Způsob citování judikatury

Způsob citování judikatury na Soudním dvoře Evropské unie na základě ECLI (evropského identifikátoru judikatury)

 

I. Kontext způsobu citování judikatury

Z iniciativy Rady byl vytvořen evropský identifikátor judikatury (ECLI neboli European Case Law Identifier)[1]. Účelem tohoto identifikátoru je zavést jednoznačný odkaz na vnitrostátní i evropskou judikaturu a stanovit minimální soubor jednotných metadat o judikatuře. Slouží tak k snadnějšímu dohledávání a citování judikatury v rámci Evropské unie.

ECLI obsahuje vedle prefixu „ECLI“ čtyři povinné části:

 • kód členského státu, o jehož soud se jedná, nebo kód Evropské unie, jde-li o soudy Evropské unie;
 • zkratku pro soud, který dané rozhodnutí vydal;
 • rok rozhodnutí;
 • pořadové číslo o maximální délce 25 alfanumerických znaků a ve formátu zvoleném jednotlivými členskými státy nebo dotyčným nadnárodním soudem. Pořadové číslo nesmí obsahovat žádná interpunkční znaménka kromě tečky („.“) a dvojtečky („:“), přičemž dvojtečka slouží k oddělení prvků ECLI.

Soudní dvůr Evropské unie vyhověl doporučení Rady, aby se zapojil do systému evropského identifikátoru judikatury, a přiřadil ECLI všem rozhodnutím vydaným unijními soudy od roku 1954, jakož i stanoviskům a názorům generálních advokátů.

Například ECLI rozsudku Soudního dvora ze dne 12. července 2005, Schempp (C‑403/03), má následující podobu:„EU:C:2005:446“[2].

Lze jej rozložit na tyto části:

 • „EU“ značí, že jde o rozhodnutí vydané některým z unijních soudů (kdyby šlo o rozhodnutí vnitrostátního soudu, byl by na tomto místě uveden kód členského státu, pod nějž dotyčný soud spadá);
 • „C“ značí, že toto rozhodnutí vydal Soudní dvůr (kdyby rozhodnutí vydal Tribunál, bylo by na tomto místě písmeno „T“, a kdyby šlo o rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu, bylo by zde písmeno „F“);
 • „2005“ značí, že rozhodnutí bylo vydáno v roce 2005;
 • „446“ značí, že jde o 446. ECLI přidělený v daném roce.

 

II. Způsob citování judikatury

Účelem způsobu citování judikatury přijatého Soudním dvorem Evropské unie je zkombinovat identifikátor ECLI s běžným názvem rozhodnutí a s číslem věci v rejstříku. Jednotlivé unijní soudy jej začaly postupně používat od prvního pololetí roku 2014 a jeho používání pak v průběhu roku 2016 sladily.

Tento způsob citování:

 • zpřehledňuje soudní rozhodnutí tím, že odkazy na judikaturu v nich uvedené obsahují při každém výskytu údaje potřebné k jednoznačné identifikaci uváděného rozhodnutí, zvláště když jsou všechny části odkazu uváděny při každém jeho výskytu;
 • je jazykově neutrálnější, neboť formát citace je z velké části totožný ve všech jazycích, takže obsahuje méně prvků vyžadujících překlad;
 • usnadňuje automatické vkládání hypertextových odkazů na ECLI citovaného rozhodnutí i na odkazovaný bod tohoto rozhodnutí.

 

Jednotlivé části odkazu vypadají následovně:

cs

 

1     Závěry Rady ze dne 29. dubna 2011, které doporučují zavedení identifikátoru evropské judikatury [evropského identifikátoru judikatury] (European Case Law Identifier – ECLI) a stanovení minimálního souboru jednotných metadat o judikatuře (Úř. věst. 2011, C 127, s. 1). Více informací na https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-cs.do.

2     Aby odkaz nebyl zbytečně dlouhý, prefix ECLI se při citování rozhodnutí Soudního dvora, Tribunálu a Soudu pro veřejnou službu vynechává.