Generelle betingelser for besøg hos Domstolen

Sikkerheds- og adfærdsregler

På grund af sikkerhedskontrollen bedes de besøgende nøje overholde besøgstiden.

De besøgende bedes under hele deres besøg ved Domstolen optræde værdigt og afdæmpet samt være passende påklædt.

Besøgende, der overværer et offentligt retsmøde, bedes tage plads i retssalen før retsmødets begyndelse. Det er ikke tilladt at gå ind i eller ud af retssalen under retsmødet. Under retsmødet skal besøgende forholde sig stille. I retssalene og mødelokalerne er det ligeledes forbudt at indtage mad og drikkevarer.

Det er forbudt at fotografere eller optage forhandlingerne under retsmødet. For at undgå interferens med tolkesystemet skal mobiltelefoner være slukkede.

Enhver besøgende skal være i besiddelse af en identifikationsbadge, som skal bæres på synlig vis under hele besøget. Af sikkerhedsmæssige årsager må besøgendes i Domstolen kun færdes på den rute, der er fastsat i besøgsprogrammet.

Lederne af grupperne bedes bistå de besøgende under hele deres besøg ved Domstolen.

Domstolen har været nødsaget til at forstærke sine sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med adgangen til bygningerne. Besøgende anmodes derfor om nøje at følge de instruktioner, der gives af sikkerhedsvagterne eller guiden. Det bemærkes, at de besøgendes bagage vil blive kontrolleret ved deres ankomst.

Det er ikke tilladt for de besøgende at ryge i bygningerne.

Bemærk, at Domstolen forbeholder sig ret til under særlige omstændigheder at aflyse et planlagt besøg.

 

Beskyttelse af personoplysninger

Personoplysninger indsamles i forbindelse med tilrettelæggelse af besøg med henblik på at besøget forløber bedst muligt (effektive kontakter og udveksling af korrespondance, fastlæggelse af et besøgsprogram, der er tilpasset de besøgendes sprog, uddannelsesniveau og interesser). Disse oplysninger behandles af Direktoratet for Protokol og Besøg i det tidsrum, som er nødvendigt for tilrettelæggelse af og opfølgningen på besøget, og slettes senest seks år efter besøget. Oplysningerne videregives udelukkende til de personer, der tilrettelægger besøgene (de pågældende besøgende og Direktoratet for Protokol og Besøg), de intervenienter, der møder de besøgende, Tolkedirektoratet, såfremt tolkning er nødvendig, og i givet fald de organer, som har kompetence til at gennemføre kontroller i medfør af lovgivningen.

I medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger har De ret til at få adgang til de oplysninger, som vedrører Dem, og, hvis nødvendigt, at få disse berigtiget.

For yderligere oplysninger herom eller for at få adgang til de oplysninger, der behandles, bedes De venligst henvende Dem til Direktoratet for Protokol og Besøg. De kan ligeledes til enhver tid henvende Dem til Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse.

 

Videoovervågning og videooptagelser

For at sikre beskyttelsen af de personer, der har adgang til Domstolens bygninger, samt den ejendom og de informationer, som Domstolen er i besiddelse af, har Domstolen installeret et videoovervågningssystem såvel indenfor som udenfor på Domstolens områder. De optagne billeder gemmes i en begrænset periode og er udelukkende tilgængelige for et begrænset antal, hertil udpegede personer.

Registreringen af billederne samt overvågningen med kamera foretages under overholdelse af lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger og privatlivet. Særlige piktogrammer placeret i nærheden af det overvågede område signalerer, at der er et videoovervågningssystem.

Se også:

- Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie pdf icon

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung pdf icon

 

Hændelsesrapporter

Domstolen har truffet foranstaltninger med henblik på, at der udarbejdes en intern hændelsesrapport vedrørende enhver anomali, forstyrrelse, ydelse af førstehjælp, potentielt problem vedrørende sikkerheden og trygheden for personer, ejendom og bygninger.

Vil du vide mere:

Meddelelse vedrørende hændelsesrapporter pdf icon (FR)