Kohtulahenditele viitamise viis

Euroopa Liidu Kohtu lahenditele viitamise viis, mis põhineb Euroopa kohtulahendi tunnusel (ECLI)

 

I. Kohtulahenditele viitamise viisi taust

Nõukogu algatuse raames on välja töötatud Euroopa kohtulahendi tunnus (ECLI ehk European Case Law Identifier)1. Tunnus peab üheselt viitama nii liikmesriigi kui Euroopa kohtulahenditele ja määratlema kohtulahendite ühiste metaandmete miinimumkogumi. See aitab lihtsustada kohtulahenditega tutvumist ja neile viitamist Euroopa Liidus.

Euroopa kohtulahendi tunnus koosneb eesliitest „ECLI“ ja neljast kohustuslikust osast:

 • kood, mis viitab liikmesriigile, kus asjaomane kohus tegutseb, või Euroopa Liidule, kui tegemist on liidu kohtutega;
 • lühend, mis viitab kohtule, mille lahendiga on tegemist;
 • aasta, mil lahend on tehtud;
 • viitenumber, mis koosneb maksimaalselt 25;kohalisest tähe; ja numbrikombinatsioonist vastavalt vormile, mille otsustab iga liikmesriik või asjaomane riigiülene kohus. Viitenumber ei tohi sisaldada ühtki muud kirjavahemärki peale punkti (.) ja kooloni (:), kusjuures koolon eraldab Euroopa kohtulahendi tunnuse osi.

Vastavalt nõukogu soovitusele, et Euroopa Liidu Kohus võtaks osa Euroopa kohtulahendi tunnuse süsteemist, andis Euroopa Kohus ECLI tunnuse kõigile liidu kohtute lahenditele alates 1954. aastast, samuti kohtujuristide ettepanekutele ja seisukohtadele.

Näiteks Euroopa Kohtu 12. juuli 2005. aasta otsuse Schempp (C‑403/03) tunnus on järgmine: „EU:C:2005:446“2.

See koosneb järgmistest osadest:

 • „EU“ näitab, et tegemist on liidu kohtu lahendiga (kui see oleks mõne liikmesriigi kohtu lahend, oleks märke „EU“ asemel selle liikmesriigi kood, kus asjaomane kohus tegutseb);
 • „C“ näitab, et tegemist on Euroopa Kohtu lahendiga (kui tegemist on Üldkohtu või Avaliku Teenistuse Kohtu lahendiga, märgitakse vastavalt „T“ või „F“);
 • „2005“ näitab, et lahend on tehtud 2005. aastal;
 • „446“ näitab, et tegemist on sel aastal antud 446. ECLI tunnusega.

 

II. Kohtulahenditele viitamise viis

Euroopa Liidu Kohtu poolt vastu võetud kohtulahenditele viitamise viis sobitab ECLI tunnuse lahendi tavapärase nimetuse ja kohtuasja registreerimisnumbriga. Iga Euroopa Liidu kohus võttis selle kasutusele järk‑järgult alates 2014. aasta esimesest poolaastast ning selle kasutamine ühtlustati liidu kohtute vahel 2016. aasta jooksul.

Viitamise viis:

 • parandab kohtulahendite loetavust sellega, et viited kohtulahenditele sisaldavad igal üksikjuhul viidatud kohtulahendi üheseks identifitseerimiseks vajalikke andmeid ning kõiki viitesse kuuluvaid andmeid korratakse igal mainimisjuhul;
 • on keeleliselt neutraalsem, kuna viite vorm on kõikides keeltes valdavalt ühesugune ja sisaldab vähem osi, mida tuleb tõlkida;
 • lihtsustab hüperlinkide automaatset lisamist nii viidatud lahendi ECLI tunnusele kui lahendi viidatud punktile.

 

Viitesse kuuluvad järgmised elemendid:

 et

 

1     Nõukogu 29. aprilli 2011. aasta järeldused, milles kutsutakse üles võtma kasutusele European Case Law Identifier (ECLI) ja kohtulahendite ühtse metadata miinimumkogum (ELT 2011, C 127, lk 1). Vt täiendav teave.

2     Et viide ei oleks tarbetult pikk, loobuti Euroopa Kohtu, Üldkohtu ja Avaliku Teenistuse Kohtu lahenditele viitamisel eelliitest „ECLI“.