Ilgtspējīga pārvaldība

Eiropas Savienībai ir vadošā loma vides aizsardzības saistību īstenošanā pasaules mērogā.

Eiropas Savienības Tiesa kā iestāde arī piešķir šim jautājumam īpašu nozīmi un ir nolēmusi ar apņēmību un pārliecību iesaistīties šajā jomā, izmantojot vides pārvaldības sistēmu EMAS (Eco Management and Audit Scheme). 2016. gada 15. decembrī Luksemburgas Vides ministre Dīšburgas [Dieschbourg] k‑dze apstiprināja mūsu iestādes reģistrāciju atbilstoši minētajam regulējumam.

Turpmāk ir sniegti EMAS sistēmas svarīgākie dokumenti. Šie franču valodā pieejamie dokumenti ir darīti zināmi sabiedrībai:

 

Vides politika nosaka mūsu iestādes principus un vispārīgos mērķus attiecībā uz vidi.

 

Vides deklarācija ir sabiedrībai un ikvienai citai ieinteresētai personai paredzēts dokuments, kurā mūsu organizācija izklāsta savu darbību, tās ietekmi uz vidi, saistības, kuras tā ir uzņēmusies, lai uzlabotu ekoloģiskos raksturlielumus, un šajā ziņā veikto ieguldījumu.

 

Savas EMAS sistēmas ietvaros Eiropas Savienības Tiesa pirmo reizi attiecībā uz 2010. gadu veica pirmo ar tās darbību radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju diagnostiku. Oglekļa bilance tiek regulāri atjaunināta.

 

 EMAS-icon

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer

Enregistrer