ECLI, metod för hänvisning till rättspraxis

Metod för hänvisning till rättspraxis från Europeiska unionens domstol som bygger på ECLI (europeisk identifikationskod för rättspraxis)

 

I. Bakgrund

På rådets initiativ har en europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI eller European Case Law Identifier)1  utarbetats. Koden ska göra det möjligt att på ett tydligt sätt hänvisa till såväl nationell som europeisk rättspraxis. Syftet är också att införa en minimiuppsättning enhetliga metadata för rättspraxis. På detta sätt ska det bli lättare att söka efter och hänvisa till rättspraxis inom Europeiska unionen.

ECLI innehåller, utöver prefixet ˮECLIˮ, fyra obligatoriska delar:

 • en landskod för den berörda medlemsstaten, eller koden för Europeiska unionen om det är fråga om rättspraxis från unionsdomstolarna,
 • en förkortning för den domstol som har meddelat avgörandet,
 • året då avgörandet meddelades,
 • ett löpnummer bestående av högst 25 alfanumeriska tecken i ett format som beslutas av varje medlemsstat eller den berörda överstatliga domstolen. Punkter (".") och kolon (ˮ:ˮ) är de enda tillåtna skiljetecknen. Kolon skiljer ECLI-kodens olika delar åt.

Europeiska unionens domstol har, till följd av rådets rekommendation att använda systemet med den europeiska identifikationskoden för rättspraxis, tilldelat samtliga avgöranden från unionsdomstolarna från och med år 1954, samt generaladvokaternas förslag till avgöranden och ställningstaganden, en ECLI-kod.

ECLI-koden för domstolens dom av den 12 juli 2005, Schempp (C-403/03), ser till exempel ut på följande sätt: ˮEU:C:2005:446ˮ2.

Den består av följande delar:

 • ˮEUˮ innebär att avgörandet är meddelat av en unionsdomstol (om avgörandet hade kommit från en nationell domstol skulle i stället medlemsstatens kod ha angetts här).
 • ˮCˮ innebär att avgörandet kommer från domstolen. Avgöranden från tribunalen och personaldomstolen betecknas med ˮTˮ respektive ˮFˮ.
 • ˮ2005ˮ innebär att avgörandet meddelades under år 2005.
 • ˮ446ˮ innebär att avgörandet är det 446:e som tilldelades en ECLI‑kod under det berörda året.

 

II. Metod för hänvisning till rättspraxis

Metoden för hänvisning till rättspraxis från Europeiska unionens domstol bygger på en kombination av ECLI koden, målets vedertagna namn och målnumret. Unionsdomstolarna införde successivt denna hänvisningsmetod under den första hälften av år 2014 och metoden harmoniserades inom unionsdomstolarna under år 2016.

Hänvisningsmetoden

 • gör domstolarnas avgöranden mer lättlästa, eftersom rättsfallshänvisningarna alltid innehåller de uppgifter som är nödvändiga för att klart identifiera det avgörande som hänvisningen avser, särskilt som alla de delar som bildar hänvisningen anges varje gång denna förekommer,
 • är mer språkneutral, eftersom formatet är i princip detsamma på alla språk och färre delar således kräver översättning,
 • gör det lättare att automatiskt skapa hyperlänkar såväl från ECLI‑koden för det citerade avgörandet som från punkthänvisningen.

 

De olika delarna i den nya rättsfallshänvisningen anges enligt följande :

sv

 

1     Rådets slutsatser av den 29 april 2011 om uppmaning att införa European Case Law Identifier (ECLI) och en minimiuppsättning enhetliga metadata för rättspraxis (EUT C 127, 2011, s. 1). För mer information, se här.

2     För att undvika en alltför lång hänvisning har prefixet "ECLI" uteslutits vid hänvisning till avgöranden från domstolen, tribunalen och personaldomstolen.