Adgang til administrative dokumenter

I henhold til artikel 15, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, har Den Europæiske Unions Domstol ved sin afgørelse af 26. november 2019 fastsat regler om aktindsigt i dokumenter, som Den Europæiske Unions Domstol er i besiddelse af under udøvelsen af sine administrative funktioner.

Enhver unionsborger og enhver fysisk eller juridisk person, der har bopæl eller vedtægtsmæssigt hjemsted i en medlemsstat, har ret til aktindsigt i disse dokumenter under de betingelser, der er fastsat i den nævnte afgørelse.

Denne afgørelse finder ikke anvendelse på dokumenter af domstolskarakter. De oplysninger og dokumenter, der vedrører sager, kan konsulteres i databasen vedrørende retspraksis. Teksterne vedrørende sagsbehandlingen findes under rubrikken »Sagsbehandling« for hver retsinstans (Domstolen og Retten).

For at fremsætte en begæring om aktindsigt i et dokument, som Domstolen er i besiddelse af under udøvelsen af sine administrative funktioner, bedes De udfylde den formular, der findes nederst på siden (on-line eller i pdf-format). Deres begæring skal affattes på et af Unionens officielle sprog og kan fremsendes til Domstolen med post, pr. telefax eller elektronisk. Begæringen skal være affattet tilstrækkelig præcist og skal navnlig indeholde de oplysninger, som er nødvendige for at identificere det eller de begærede dokument(er). De kan i formularen ligeledes angive den ønskede sprogversion af dokumentet samt et alternativt sprog. Bemærk venligst, at dokumenterne alene kan leveres i en eksisterende sprogversion og i et eksisterende format. Domstolen er ikke i forpligtet til at oprette et nyt dokument, oversætte et dokument eller til at indsamle oplysninger for at besvare Deres begæring.

Efter registreringen af Deres begæring vil De modtage en bekræftelse af modtagelsen. Domstolen vil behandle Deres begæring inden for højest en måned, medmindre denne frist kan forlænges på de betingelser, der er fastsat i afgørelsen.

Domstolen afslår bl.a. at give aktindsigt i et dokument, hvis udbredelsen ville være til skade for beskyttelsen af offentlighedens interesser, privatlivets fred og den enkeltes integritet, en fysisk eller juridisk persons forretningsmæssige interesser, retslige procedurer samt juridisk rådgivning, eller hvis udbredelse af dokumentet ville være til alvorlig skade for Domstolens beslutningsproces.

I tilfælde af et afslag på Deres begæring eller manglende svar inden for den fastsatte frist, kan De genfremsætte Deres begæring til Domstolen inden for en måned under anvendelse af den samme formular, med angivelse af, at der er tale om en genfremsat begæring, samt det registreringsnummer, som De modtog sammen med bekræftelsen af Deres oprindelige begæring.

Beskyttelse af oplysninger

Behandling af de personoplysninger, der er anført i begæringsformularen, er underlagt de beskyttelsesregler, der er indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1725 af 23. oktober 2018 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Se: oplysninger vedrørende behandling af personoplysninger

Formularer

on-line formular

formular i PDF-format til udskrivning og fremsendelse med pr. telefax, med post eller elektronisk post