Устойчиво управление

В световен мащаб Европейският съюз е в челните редици при поемането на ангажименти за опазване на околната среда.

Като институция Съдът на Европейския съюз също отдава голямо значение на този въпрос и се ангажира решително и уверено в тази област чрез Схемата по управление на околната среда и одитиране EMAS (Eco Management and Audit Scheme). На 15 декември 2016 г. г-жа Dieschbourg, Министър на околната среда на Люксембург, потвърди вписването на нашата институция на основание посочения регламент.

По-долу са посочени основните документи на схемата EMAS. Тези документи, достъпни на френски език, се публикуват за информация на обществеността:

 

Политиката в областта на околната среда прогласява основните принципи и цели на нашата институция по отношение на околната среда.

 

Екологичната декларация е документ, предназначен за обществеността и всички заинтересовани лица, в който нашата организация представя своите дейности, тяхното отражение върху околната среда, поетите ангажименти за подобряване на екологичните показатели и постигнатото в тази връзка.

 

В рамките на своята схема EMAS Съдът на Европейския съюз изготви за първи път за 2010 г. първоначална диагностика на емисиите от парникови газове, генерирани от дейностите му. Въглеродният баланс се актуализира редовно.

 

С цел подобряване на енергийните характеристики на сградите и намаляване на потреблението на енергия, както и на емисиите на парникови газове в строителния сектор, Великото херцогство Люксембург прилага правна уредба относно енергийните характеристики на сградите.

Тя представлява правно основание. Сертификатът за енергийни характеристики, наричан още „енергиен паспорт“, е знак за качество, що се отнася до енергийните характеристики на сградите.

 

 

 EMAS-icon