Historische archieven

Presentatie

Overeenkomstig de in 1983, 2003 en 2015 vastgestelde regeling om de historische archieven van de instellingen van de Europese Unie toegankelijk te maken voor het publiek, dienen de Europese instellingen hun historische archieven aan te leggen en deze toegankelijk te maken voor het publiek.
In dit kader heeft het Hof besloten zijn archieven onder te brengen bij het Europees Universitair Instituut (EUI) te Florence en ze zo ter beschikking te stellen van de universitaire onderzoeker, de historicus en, meer in het algemeen, de burger van de Unie.
Het regelingskader betreffende de onderbrenging van de historische archieven bij het EUI te Florence en de bepalingen voor het toegankelijk maken voor het publiek wordt bepaald door het besluit van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 10 juni 2014 inzake de opslag van de historische archieven van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de historische archieven van de Europese Unie (Europees Universitair Instituut).

Belanghebbenden kunnen ook de pagina van de Historische archieven van de Europese Unie raadplegen.

Om welke documenten gaat het?

De historische archieven bestaan uit documenten die de instellingen hebben opgesteld of ontvangen in het kader van uitoefening van hun taak, op voorwaarde dat zij zijn geselecteerd om permanent te worden bewaard en dateren van meer dan dertig jaar geleden.
Het Hof heeft besloten, niet alleen toegang te verlenen tot documenten van administratieve aard, maar ook tot de rechterlijke archieven. Alle historische archieven van het Hof die toegankelijk zijn, zijn opgenomen in de inhoudsopgave van de Historische Archieven van de Europese Unie (HAEU).
De historische archieven worden echter pas toegankelijk gemaakt na voorafgaand onderzoek van het verzoek.

Tot wie kunt u zich richten?

De toegang tot een of meer dossiers van de historische archieven kan via de mailbox van de Historische Archieven van de Europese Unie worden aangevraagd.
Het verzoek om toegang wordt onderworpen aan een diepgaand onderzoek, onder meer vanuit het oogpunt van bescherming van het privéleven, commerciële belangen en het geheim van de raadkamer. De duur voor behandeling van een verzoek kan dan ook verschillen afhankelijk van de ingewikkeldheid of de omvang van het dossier.

Hoe kunnen de archieven worden geraadpleegd?

Ingeval de toegang wordt verleend, heeft de aanvrager de mogelijkheid de documenten kosteloos in te zien op het Europees Universitair Instituut (EUI) te Florence.
Voor nadere preciseringen over de wijze van raadpleging wordt belanghebbenden verzocht bovenvermeld besluit van het Hof van 10 juni 2014 te raadplegen.

Informatie en contact

Voor nadere informatie kunt u zich per email wenden tot de voor het beheer van de historische archieven bevoegde dienst bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.