Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας αναλαμβάνει την οργάνωση όλων των εκδηλώσεων και των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και ενημέρωσης του Δικαστηρίου, τόσο εσωτερικής όσο και εξωτερικής. Αποτελείται από τρεις υπηρεσίες:

Τύπος και Πληροφόρηση

Το Τμήμα Τύπου και Πληροφόρησης είναι κυρίως υπεύθυνο για την επικοινωνία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Δικαστηρίου και για τις σχέσεις του με τον Τύπο. Ασχολείται με τη σύνταξη και τη διανομή Ανακοινωθέντων Τύπου σχετικά με τις δικαστικές αποφάσεις και τις προτάσεις των γενικών εισαγγελέων οι οποίες ενδέχεται να κινήσουν το ενδιαφέρον των πολιτών και των μέσων μαζικής ενημέρωσης ή/και έχουν σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.  Αναλαμβάνει τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης και τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης και απαντά στα αιτήματα των πολιτών για παροχή πληροφοριών. Κάθε χρόνο διοργανώνει την ημέρα «Ανοικτές Πόρτες» όσον αφορά τις δραστηριότητες του δικαιοδοτικού οργάνου.

Περισσότερες πληροφορίες: - Παροχή υπηρεσιών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης  

Πρόσβαση στα Έγγραφα

Το Τμήμα Πρόσβασης στα Έγγραφα είναι υπεύθυνο, αφενός, για τη διεκπεραίωση όλων των αιτήσεων για πρόσβαση στα διοικητικά έγγραφα του Δικαστηρίου. Αφετέρου, συντονίζει, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, τη διαχείριση των ιστορικών αρχείων του θεσμικού οργάνου και ασχολείται με τις αιτήσεις για πρόσβαση στα ιστορικά αυτά αρχεία.

Εκδόσεις και Ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης

Το Τμήμα Εκδόσεων και Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης συντονίζει την εκδοτική πολιτική του θεσμικού οργάνου. Είναι υπεύθυνο για όλα τα μέσα εξωτερικής πληροφόρησης του θεσμικού οργάνου, περιλαμβανομένης της ιστοσελίδας «Curia», της Ετήσιας Έκθεσης και των ενημερωτικών φυλλαδίων. Το Τμήμα αυτό είναι επίσης υπεύθυνο για την εσωτερική επικοινωνία και διαχειρίζεται, σε συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες, το δίκτυο Intranet του θεσμικού οργάνου.