby złożone z pięciu i z trzech sędziów w sprawach, w których przedstawiona została opinia przez rzecznika generalnego; oraz
  • opinie wydane w trybie art. 218 ust. 11 TFUE.

Z zastrzeżeniem możliwości innej decyzji składu sędziowskiego, w Zbiorze nie są więc co do zasady publikowane:

  • wyroki wydane w postępowaniach innych niż prejudycjalne przez izby złożone z pięciu i z trzech sędziów, orzekające bez opinii rzecznika generalnego; oraz
  • postanowienia.

Od września 2011 r. izby w składzie trzech lub pięciu sędziów mogą ponadto zadecydować na zasadzie wyjątku o odstąpieniu od publikacji w Zbiorze wyroku w sprawie dotyczącej pytań prejudycjalnych.

Sąd

Począwszy od września 2005 r., z zastrzeżeniem możliwości innej decyzji składu sędziowskiego, w Zbiorze publikowane są:

  • wyroki wydane przez wielką izbę,
  • wyroki wydane przez izby w składzie pięciu sędziów.

O publikacji wyroków wydanych przez izby złożone z trzech sędziów decyduje każdorazowo skład orzekający.

Wyroki Sądu, w których orzeka jednoosobowy skład sędziowski, oraz postanowienia o charakterze sądowym nie są publikowane w Zbiorze, chyba że zostanie postanowione inaczej.

Niektóre orzeczenia mogą być publikowane w formie wyciągów.

Informacje o orzeczeniach niepublikowanych w Zbiorze Orzeczeń

Orzeczenia, które zgodnie z powyższymi zasadami nie są publikowane w Zbiorze, są dostępne w dziale „Orzecznictwo” na niniejszej stronie w dostępnych językach, a mianowicie w języku postępowania i w języku narady.

Ogólny Zbiór Orzeczeń zawiera również informacje na temat tych decyzji.

Zbiór Orzeczeń – Służba Publiczna

Sąd

Do dnia 31 sierpnia 2016 r. orzeczenia Sądu wydane w wyniku odwołań w dziedzinie prawa dotyczącego służby publicznej były publikowane w Zbiorze Orzeczeń – Służba Publiczna w formie streszczeń we wszystkich językach urzędowych i w pełnej wersji w języku postępowania. Mogły być one również publikowane w ogólnym Zbiorze Orzeczeń we wszystkich językach urzędowych.

Od dnia 1 września 2016 r. orzeczenia Sądu w dziedzinie służby publicznej publikowane są w zbiorze ogólnym, zgodnie z określonymi wyżej kryteriami.

Sąd do spraw Służby Publicznej

Do dnia 31 sierpnia 2016 r. orzeczenia Sądu do spraw Służby Publicznej również były publikowane w Zbiorze Orzeczeń – Służba Publiczna w formie streszczeń we wszystkich językach urzędowych oraz w pełnej wersji w języku postępowania i w języku narady. W przypadku orzeczeń istotnych dla interesu ogólnego ich pełen tekst był publikowany także w pozostałych językach urzędowych.

Języki urzędowe

Językami urzędowymi Unii są:

Od dnia 1 stycznia 1952 r.:

niemiecki, francuski, włoski i niderlandzki

Od dnia 1 stycznia 1973 r.:

duński, angielski i irlandzki

Od dnia 1 stycznia 1981 r.:

grecki

Od dnia 1 stycznia 1986 r.:

hiszpański i portugalski

Od dnia 1 stycznia 1995 r.:

fiński i szwedzki

Od dnia 1 maja 2004 r.:

czeski, estoński, łotewski, litewski, węgierski, maltański, polski, słowacki i słoweński

Od dnia 1 stycznia 2007 r.:

bułgarski i rumuński

Od dnia 1 lipca 2013 r.:

chorwacki

Tymczasowe środki stanowiące odstępstwa zostały przewidziane odnośnie do języka maltańskiego (do dnia 30 kwietnia 2007 r.) i irlandzkiego (do dnia 31 grudnia 2021 r.) na podstawie rozporządzeń Rady (WE) odpowiednio nr 930/2004 i 1738/2006 oraz nr 920/2005 i 2015/2264.