CURIA
rss
Устойчиво управление

В световен мащаб Европейският съюз е в челните редици при поемането на ангажименти за опазване на околната среда.

Като институция Съдът на Европейския съюз също отдава голямо значение на този въпрос и се ангажира решително и уверено в тази област чрез Схемата по управление на околната среда и одитиране EMAS (Eco Management and Audit Scheme).

Във връзка с това Съдът на Европейския съюз извърши първоначална диагностика на емисиите от парникови газове, генерирани от дейностите му през 2010 г., и този въглероден баланс беше съответно актуализиран за 2011 г. и 2012 г.

Посочените доклади за въглеродния баланс на френски език се публикуват за информация на обществеността.

fleche D Диагностичен доклад и препоръки - окончателна редакция pdf icon EMAS-icon
fleche D Актуализация на ключови диагностични позиции и насоки за подобряване на данните pdf icon
fleche D Политиката на Съда на Европейския съюз в областта на околната среда pdf icon
(Обръщаме Ви внимание, че горепосоченото издание е достъпно само на френски език.)

 

 

.