Prístup k administratívnym dokumentom

Súdny dvor Európskej únie prijal v súlade s článkom 15 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie svojím rozhodnutím z 26. novembra 2019 pravidlá o prístupe verejnosti k dokumentom, ktoré uchováva pri výkone svojich administratívnych úloh.

Každý občan Európskej únie a každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo so sídlom v Únii má právo na prístup k týmto dokumentom za podmienok stanovených v uvedenom rozhodnutí.

Toto rozhodnutie sa netýka dokumentov, ktoré súvisia s výkonom súdnej moci. Do verejne prístupných údajov a dokumentov týkajúcich sa konaní možno nahliadnuť v databáze judikatúry. Texty upravujúce konanie sa nachádzajú v časti „Konanie“ v rámci každého súdu (Súdneho dvoraVšeobecného súdu).

Na podanie žiadosti o prístup k dokumentu, ktorý uchováva Súdny dvor Európskej únie pri výkone svojich administratívnych úloh, vyplňte formulár uvedený na konci stránky (on‑line alebo vo formáte PDF). Vaša žiadosť musí byť vyhotovená v jednom z úradných jazykov Únie a treba ju zaslať poštou, faxom alebo elektronicky. Žiadosť treba formulovať dostatočne presne a musí obsahovať najmä údaje, ktoré umožňujú Súdnemu dvoru Európskej únie identifikovať požadované dokumenty. Vo formulári môžete tiež uviesť požadovanú jazykovú verziu dokumentu, ako aj jeho alternatívnu verziu. Dokumenty sa poskytnú len v existujúcej verzii a existujúcom formáte. Súdny dvor Európskej únie s cieľom odpovedať na Vašu žiadosť nie je povinný vyhotoviť nový dokument alebo zhromažďovať informácie.

Po zaevidovaní Vašej žiadosti sa Vám pošle potvrdenie o jej prijatí. Súdny dvor Európskej únie vybaví žiadosť v lehote maximálne jedného mesiaca okrem výnimočných prípadov predĺženia lehoty, ktoré sú stanovené v rozhodnutí.

Súdny dvor Európskej únie môže odmietnuť prístup k dokumentu najmä v prípade, ak by sa jeho zverejnením porušila ochrana verejného záujmu, súkromia alebo bezúhonnosti jednotlivca, obchodných záujmov, súdneho konania a právneho poradenstva, ako aj v prípadoch, ak by zverejnenie dokumentu mohlo vážne narušiť rozhodovací proces Súdneho dvora Európskej únie.

V prípade negatívnej odpovede, alebo ak Súdny dvor Európskej únie neodpovie na prvú žiadosť v stanovenej lehote, môžete v lehote jedného mesiaca podať opakovanú žiadosť prostredníctvom toho istého formulára, pričom zvolíte, že ide o opakovanú žiadosť, a uvediete registračné číslo, ktoré vám bolo oznámené v potvrdení o prijatí prvej žiadosti.

Ochrana údajov

Osobné údaje uvedené vo formulári žiadosti sa spracovávajú v súlade s pravidlami ochrany stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

pozri: informácie o spracovaní osobných údajov

Formuláre

on‑line formulár

formulár vo formáte PDF, ktorý treba vytlačiť a zaslať poštou, faxom alebo elektronickou poštou