Allmänna villkor

Regler som rör säkerhet och uppförande

På grund av säkerhetskontrollen ombeds besökarna vara noga med att följa tidsangivelserna för besöket.

Besökarna ombeds att under hela besöket vid domstolen uppträda värdigt och lågmält och att vara lämpligt klädda.

Besökare som övervarar en offentlig förhandling ombeds att ta plats i rättssalen före förhandlingens start. Det är inte tillåtet att gå in i eller ut ur rättssalen under förhandlingen. Under förhandlingen ska besökarna vara tysta. Det är även förbjudet att äta och dricka i förhandlings- och sammanträdessalarna.

Det är förbjudet att fotografera eller göra bandupptagningar under förhandlingarna. För att tolkarnas ljudanläggning inte ska störas, måste mobiltelefoner vara avstängda.

Varje besökare måste ha ett individuellt passerkort som ska bäras synligt under hela besöket. Av säkerhetsskäl får besökare vid domstolen endast vistas i de delar som gruppen passerar under den rundvandring som är fastställd i besöksprogrammet.

Ansvariga för grupperna ombeds att bistå övriga besökare under hela deras besök vid domstolen.

Domstolen har varit tvungen att förstärka sina säkerhetsåtgärder vad avser tillträde till byggnaderna. Besökare anmodas därför att följa de instruktioner som ges av säkerhetsvakten eller guiden. Eventuella väskor som besökarna har med sig kommer att kontrolleras när besökarna går in i domstolens byggnader.

Besökarna får inte röka i domstolens byggnader.

Observera att domstolen förbehåller sig rätten att, under exceptionella omständigheter, ställa in ett planerat besök.

 

Skydd för personuppgifter

Personuppgifter samlas in inför besöken för att underlätta förberedelserna (bland annat för att underlätta effektiva kontakter och korrespondens samt vad gäller utarbetandet av ett besöksprogram som är anpassat till besökarnas språk, utbildningsnivå och intressen). Uppgifterna behandlas av direktoratet för protokoll och besök under den tid som är nödvändig för att anordna och följa upp besöket och raderas senast sex år efter besöket. Upplysningarna lämnas endast vidare till de personer som anordnar besöken (de berörda besökarna och direktoratet för protokoll och besök), till de personer som kommer att träffa besökarna, till tolkdirektoratet, om tolkning är nödvändig, och, i förekommande fall, till de organ som har behörighet att genomföra kontroller i enlighet med lagstiftningen.

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer har du rätt att få tillgång till de upplysningar som rör dig och, om nödvändigt, att få dessa korrigerade.

För ytterligare upplysningar om detta eller för att få tillgång till de upplysningar som behandlas, kan man vända sig till Direktoratet för protokollet och besök. Man kan också när som helst vända sig till Europeiska datatillsynsmannen.

 

Videoövervakning och videoupptagning

För att säkerställa skyddet för de personer som befinner sig i domstolens byggnader samt för domstolens egendom och för känsliga uppgifter, har domstolen installerat ett videoövervakningssystem såväl innanför som utanför domstolens byggnader. Videoupptagningarna sparas under begränsad tid och är endast tillgängliga för ett begränsat antal behöriga personer.

Videoupptagningarna samt kameraövervakningen företas i enlighet med lagstiftningen om skydd för personuppgifter och för privatlivet. Särskilda piktogram placerade i närheten av det övervakade området signalerar var videoövervakning sker.

För ytterligare information:

- Politique de vidéosurveillanceVideo-surveillance policyVideoüberwachungsstrategie pdf icon

- Notice informative / Information notice concerning video surveillance / Informationsblatt zur Videoüberwachung pdf icon

 

Incidentrapporter

Domstolen har vidtagit åtgärder vilka innebär att det för varje problem, störning, räddningsinsats avseende personer samt potentiellt problem rörande säkerheten och tryggheten för personer, egendom och byggnader upprättas en intern incidentrapport.

För ytterligare information:

Informationsblad om incidentrapporter pdf icon (FR)