Tapa viitata oikeuskäytäntöön

European Case Law Identifier ‑tunnukseen (ECLI) perustuva käytäntö viitata Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön

 

I. Oikeuskäytäntöviittausten tausta

Neuvoston aloitteesta on luotu eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI eli European Case Law Identifier).[1] Tunnuksen tarkoituksena on mahdollistaa yksiselitteiset viittaukset sekä kansalliseen että unionin oikeuskäytäntöön ja määritellä vähimmäismäärä yhdenmukaista metadataa oikeuskäytännön tarpeisiin. ECLI-tunnus helpottaa siten oikeuskäytäntöön tutustumista ja siihen viittaamista Euroopan unionissa.

ECLI sisältää ECLI-etuliitteen lisäksi seuraavat neljä pakollista osaa:

 • sen jäsenvaltion maakoodi, jonka tuomioistuimesta on kyse, tai Euroopan unionin koodi silloin kun on kyse Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluvasta tuomioistuimesta
 • ratkaisun antanutta tuomioistuinta vastaava lyhenne
 • ratkaisun vuosi
 • enintään 25 merkin pituinen järjestysluku, joka esitetään kunkin jäsenvaltion tai asianomaisen ylikansallisen tuomioistuimen päättämässä muodossa. Järjestysluku ei voi sisältää muita välimerkkejä kuin pisteitä (”.”) ja kaksoispisteitä (”:”). Kaksoispisteellä erotetaan ECLI-tunnuksen eri osat toisistaan.

Euroopan unionin tuomioistuin noudatti neuvoston suositusta ECLI-tunnuksen käyttöönotosta ja osoitti ECLI-tunnuksen kaikille unionin tuomioistuinten vuoden 1954 jälkeen antamille ratkaisuille ja julkisasiamiesten ratkaisuehdotuksille ja kannanotoille.

Esimerkiksi 12.7.2005 annetun unionin tuomioistuimen tuomion C-403/03, Schempp, ECLI-tunnus on EU:C:2005:446.[2]

Tunnus jakautuu seuraaviin osiin:

 • ”EU” tarkoittaa, että kyse on unionin jonkin tuomioistuimen antamasta ratkaisusta (jos kyse olisi kansallisesta tuomioistuimesta, tällä paikalla olisi kyseisen jäsenvaltion maakoodi)
 • ”C” osoittaa, että kyse on unionin tuomioistuimen ratkaisusta (jos kyse olisi unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisusta, merkintä olisi ”T”, ja virkamiestuomioistuimen ratkaisussa se olisi ollut ”F”)
 • ”2005” osoittaa, että ratkaisu on annettu vuoden 2005 aikana
 • ”446” osoittaa, että kyseessä on 446. kyseisen vuoden aikana osoitettu ECLI-tunnus.

 

II. Viittaukset oikeuskäytäntöön

Euroopan unionin tuomioistuimen käyttöön ottaman viittaustavan tarkoituksena on yhdistää ECLI-tunnus ratkaisun tavanomaiseen kutsumanimeen ja asian rekisterinumeroon. ECLI-tunnus otettiin käyttöön unionin tuomioistuimissa vaiheittain alkuvuodesta 2014 lähtien ja vuoden 2016 kuluessa sen käyttötapa yhtenäistettiin unionin tuomioistuinten välillä.

Tällä tavalla viittaamistapa

 • parantaa tuomioistuinratkaisujen luettavuutta, koska viittaukset oikeuskäytäntöön sisältävät kussakin tapauksessa tarvittavat tiedot viittauksen kohteena olevan ratkaisun tunnistamiseksi yksiselitteisesti, ja ennen kaikkea siksi, että viittauksissa käytetään poikkeuksetta tunnusta kaikkine osineen
 • on kielellisesti neutraalimpi, koska viittauksen muoto on kaikilla kielillä lähes sama ja sisältää siten vähemmän käännettäviä osia, ja
 • helpottaa sekä viitatun ratkaisun ECLI-tunnukseen että viitattuun ratkaisun kohtaan johtavien hyperlinkkien automaattista lisäämistä.

 

Oikeuskäytäntöviittaus muodostuu seuraavista osista:

fi


[1] Neuvoston 29.4.2011 päivätyt päätelmät European Case Law Identifier -tunnuksen (ECLI) ja vähimmäismääräisen oikeuskäytäntöön liittyvän yhdenmukaisen metadatan käyttöönottoon kehottamisesta (EUVL 2011, C 127, s. 1). Lisätietoja.

[2] Jotta viittausta ei tarpeettomasti pidennettäisi, viitattaessa unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen oikeuskäytäntöön ei käytetä ECLI-etuliitettä.