Algemene voorwaarden voor bezoeken aan het Hof van Justitie

Veiligheidsvoorschriften en gedragsregels

In verband met veiligheidscontroles wordt de bezoekers verzocht zich precies aan de bezoektijden te houden.

Ook wordt de bezoekers verzocht om zich tijdens hun gehele bezoek aan het Hof van Justitie beheerst en rustig te gedragen en zich passend te kleden.

Van bezoekers die een openbare terechtzitting bijwonen, wordt gevraagd voor aanvang van de zitting in de zaal plaats te nemen; het is niet toegestaan de zaal tijdens de zitting binnen te komen of te verlaten. Tijdens de pleitzittingen dienen bezoekers stil te zijn. In de zittingszalen en vergaderzalen mag ook niet worden gegeten of gedronken.

Het is niet toegestaan om tijdens de terechtzittingen foto’s of geluidsopnamen te maken. Ter vermijding van interferentie met de tolkenapparatuur moeten mobiele telefoons worden uitgeschakeld.

Iedere bezoeker moet voorzien zijn van een identificatiebadge, die tijdens het gehele bezoek zichtbaar moet worden gedragen. Om veiligheidsredenen worden de bezoekers uitsluitend toegelaten in de ruimten die in het bezoekprogramma zijn opgenomen.

De begeleider van de groep wordt verzocht tijdens het hele bezoek aan het Hof bij de bezoekers te blijven.

Het Hof van Justitie heeft de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de toegang tot de gebouwen moeten aanscherpen. Bezoekers dienen de instructies van het bewakingspersoneel of de medewerker van de dienst Bezoeken dan ook stipt op te volgen. De bagage van bezoekers wordt bij de ingang gecontroleerd.

Roken is in alle gebouwen verboden.

Er wordt op gewezen dat het Hof zich in uitzonderlijke omstandigheden het recht voorbehoudt om een gepland bezoek af te zeggen.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Voor een goed verloop van de bezoeken (een efficiënte gang van zaken bij contact en correspondentie, de opstelling van een programma dat past bij de taal, het opleidingsniveau en de interesses van de bezoekers) worden in het kader van de organisatie van bezoeken gegevens verzameld. Deze gegevens worden door de directie protocol en bezoeken gebruikt zo lang als nodig is voor de organisatie en de afwikkeling van het bezoek, en worden uiterlijk zes jaar na het bezoek gewist. Zij worden alleen verstrekt aan degenen die bij de organisatie van het bezoeken betrokken zijn (de bezoekers zelf en de directie protocol en bezoeken), aan de sprekers die de bezoekers ontmoeten, aan de directie vertolking ingeval er moet worden getolkt, en eventueel aan de tot wettelijk voorgeschreven controles bevoegde instanties.

Ingevolge verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, heeft u recht op toegang tot en zo nodig rectificatie van de eigen persoonsgegevens.

Voor meer inlichtingen of voor toegang tot de verwerkte gegevens kunt u contact opnemen met de directie protocol en bezoeken. U kunt zich ook te allen tijde wenden tot de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming.

 

Videobewaking en beeldopnamen

Ter bescherming van de personen in de gebouwen en van de eigendommen en gegevens van het Hof van Justitie heeft het Hof binnen en buiten het complex een videobewakingssysteem aangebracht. De beelden worden gedurende beperkte tijd bewaard en zijn alleen toegankelijk voor een klein aantal aangewezen personen.

Het opnemen van beelden en cameratoezicht vinden plaats met inachtneming van de wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens en het privéleven. In bewaakte ruimten wordt met pictogrammen aangegeven dat er videobewaking is.

Bescherming van persoonsgegevens

Meer:

- Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie pdf icon

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung pdf icon

 

Incidentmeldingen

Het Hof van Justitie heeft maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat elke anomalie, elke storing, elke personenhulpverlening en elk potentieel probleem met de veiligheid of de beveiliging van personen, goederen of gebouwen intern als incident wordt gemeld.

Meer weten:

Notitie incidentmeldingen pdf icon (FR)