Tvarus valdymas

Europos Sąjunga lyderiauja pasauliniu lygiu, kiek tai susiję su įsipareigojimais aplinkos apsaugos srityje.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas kaip institucija taip pat teikia didelę reikšmę šiam klausimui ir naudodamas aplinkosaugos vadybos sistemą EMAS (Eco Management and Audit Scheme) energingai ir užtikrintai imasi veiksmų šioje srityje. 2016 m. gruodžio 15 d. Liuksemburgo aplinkos ministrė C. Dieschbourg patvirtino mūsų institucijos registraciją pagal EMAS reglamentą.

Toliau pateikiami pagrindiniai EMAS sistemos dokumentai. Šie dokumentai (prancūzų kalba) skelbiami viešai:

 

Aplinkos politikos dokumente išdėstyti bendrieji mūsų institucijos principai ir tikslai aplinkos srityje.

 

Aplinkosaugos ataskaita yra visuomenei ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims skirtas dokumentas, kuriame Teisingumo Teismas pristato savo veiklą, jos poveikį aplinkai, įsipareigojimus siekiant pagerinti aplinkosauginį veiksmingumą ir įdėtas pastangas šioje srityje.

 

Įgyvendindamas savo EMAS sistemą Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2010 m. atliko pirmą jam vykdant veiklą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų diagnostiką. Anglies dioksido balansas reguliariai atnaujinamas.

 

Siekdama gerinti pastatų energinį naudingumą, mažinti energijos suvartojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį pastatų sektoriuje, Liuksemburgo Didžioji Hercogystė taiko teisės aktus, susijusius su pastatų energiniu naudingumu.

Šie teisės aktai yra teisinis pagrindas. Energinio naudingumo sertifikatas, dar vadinamas „energetikos pasu“, yra pastatų energinio naudingumo kokybės ženklas.

 

 

 EMAS-icon

Enregistrer