Bendrosios lankymosi Teisingumo Teisme sąlygos

Saugos instrukcijos ir elgesio taisyklės

Dėl saugumo patikrinimų lankytojai turi ypač tiksliai laikytis vizito tvarkaraščio.

Lankantis Teisingumo Teisme lankytojų prašoma elgtis santūriai ir pasirinkti tinkamą aprangą.

Lankytojai, atvykę stebėti viešą teismo posėdį, turi užimti vietą teismo posėdžių salėje prieš prasidedant teismo posėdžiui. Teismo posėdžio metu lankytojams neleidžiama nei įeiti į teismo posėdžių salę, nei iš jos išeiti. Per teisminių ginčų posėdžius lankytojai turi laikytis tylos. Teismo posėdžių ir susirinkimų salėse taip pat draudžiama vartoti maistą ar gėrimus.

Teismo posėdžio metu draudžiama fotografuoti arba įrašinėti teisminius ginčus. Tam, kad nekeltų vertimo žodžiu sistemos trukdžių, mobilieji telefonai privalo būti išjungti.

Kiekvienas lankytojas privalo turėti su savimi lankytojo kortelę ir viso vizito metu nešioti ją matomą. Saugumo sumetimais vaikščioti po Teisingumo Teismo pastatus lankytojams leidžiama tik vizito programoje numatytu maršrutu.

Grupių atsakingi asmenys turi prižiūrėti lankytojus viso vizito Teisingumo Teisme metu.

Teisingumo Teismui tenka imtis tam tikrų saugumo priemonių, susijusių su patekimu į jo pastatus. Todėl lankytojai turi tiksliai laikytis saugumo tarnybos darbuotojų arba gido jiems pateiktų instrukcijų. Atkreiptinas dėmesys, kad įeinant tikrinamas lankytojų bagažas.

Pastatuose lankytojams draudžiama rūkyti.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Teisingumo Teismas pasilieka teisę išimtinėmis aplinkybėmis atšaukti suplanuotą vizitą.

 

Asmens duomenų teisinė apsauga

Organizuojant vizitus renkami asmens duomenys (kontaktiniai, susirašinėjimo duomenys, vizito programa, pritaikyta atsižvelgiant į konkrečia kalba kalbančius, tam tikro išsilavinimo lygio ir tam tikra sritimi besidominčius lankytojus) reikalingi tam, kad vizitai vyktų kuo geresnėmis sąlygomis. Šiuos duomenis Protokolo ir vizitų direktoratas tvarko tik tol, kol organizuojamas arba vyksta vizitas, ir jie sunaikinami vėliausiai šešeri metai po vizito. Jie gali būti perduoti tik vizitų organizatoriams (atitinkamiems lankytojams bei Protokolų ir vizitų direktoratui), lankytojus pasitinkantiems darbuotojams, Vertimų žodžių direktoratui (jei reikalingas vertimas žodžiu) ir prireikus kompetentingoms tarnyboms teisės aktuose numatytiems patikrinimams atlikti.

Vadovaujantis Reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1), jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir prireikus reikalauti juos ištaisyti.

Jeigu norite gauti bet kokios papildomos informacijos šiuo klausimu arba susipažinti su tvarkomais duomenimis, prašom kreiptis į Protokolo ir vizitų direktoratą. Jūs taip pat turite teisę bet kuriuo momentu kreiptis į Duomenų apsaugos priežiūros pareigūną.

 

Filmavimo kameros ir vaizdo įrašai

Siekdamas užtikrinti į jo pastatus patenkančių asmenų ir jam priklausančio turto bei informacijos saugumą, Teisingumo Teismas įdiegė jam priklausančių pastatų viduje ir jų išorėje filmavimo sistemą. Įrašyti vaizdai saugomi tam tikrą laiką ir juos peržiūrėti gali tik specialius įgaliojimus turintys asmens.

Vaizdo įrašymas ir stebėjimas per vaizdo kameras vykdomi laikantis privataus gyvenimo ir asmens duomenų teisinės apsaugos teisės aktų. Filmuojamos zonos pažymėtos specialiais ženklais.

Daugiau informacijos:

- Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie pdf icon

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung pdf icon

 

Pranešimai apie incidentus

Teisingumo Teismas ėmėsi priemonių, kad bet kokios nenumatytos aplinkybės, veikimo sutrikimai, pagalba asmenims ar problemos, susijusios su asmenų, daiktų ar pastatų saugumu ar apsauga, būtų užfiksuoti pranešime apie vidaus incidentą.

Išsamiau šiuo klausimu:

Informacija dėl pranešimo apie incidentus pdf icon (FR)