Metoden for henvisning til retspraksis

Metoden for henvisning til Den Europæiske Unions retspraksis ved brug af ECLI (European Case Law Identifier)

 

I. Baggrunden for metoden for henvisning til retspraksis

På baggrund af et initiativ fra Rådet er der blevet udarbejdet en europæisk identifikator (ECLI eller European Case Law Identifier) [1]. Denne identifikator har til formål at henvise entydigt til såvel national som EU-retspraksis og samtidig definere et minimumssæt ensartede metadata for retspraksis. Den letter desuden konsultationen og henvisningerne til retspraksis i Den Europæiske Union.

En ECLI omfatter, ud over forkortelsen »ECLI«, 4 obligatoriske komponenter:

 • koden svarende til den medlemsstat, som den pågældende domstol henhører under, eller svarende til Den Europæiske Union for så vidt angår dennes retsinstanser
 • forkortelsen svarende til den retsinstans, der har truffet afgørelsen
 • året for afgørelsen
 • et ordenstal bestående af højst 25 alfanumeriske tegn i et format, der fastlægges af hver medlemsstat eller den pågældende overstatslige domstol. Ordenstallet kan indeholde punktummer (».«) og kolon (»:«), hvor sidstnævnte opdeler de forskellige dele af en ECLI. Ingen andre diakritiske tegn er tilladt.

Efter Rådets henstilling om at Den Europæiske Unions Domstol bør deltage i European Case Law Identifier-systemet, har Domstolen knyttet en ECLI til alle afgørelser, der er truffet af Unionens retsinstanser siden 1954 samt til generaladvokaternes forslag til afgørelse og stillingtagen.

F.eks. angives ECLI for Domstolens dom af 12. juli 2005, Schempp (sag C-403/03), som følger:»EU:C:2005:446« [2].

ECLI består af følgende komponenter:

 • »EU« angiver, at der er tale om en afgørelse fra en af Unionens retsinstanser (var afgørelsen fra en national domstol, ville koden svarende til koden for den medlemsstat, som den pågældende domstol henhører under)
 • »C« angiver, at denne afgørelse er blevet truffet af Domstolen. Var afgørelsen truffet af Retten eller af Personaleretten, angives dette ved »T« og »F«
 • »2005« angiver, at afgørelsen er truffet i løbet af 2005
 • »446« angiver, at der er tale om den 446. ECLI, der er tildelt det pågældende år.

 

II. Metoden for henvisning til retspraksis

Metoden for henvisning til retspraksis, som Den Europæiske Unions Domstol har vedtaget, har til formål at kombinere ECLI-identifikatoren med afgørelsens kaldenavn og sagsnummeret. Den blev indført af hver af Unionens retsinstanser i løbet af første halvår 2014 og derefter harmoniseret for Unionens retsinstanser i løbet af 2016.

Herved vil den nye henvisningsmetode:

 • forbedre læseligheden af retsafgørelserne, idet henvisningerne til retspraksis hver gang indeholder de nødvendige elementer for entydigt at kunne identificere den afgørelse, der nævnes
 • være udtryk for en større sproglig neutralitet, for så vidt som henvisningen stort set er den samme på alle sprog og dermed indeholder færre elementer, der skal oversættes
 • lette en automatisk tilføjelse af hyperlinks til den nævnte afgørelses ECLI og af den præmis eller det punkt, der henvises til i den pågældende afgørelse.


Elementerne i henvisningen er de følgende:

 da

 

1.Rådets konklusioner med en opfordring til at indføre European Case Law Identifier (ECLI) og et minimumssæt ensartede metadata for retspraksis (EUT 2011 C 127, p. 1). Flere oplysninger findes her.

2. For at gøre henvisningerne så korte som muligt, medtages angivelsen »ECLI:« ikke ved henvisninger til Domstolens, Rettens og Personalerettens afgørelser.