Tutustuminen hallinnollisiin asiakirjoihin

Euroopan unionin tuomioistuin on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan 3 kohdan mukaisesti antanut 26 päivänä marraskuuta 2019 päätöksen, joka koskee yleisön oikeutta tutustua Euroopan unionin tuomioistuimen hallussa sen hallinnollisten tehtävien hoitamiseksi oleviin asiakirjoihin.

Kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla sekä niillä luonnollisilla henkilöillä, joiden asuinpaikka, ja niillä oikeushenkilöillä, joiden sääntömääräinen kotipaikka on unionissa, on oikeus tutustua kyseisiin asiakirjoihin siten kuin edellä mainitussa päätöksessä säädetään.

Päätöstä ei sovelleta lainkäyttöasioiden asiakirjoihin. Toimielimeen kuuluvien kahden tuomioistuimen käsiteltäviksi saatettuihin asioihin liittyvät julkiset tiedot ja asiakirjat ovat luettavissa oikeuskäytäntötietokannassa. Oikeudenkäyntimenettelyä koskeviin säädöksiin pääsee tutustumaan kunkin tuomioistuimen sivulla (unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin) olevan otsikon "Menettely" kautta.

Jos haluatte tutustua johonkin unionin tuomioistuimen hallussa sen hallinnollisten tehtävien hoitamiseksi olevaan asiakirjaan, täyttäkää tämän sivun alaosan kautta saatavissa oleva pyyntölomake verkkoversiona tai pdf-versiona. Pyyntö on laadittava jollakin unionin virallisista kielistä, ja se voidaan lähettää unionin tuomioistuimelle postitse, faksitse tai sähköisesti. Pyyntö on muotoiltava riittävän täsmällisesti, ja siihen on sisällyttävä erityisesti tiedot, joiden avulla unionin tuomioistuin pystyy yksilöimään pyydetyn tai pyydetyt asiakirjat. Voitte myös ilmoittaa lomakkeessa asiakirjasta haluamanne kieliversion ja jonkin vaihtoehtoisen kielen. Asiakirjojen antaminen tutustuttavaksi on mahdollista vain sellaisena versiona ja sellaisessa muodossa, jollaisena ne ovat ennestään olemassa. Unionin tuomioistuimella ei ole velvollisuutta laatia uutta asiakirjaa eikä kääntää asiakirjaa tai koota tietoja pyyntöönne vastaamiseksi.

Saatte vastaanottotodistuksen heti, kun pyyntönne on kirjattu saapuneeksi. Unionin tuomioistuin käsittelee pyyntönne yhden kuukauden kuluessa, paitsi jos määräaikaa pidennetään edellä mainitussa päätöksessä säädetyllä tavalla.

Unionin tuomioistuin voi evätä asiakirjaan tutustumisen muun muassa siinä tapauksessa, että tiedon antaminen asiakirjan sisällöstä vaarantaisi yleisen edun, henkilöiden yksityiselämän ja koskemattomuuden, kaupallisten etujen taikka oikeudenkäyntiin liittyvien etujen suojelua, sekä tutustumisen oikeudellisiin lausuntoihin tai asiakirjaan, jos tiedon antaminen sen sisällöstä aiheuttaisi vakavaa haittaa unionin tuomioistuimen päätöksentekomenettelylle.

Jos pyyntöönne on vastattu kieltävästi tai siihen ei ole vastattu säädetyssä määräajassa, voitte tehdä unionin tuomioistuimelle yhden kuukauden kuluessa uudistetun pyynnön käyttämällä samaa lomaketta, johon merkitsette, että kyseessä on uudistettu pyyntö, ja alkuperäistä pyyntöänne koskevasta vastaanottotodistuksesta ilmenevän numeron, jolla alkuperäinen pyyntönne on kirjattu.

Tietosuoja

Pyyntölomakkeella ilmoitettujen henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23.10.2018 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2018/1725 vahvistettuja sääntöjä.

linkki: Henkilötietojen käsittelyä koskevia tietoja

Lomakkeet

verkkoversio

pdf-versio tulostettavaksi ja lähetettäväksi faksitse, postitse tai sähköisesti