Dostęp do dokumentów administracyjnych

Zgodnie z art. 15 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej określił w drodze decyzji z dnia 26 listopada 2019 r. zasady publicznego dostępu do dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu w ramach jego działalności administracyjnej.

Każdy obywatel Unii Europejskiej oraz każda osoba fizyczna i prawna mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę statutową w Unii ma prawo dostępu do tych dokumentów na zasadach określonych we wspomnianej decyzji.

Decyzja nie ma zastosowania do dokumentów o charakterze sądowym. Z publicznie dostępnymi danymi i dokumentami dotyczącymi spraw wniesionych przed tutejsze trzy sądy można się zapoznać poprzez bazę danych orzecznictwa. Uregulowania proceduralne znajdują się pod nagłówkiem „procedura" poszczególnych sądów (Trybunał Sprawiedliwości, Sąd oraz Sąd do spraw Służby Publicznej).

Aby złożyć wniosek o udostępnienie dokumentu znajdującego się w posiadaniu Trybunału w ramach jego działalności administracyjnej należy wypełnić dostępny poniżej formularz (on line lub w wersji PDF). Wniosek powinien być sporządzony w jednym z języków urzędowych Unii. Można go wysłać do Trybunału pocztą, faksem lub drogą elektroniczną. Wniosek powinien być wystarczająco precyzyjny i powinien zawierać w szczególności informacje pozwalające zidentyfikować żądany dokument lub dokumenty. W formularzu można również wskazać żądaną wersję językową dokumentu oraz alternatywną wersję językową. Zwracamy uwagę, że dokumenty mogą zostać udostępnione jedynie w istniejących wersji językowej i postaci. Trybunał nie ma obowiązku tworzenia nowego dokumentu, tłumaczenia dokumentu lub gromadzenia informacji w odpowiedzi na wniosek.

Z chwilą zarejestrowania wniosku wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie odbioru. Trybunał rozpatruje sprawę w terminie wynoszącym maksymalnie jeden miesiąc, z wyjątkiem przedłużenia terminu zgodnie z określonymi w decyzji warunkami.

Trybunał może odmówić udostępnienia dokumentu, w szczególności w razie gdyby jego ujawnieniu stała na przeszkodzie potrzeba zabezpieczenia interesu publicznego, prywatności i nienaruszalności jednostki, interesów gospodarczych oraz postępowań sądowych oraz opinii prawnych, lub też w razie gdyby ujawnienie dokumentu naruszało w istotny sposób proces decyzyjny Trybunału.

W razie odmownej odpowiedzi na wniosek lub braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie wnioskodawca może złożyć do Trybunału wniosek potwierdzający w terminie miesiąca, przy użyciu tego samego formularza, w którym należy wskazać, że jest to wniosek potwierdzający oraz podać sygnaturę, która była podana w potwierdzeniu odbioru wstępnego wniosku.

Ochrona danych

Przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w formularzu wniosku podlega normom ochrony danych ustanowionym przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii.

zobacz: informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Formularze

Formularz on line

formularz w formacie PDF do druku i wysłania faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną