Pristup upravnim dokumentima

Sud Europske unije, u skladu s člankom 15. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, odlukom od 26. studenoga 2019., ustanovio je pravila o pristupu javnosti dokumentima koje on posjeduje u okviru obavljanja svojih administrativnih funkcija.

Svaki građanin Europske unije i svaka fizička ili pravna osoba koja u Uniji ima prebivalište ili sjedište navedeno u osnivačkom aktu ima pravo na pristup tim dokumentima pod uvjetima predviđenim navedenom odlukom.

Ta se odluka ne primjenjuje na sudske dokumente. Javni podaci i dokumenti o predmetima mogu se pregledati u bazi podataka sudske prakse. Propisi kojima se uređuje postupak nalaze se u rubrici „Postupak“ svakog pojedinog suda Unije (Sud i Opći sud).

Za podnošenje zahtjeva za pristup dokumentu koji Sud posjeduje u okviru obavljanja svojih administrativnih funkcija, molimo vas da ispunite obrazac koji je dostupan na dnu stranice (online ili u obliku PDF). Vaš zahtjev mora biti sastavljen na jednom od službenih jezika Unije, a Sudu može biti poslan poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom. Zahtjev mora biti formuliran dovoljno precizno te posebice mora sadržavati podatke na temelju kojih Sud može utvrditi koji se dokument ili dokumenti zahtijevaju. U obrascu također možete naznačiti koju jezičnu verziju dokumenta želite kao i jedan alternativni jezik. Molimo vas uzmite u obzir da je dokumente moguće staviti na raspolaganje samo u onoj jezičnoj verziji i u obliku u kojima oni već postoje. Sud nije dužan izraditi novi dokument, prevesti dokument ili prikupljati informacije kako bi odgovorio na vaš zahtjev.

Čim vaš zahtjev bude zabilježen, dobit ćete potvrdu o primitku. Sud će vaš zahtjev obraditi u roku od mjesec dana, osim u slučaju produljenja roka pod uvjetima koji su utvrđeni odlukom.

Sud može uskratiti pristup dokumentu, osobito u slučaju kad bi njegovo otkrivanje javnosti moglo štetiti zaštiti javnog interesa, privatnog života i integriteta pojedinca, poslovnih interesa, sudskih postupaka i davanja pravnih savjeta ili u slučaju kad bi otkrivanje istog javnosti moglo ozbiljno štetiti postupku donošenja odluka Suda.

U slučaju odbijanja vašeg zahtjeva ili izostanka odgovora na isti u predviđenom roku, možete Sudu podnijeti ponovljeni zahtjev u roku od mjesec dana koristeći isti obrazac, uz naznaku da je riječ o ponovljenom zahtjevu, kao i uz naznaku registracijskog broja koji vam je bio priopćen zajedno s potvrdom o primitku vašeg prvog zahtjeva.

 

Zaštita podataka

Obrada osobnih podataka navedenih u obrascu zahtjeva podliježe pravilima zaštite koja su uspostavljena Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (Tekst značajan za EGP.).

vidjeti: informacije o obradi osobnih podataka

Obrasci

Online obrazac

Obrazac u obliku PDF ispisati i poslati telefaksom, poštom ili elektroničkom poštom