Tiesas apmeklējumu vispārīgie noteikumi

Drošības un uzvedības normas

Drošības kontroles dēļ apmeklētāji tiek lūgti rūpīgi ievērot apmeklējumu laikus.

Visā Tiesas apmeklējuma laikā apmeklētāji tiek lūgti uzvesties diskrēti un atturīgi, kā arī izvēlēties apģērbu, kas ir piemērots.

Apmeklētāji, kas piedalās atklātā tiesas sēdē, tiek aicināti ieņemt vietas tiesas sēžu zālē pirms sēdes sākuma; ienākt tiesas sēžu zālē vai atstāt to tiesas sēdes laikā nav atļauts. Mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanas laikā apmeklētāji tiek lūgti ievērot klusumu. Tiesas sēžu zālēs un sanāksmju zālēs nav arī atļauta ēdienu un dzērienu lietošana.

Tiesas sēžu laikā fotografēt vai ierakstīt debates ir aizliegts. Lai izvairītos no mutvārdu tulkošanas sistēmas traucējumiem, mobilie telefoni obligāti ir jāizslēdz.

Katram apmeklētājam ir jāsaņem identifikācijas karte un tā ir jānēsā redzamā veidā visa apmeklējuma laikā. Drošības apsvērumu dēļ apmeklētāju pārvietošanās Tiesā ir atļauta tikai publiskās vietās, tas ir, tiesas sēžu zālēs, kafejnīcā un, protams, apmeklējuma programmā paredzētajās vietās.

Atbildīgajam par grupu ir jāpārrauga apmeklētāji visā viņu Tiesas apmeklējuma laikā.

Tiesa bija spiesta pastiprināt drošības pasākumus saistībā ar piekļuvi tās ēkām. Tādējādi apmeklētājiem ir rūpīgi jāievēro drošības darbinieku vai uzņemošā gida sniegtās norādes. Jāatzīmē, ka, apmeklētājiem ierodoties, to bagāža tiek pārbaudīta.

Tiesas ēkās Apmeklētājiem nav atļauts smēķēt.

Lūdzam, Jūs ņemt vērā, ka ārkārtas apstākļos Tiesa patur tiesības atcelt plānoto apmeklējumu.

 

Personas datu aizsardzība

Lai nodrošinātu apmeklējumu norisi vislabākajos apstākļos (saziņas un korespondences apmaiņas efektivitāte, apmeklējuma programmas, kura ir pielāgota valodai, izglītības līmenim un apmeklētāju interesēm, noteikšana), apmeklējumu organizēšanas gaitā tiek uzkrāti personas dati. Protokola un apmeklējumu direkcija šos datus apstrādā laikposmā, kas ir vajadzīgs apmeklējuma organizēšanai un īstenošanai, un tie tiek izdzēsti vēlākais sešus gadus pēc apmeklējuma. Tie tiek darīti zināmi tikai apmeklējumu organizētājiem (attiecīgie apmeklētāji, Protokola un apmeklējumu direkcija), Tiesas darbiniekiem, kas tiekas ar apmeklētājiem, Mutiskās tulkošanas direkcijai, ja ir vajadzīga mutiskā tulkošana, un attiecīgajā gadījumā kompetentām iestādēm kontroles veikšanai atbilstoši tiesību aktiem.

Piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti, jums ir tiesības piekļūt datiem, kas ar jums ir saistīti, un, ja vajadzīgs, tos koriģēt.

Lai iegūtu papildu informāciju par šiem jautājumiem vai lai piekļūtu apstrādātajiem datiem, lūdzam sazināties ar Protokola un apmeklējumu direkciju. Jūs vienmēr varat izmantot arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja pakalpojumus.

 

Video novērošana un video uzņemšana

Lai nodrošinātu Tiesas ēkās uzturošos personu, kā arī mantas un informācijas drošību, Tiesa gan tās aizņemamajās telpās, gan arī ārpus tām ir ierīkojusi video novērošanas sistēmu. Uzņemtie attēli tiek uzglabāti ierobežotā laikposmā un ir pieejami tikai ierobežotam personu skaitam, kuri šim nolūkam ir pilnvaroti.

Attēlu uzņemšana un video novērošana tiek īstenota, ievērojot personas datu un privātās dzīves aizsardzības tiesību aktus. Uz video novērošanas sistēmas esamību norāda īpašas pie novērotajām telpām izvietotas piktogrammas.

Papildu informācijai skat.:

- Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie pdf icon

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung pdf icon

 

Ziņojumi par negadījumiem

Tiesa ir ieviesusi pasākumus, lai par jebkādām novirzēm, funkcionāliem traucējumiem, personu glābšanu, iespējamu, ar drošību vai personu, mantas un ēku drošumu saistītu problēmu tiktu sagatavots iekšējs ziņojums par negadījumu.

Sīkākai informācijai:

Apraksts par ziņojumiem par negadījumiem pdf icon (FR)