Všeobecné podmínky

Bezpečnostní a společenská pravidla

Z důvodu bezpečnostních kontrol návštěvníky prosíme, aby přesně dodržovali časový rozvrh návštěvy.

Návštěvníci jsou žádáni, aby se po celou dobu své návštěvy Soudního dvora chovali ukázněně a ohleduplně a zvolili přiměřené oblečení.

Návštěvníky účastnící se veřejného jednání prosíme, aby zaujali svá místa v jednací síni před začátkem jednání; vstupovat do jednací síně ani z ní vycházet není v průběhu jednání dovoleno. Při jednání se musí návštěvníci chovat tiše. V jednacích síních a zasedacích místnostech je rovněž zakázáno konzumovat jídlo a nápoje.

Během jednání je zakázáno fotografovat a pořizovat zvukové nahrávky. Aby se předešlo možným poruchám tlumočnického zařízení, je bezpodmínečně nutné vypnout mobilní telefony.

Každý návštěvník musí mít identifikační visačku, kterou je třeba nosit viditelně po celou dobu návštěvy. Z bezpečnostních důvodů mají návštěvníci Soudního dvora dovolen přístup pouze na místa zařazená do plánu návštěvy.

Vedoucí skupin prosíme, aby po celou dobu návštěvy Soudního dvora věnovali svěřeným návštěvníkům svou pozornost.

Soudní dvůr byl nucen posílit bezpečnostní opatření ohledně přístupu do svých budov. Prosíme proto návštěvníky, aby bezpodmínečně dodržovali pokyny bezpečnostního personálu i svého průvodce. Zároveň upozorňujeme, že při příchodu návštěvníků jsou kontrolována jejich zavazadla.

V budovách Soudního dvora je zakázáno kouřit.

Upozorňujeme, že za mimořádných okolností si Soudní dvůr vyhrazuje právo zrušit plánovanou návštěvu.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje se v rámci přípravy na návštěvu shromažďují proto, aby mohla proběhnout co nejlépe (účinnost kontaktů a výměny korespondence, sestavení programu v souladu s jazykovými potřebami, úrovní vzdělání a zájmy návštěvníků). S těmito údaji nakládá Ředitelství protokolu a návštěv po dobu potřebnou k zorganizování a vyhodnocení návštěvy; k výmazu údajů dojde nejpozději do šesti let od skončení návštěvy. Sdělují se pouze organizátorům návštěv (dotčeným návštěvníkům, Ředitelství protokolu a návštěv), osobám činným u Soudního dvora, které se s návštěvníky setkají, v případě potřeby tlumočení též Ředitelství tlumočnické služby, a v určitých situacích i orgánům provádějícím kontroly na základě zákonných předpisů.

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Text s významem pro EHP.) máte právo na přístup k údajům, které se vás týkají, a je-li to nutné, na jejich opravu.

Pro jakékoli další informace ohledně této záležitosti nebo přístup ke zpracovávaným údajům se prosím obraťte na Ředitelství protokolu a návštěv. Můžete též kontaktovat evropského inspektora ochrany údajů.

 

Kamerový dohled a videozáznam

K zajištění ochrany vcházejících osob i vlastního majetku a informací nechal Soudní dvůr nainstalovat kamerový systém dohledu sledující dění uvnitř budov, v nichž sídlí, i v jejich bezprostředním okolí. Pořízené obrazové záznamy jsou uchovávány po omezenou dobu a přístup k nim má pouze malý počet k tomu určených pracovníků.

Videozáznam a kamerový dohled se provádí v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů a soukromého života. Příslušné symboly umístěné poblíž sledovaného místa upozorňují na přítomnost systému kamerového dohledu.

Více informací:

- Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie pdf icon

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung pdf icon

 

Hlášení incidentů

Soudní dvůr zavedl opatření k zajištění toho, aby jakákoli nesrovnalost, selhání, poskytnutí pomoci osobám, potenciální problém související s bezpečností či ochranou osob, majetku a budov byly předmětem vnitřního hlášení incidentů.

Pro více informací:

Oznámení o hlášení incidentů pdf icon (FR)