Αειφόρος διαχείριση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τις προσπάθειες και τις δεσμεύσεις της για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως θεσμικό όργανό της, αποδίδει επίσης μεγάλη σημασία στον τρόπο χειρισμού του ζητήματος αυτού και έχει αναλάβει αποφασιστική δράση στον ως άνω τομέα, μέσω του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS (Eco Management and Audit Scheme – Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου). Στις 15 Δεκεμβρίου 2016 η Λουξεμβουργιανή Υπουργός Περιβάλλοντος, Carole Dieschbourg, επιβεβαίωσε την ένταξη του θεσμικού μας οργάνου στο πλαίσιο του προαναφερθέντος συστήματος.

Κατωτέρω παρατίθενται τα κυριότερα σημεία του συστήματος EMAS. Τα σχετικά κείμενα, διαθέσιμα στα γαλλικά, είναι προσβάσιμα προς γνώση του κοινού:

 

Η περιβαλλοντική πολιτική εκφράζειτις αρχές και τους γενικούς σκοπούς του θεσμικού μας οργάνου σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Η περιβαλλοντική δήλωση είναι ένα έγγραφο προοριζόμενο για το κοινό και για κάθε ενδιαφερόμενο, με το οποίο το θεσμικό μας όργανο παρουσιάζει τις δραστηριότητές του, τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον, τις αναληφθείσες δεσμεύσεις με σκοπό τη βελτίωση της περιβαλλοντικής πτυχής των δραστηριοτήτων της και τις καταβαλλόμενες συναφώς προσπάθειες.

 

Στο πλαίσιο του συστήματος EMAS, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέταξε, για πρώτη φορά το έτος 2010, μιαν αρχική έκθεση εκτιμήσεως των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που παράγονται λόγω δραστηριοτήτων του. Η εκτίμηση του λεγόμενου αποτυπώματος διοξειδίου του άνθρακα επικαιροποποιείται τακτικά.

 

Προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και να μειωθούν τόσο η κατανάλωση ενέργειας όσο και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον κτιριακό τομέα, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου εφαρμόζει μια ρύθμιση αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Αυτή συνιστά τη νομική βάση στον συγκεκριμένο τομέα. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, γνωστό και ως «ενεργειακό διαβατήριο», αποτελεί σήμανση ποιότητας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

 

 

 EMAS-icon

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer