Pravidlo citácie judikatúry

Spôsob citácie judikatúry Súdneho dvora Európskej únie na základe ECLI (európsky identifikátor judikatúry)

 

I. Kontext spôsobu citácie judikatúry

V rámci iniciatívy prijatej Radou bol vypracovaný európsky identifikátor judikatúry (ECLI alebo European Case Law Identifier)[1]. Tento identifikátor má za cieľ vytvoriť jednoznačný odkaz na vnútroštátnu a európsku judikatúru, ako aj definovať minimálny súbor jednotných metadát pre judikatúru. Má tak uľahčiť vyhľadávanie a citáciu judikatúry v Európskej únii.

ECLI zahŕňa okrem predpony „ECLI“ štyri povinné údaje:

 • kód zodpovedajúci členskému štátu, v ktorom sa nachádza dotknutý súd, alebo Európskej únii, pokiaľ ide o jej súdy,
 • skratku zodpovedajúcu súdu, ktorý vydal rozhodnutie,
 • rok prijatia rozhodnutia,
 • poradové číslo s maximálne 25 alfanumerickými znakmi, vytvorené vo formáte podľa rozhodnutia každého príslušného súdu členského štátu alebo súdu nadnárodnej povahy. Poradové číslo nesmie obsahovať nijaké iné rozdeľovacie znamienko ako bodku („.“) a dvojbodku („:“), pričom dvojbodka oddeľuje časti ECLI.

V nadväznosti na odporúčanie Rady, aby Súdny dvor Európskej únie prevzal systém európskeho identifikátora judikatúry, Súdny dvor pridelil ECLI všetkým rozhodnutiam vydaným súdmi Únie od roku 1954, ako aj návrhom a stanoviskám generálnych advokátov.

Napríklad ECLI rozsudku Súdneho dvora z 12. júla 2005, Schempp (C‑403/03), má takúto formu: „EU:C:2005:446“[2].

Skladá sa z týchto častí:

 • „EU“ znamená, že ide o rozhodnutie vydané súdom Únie (ak by išlo o rozhodnutie vnútroštátneho súdu, na mieste tohto označenia by bol kód zodpovedajúci členskému štátu, kde sa nachádza tento súd),
 • „C“ znamená, že toto rozhodnutie vydal Súdny dvor, (ak bolo rozhodnutie vydané Všeobecným súdom alebo v minulosti Súdom pre verejnú službu, uviedli by sa označenia „T“, resp. „F“,
 • „2005“ znamená, že rozhodnutie bolo vydané v roku 2005,
 • „446“ znamená, že ide o 446. ECLI pridelené v danom roku.

 

II. Spôsob citácie judikatúry

Spôsob citácie judikatúry prijatý Súdnym dvorom Európskej únie má za cieľ skombinovať identifikátor ECLI s obvyklým názvom rozhodnutia a so spisovou značkou veci. Všetky súdy Únie ho postupne začali používať v priebehu prvého polroka 2014 a neskôr bol zosúladený medzi súdmi Únie počas roka 2016.

Tento spôsob citácie:

 • sprehľadňuje súdne rozhodnutia, pretože odkazy na judikatúru obsahujú v každom prípade údaje nevyhnutné na jednoznačnú identifikáciu citovaného rozhodnutia, a to o to viac, že všetky prvky tvoriace odkazy sú uvedené pri každom výskyte tohto odkazu,
 • je jazykovo neutrálnejší, keďže formát citácie je v podstate zhodný vo všetkých jazykoch a obsahuje menej údajov, ktoré treba prekladať,
 • uľahčuje automatické vkladanie odkazov na ECLI citovaného rozhodnutia, ako aj na jeho príslušný bod.

 

Prvky tvoriace odkaz:

 sk


[1] Závery Rady z 29. apríla 2011 vyzývajúce k zavedeniu európskeho identifikátora judikatúry a minimálneho súboru jednotných metadát pre judikatúru (Ú. v. EÚ C 127, 2011, s. 1). Viac informácií.

[2] Aby sa odkaz zbytočne nepredlžoval, pri citácii rozhodnutí Súdneho dvora, Všeobecného súdu a Súdu pre verejnú službu sa skratka ECLI vypúšťa.