Ogólne warunki

Zasady bezpieczeństwa i zachowania

Ze względu na kontrolę bezpieczeństwa goście są proszeni o ścisłe przestrzeganie czasu wizyty.

Podczas całej wizyty w Trybunale Sprawiedliwości goście są proszeni o zachowanie powściągliwości i dyskrecji. Ze względu na szacunek dla Trybunału Sprawiedliwości goście są również proszeni o ubiór odpowiedni w trakcie wizyty w siedzibie najwyższego organu sądowego.

Goście biorący udział w rozprawie są proszeni o zajęcie miejsc w sali przed rozpoczęciem rozprawy. W trakcie rozprawy niedozwolone jest wchodzenie do sali rozpraw lub wychodzenie z niej. Goście są zobowiązani do zachowania ciszy.

W trakcie rozprawy zabronione jest fotografowanie lub nagrywanie wypowiedzi. W celu zapobieżenia zakłóceniom z systemem tłumaczenia kabinowego należy obowiązkowo wyłączyć telefony komórkowe (nie wystarcza przełączenie na tryb cichy).

Każdy z gości powinien posiadać plakietkę identyfikacyjną i nosić ją, w sposób widoczny, podczas całej wizyty. Ze względów bezpieczeństwa goście mogą przemieszczać się w Trybunale Sprawiedliwości jedynie w obrębie pomieszczeń publicznych, a mianowicie w sali rozpraw, kawiarni i oczywiście w miejscach przewidzianych w programie wizyty.

Osoby odpowiedzialne za grupy są proszone o zapewnienie opieki nad gośćmi podczas całej wizyty w Trybunale Sprawiedliwości.

Trybunał Sprawiedliwości był zmuszony wzmocnić środki bezpieczeństwa w zakresie dostępu do budynków. Goście są w związku z tym proszeni o ścisłe stosowanie się do zaleceń pracowników ochrony i przewodnika. Należy wskazać, że bagaże gości zostaną skontrolowane przy wejściu.

W budynkach Trybunału palenie jest niedozwolone. W pomieszczeniach publicznych Trybunału Sprawiedliwości zabronione jest również spożywanie jedzenia i napojów.

 

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są zbierane w ramach organizacji wizyt celem ich przeprowadzenia w możliwie najlepszych warunkach (skuteczność w kontaktach i korespondencji, opracowanie programu wizyty dostosowanego do języka, poziomu szkolenia i zainteresowań gości). Dane te są przetwarzane przez Dyrekcję ds. Protokołu i Wizyt w czasie organizowania wizyty i samej wizyty i są wymazywane najpóźniej sześć lat po wizycie. Dane są przekazywane jedynie organizatorom wizyt (zainteresowanym gościom oraz Dyrekcji ds. Protokołu i Wizyt), pracownikom wyznaczonym na spotkanie z gośćmi, Dyrekcji Tłumaczeń Konferencyjnych, jeżeli konieczne jest tłumaczenie konferencyjne, i, w danym wypadku, organom właściwym z zakresu dokonywania kontroli zgodnie z prawodawstwem.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii, są Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do danych, które Państwa dotyczą, i w razie konieczności do ich skorygowania.

Celem uzyskania wszelkich informacji dodatkowych w tym zakresie lub w celu uzyskania dostępu do przetwarzanych danych proszę się zwrócić do Dyrekcji ds. Protokołu i Wizyt. możecie Państwo również w każdej chwili zwrócić się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych .

 

Nadzór i rejestracja wideo

Celem zapewnienia ochrony osób wchodzących do budynku oraz ochrony dóbr i posiadanych informacji Trybunał Sprawiedliwości wprowadził system nadzoru wideo wewnątrz oraz na zewnątrz swej siedziby. Nagrania są przechowywane przez ograniczony czas i są dostępne jedynie małej liczbie osób, które zostały w tym celu wyznaczone.

Rejestracja obrazów oraz nadzór przy użyciu kamer są realizowane w poszanowaniu prawodawstwa z dziedziny ochrony danych osobowych i życia prywatnego. Specyficzne piktogramy umiejscowione w nadzorowanych pomieszczeniach wskazują na istnienie systemu nadzoru wideo.

Dalsze informacje:

- Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie pdf icon

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung pdf icon

 

Zgłaszanieincydentów

Trybunał Sprawiedliwości wprowadził środki w celu zapewnienia, by wszelkie anomalie, awarie, pomoc w nagłych wypadkach, potencjalny problem związany z bezpieczeństwem i ochroną osób, mienia i nieruchomości były zgłaszane jako incydent wewnętrzny.

Dalsze informacje :

Informacja o zgłaszaniu incydentów pdf icon (FR)