Ajalooarhiiv

Tutvustus

Euroopa institutsioonid on vastavalt Euroopa Liidu institutsioonide ajalooarhiivide avalikkusele kättesaadavaks tegemist reguleerivatele eeskirjadele, mis on vastu võetud aastatel 1983, 2003 ja 2015, kohustatud koostama oma ajalooarhiivi ja tagama selle avalikkusele kättesaadavaks tegemise.
Sellega seoses otsustas Euroopa Kohus anda oma arhiivi üle Firenze Euroopa Ülikool‑Instituudile (EUI) ning teha see seega ülikooli teadlastele, ajaloolastele ja üldisemalt liidu kodanikele kättesaadavaks.
Ajalooarhiivi üleandmine Firenze EUI‑le ja avalikkuse juurdepääsu kord on reguleeritud Euroopa Liidu Kohtu 10. juuni 2014. aasta otsuses Euroopa Liidu Kohtu ajalooarhiivi üleandmise kohta Euroopa Liidu Ajaloo Arhiivile (Euroopa Ülikool‑Instituut).

Lisateave asjast huvitatud isikutele on kättesaadav veebilehel Euroopa Liidu Ajaloo Arhiiv.

Milliseid dokumente ajalooarhiiv sisaldab?

Ajalooarhiivi moodustavad dokumendid, mille institutsioonid on oma ülesande täitmisel koostanud või saanud, juhul kui need dokumendid on valitud alaliselt säilitamiseks ja need dokumendid on vanemad kui 30 aastat.
Euroopa Kohus otsustas teha kättesaadavaks mitte ainult haldusdokumendid, vaid ka õigusemõistmisega seotud dokumendid. Kogu kättesaadav Euroopa Kohtu ajalooarhiiv on kantud Euroopa Liidu Ajaloo Arhiivi (HAEU) registrisse.
Ajalooarhiiviga tutvumisele peab siiski eelnema taotluse läbivaatamine.

Juurdepääsu taotlemine

Ajalooarhiivi toimiku või toimikutega tutvumiseks saata e‑kiri aadressil Euroopa Liidu Ajaloo Arhiiv.
Tutvumise taotlus vaadatakse põhjalikult läbi, pidades silmas näiteks nii eraelu puutumatust, ärihuve kui nõupidamissaladust. Seega võib taotluse läbivaatamise aeg sõltuvalt toimiku keerukusest või mahukusest erinev olla.

Kuidas arhiivi kasutada?

Kui arhiiviga tutvumiseks on luba antud, võib taotleja dokumente Firenze Euroopa Ülikool‑Instituudis (EUI) tasuta kasutada.
Kasutamise täpsemad tingimused on toodud eespool osutatud Euroopa Kohtu 10. juuni 2014. aasta otsuses.

Teave ja kontakt

Täiendava teabe saamiseks palun saata e‑kiri aadressil ajalooarhiivi haldamise eest vastutav Euroopa Liidu Kohtu talitus.