Citeerwijze voor de rechtspraak

Citeerwijze voor de rechtspraak bij het Hof van Justitie van de Europese Unie op basis van de ECLI (European Case Law Identifier)

 

I. Achtergrond van de citeerwijze voor de rechtspraak

Op initiatief van de Raad is een Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI of European Case Law Identifier) ingevoerd.[1] Met de invoering van deze identificatiecode wordt beoogd, verwijzingen naar de nationale en Europese rechtspraak op ondubbelzinnige wijze te stroomlijnen en een minimumaantal metagegevens betreffende de rechtspraak te verstrekken. Bovendien wordt het dankzij dit identificatienummer gemakkelijker om de rechtspraak binnen de Europese Unie te raadplegen en te citeren.

De ECLI-code bestaat, afgezien van het prefix "ECLI", uit vier verplichte onderdelen:

 • de code van de lidstaat onder wiens bevoegdheid de betrokken rechterlijke instantie valt, of van de Europese Unie indien het gaat om een rechterlijke instantie van de Europese Unie;
 • de afkorting van de benaming van de rechterlijke instantie die de beslissing heeft gegeven;
 • het jaar van de beslissing;
 • een volgnummer van ten hoogste 25 alfanumerieke tekens, in een formaat waarover elke lidstaat of de supranationale rechterlijke instantie beslist. Het volgnummer mag geen andere leestekens bevatten dan de punt (".") en de dubbele punt (":"); de dubbele punt scheidt de onderdelen van een ECLI-code.

Op aanbeveling van de Raad, die wenste dat het Hof van Justitie van de Europese Unie bij het Europese identificatiesysteem voor jurisprudentie betrokken werd, heeft het Hof een ECLI-code toegekend aan alle beslissingen van de rechterlijke instanties van de Unie sinds 1954 en ook aan de conclusies en standpuntbepalingen van de advocaten-generaal.

Voorbeeld: de ECLI-code van het arrest van het Hof van 12 juli 2005, Schempp (C‑403/03) ziet er als volgt uit: "EU:C:2005:446"[2]

en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • "EU" geeft aan dat het gaat om een beslissing van een rechterlijke instantie van de Unie (bij een beslissing van een nationale rechterlijke instantie staat daar de landcode van de lidstaat van deze rechterlijke instantie);
 • "C" geeft aan dat het gaat om een beslissing van het Hof (wanneer een beslissing door het Gerecht is gegeven of in het verleden door het Gerecht voor ambtenarenzaken, staat daar "T" respectievelijk "F");
 • "2005" geeft aan dat de beslissing in 2005 is gewezen;
 • "446" geeft aan dat het gaat om de 446eECLI-code die in het jaar in kwestie is toegekend.

 

II. Citeerwijze voor de rechtspraak

In de citeerwijze voor de rechtspraak die door het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt gevolgd, wordt de ECLI-code gecombineerd met de gebruikelijke naam van de beslissing en het zaaknummer. De citeerwijze is geleidelijk vanaf het eerste halfjaar van 2014 door elk van de rechterlijke instanties van de Unie toegepast en vervolgens in de loop van 2016 tussen de rechterlijke instanties van de Unie geharmoniseerd.

Deze nieuwe citeerwijze:

 • verbetert de leesbaarheid van de rechterlijke beslissingen doordat de verwijzingen naar de rechtspraak bij elke vermelding de onderdelen bevatten die nodig zijn om de genoemde beslissing ondubbelzinnig te identificeren, temeer omdat steeds alle onderdelen van de verwijzingen bij elke vermelding worden aangegeven;
 • biedt een grotere taalkundige neutraliteit doordat in alle talen het formaat van het citaat grotendeels identiek is en er dus minder onderdelen hoeven te worden vertaald;
 • vergemakkelijkt de automatische invoeging van hyperlinks op het niveau van de ECLI-code van de geciteerde beslissing en het punt waarnaar wordt verwezen.

 

De onderdelen van de verwijzing zijn de volgende:

 nl

 

1     Raadsconclusies van 29 april 2011 waarin de invoering wordt aanbevolen van een Europese identificatiecode voor jurisprudentie (ECLI), en van een minimumaantal uniforme metagegevens betreffende jurisprudentie (PB 2011, C 127, blz. 1). Meer informatie.

2     Om de verwijzing niet onnodig lang te maken wordt de afkorting "ECLI:" niet vermeld wanneer beslissingen van het Hof, het Gerecht en het Gerecht voor ambtenarenzaken worden geciteerd.