Archiwa historyczne

Prezentacja

Zgodnie z przepisami przyjętymi w latach 1983, 2003 i 2015 w przedmiocie publicznego udostępnienia historycznych materiałów archiwalnych instytucji Unii, instytucje te są zobowiązane do ustanowienia archiwów historycznych i do zapewnienia ich publicznego udostępnienia.
W tych ramach Trybunał postanowił zdeponować swe historyczne materiały archiwalne w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji  i udostępnić je w ten sposób badaczom uniwersyteckim, historykom i ogólnie obywatelom Unii.
Ramy normatywne regulujące przekazanie historycznych materiałów archiwalnych do EUI we Florencji oraz zasady publicznego dostępu zostały określone w decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia historycznych materiałów archiwalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Archiwom Historycznym Unii Europejskiej (Europejski Instytut Uniwersytecki).

Osoby zainteresowane mogą również zapoznać się ze stroną Archiwów Historycznych Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty?

Archiwa historyczne stanowią dokumenty wydawane lub uzyskiwane przez instytucje w ramach wypełniania ich funkcji, o ile zostały wyselekcjonowane dla celów trwałego zachowania i zostały datowane dawniej, niż trzydzieści lat temu.
Trybunał postanowił udzielić dostępu nie tylko do dokumentów o charakterze administracyjnym, lecz również do materiałów archiwalnych o charakterze sądowym. Wszystkie dostępne archiwa historyczne Trybunału zostały ujęte w spisie Archiwów Historycznych Unii Europejskiej.
Dostęp do archiwów historycznych jest jednak uzależniony od wstępnego badania wniosku.

Do kogo się zwrócić?

Możliwe jest zwrócenie się o dostęp do jednego lub większej liczby akt z archiwów historycznych poprzez skrzynkę funkcyjną Archiwów Historycznych Unii Europejskiej.
Wniosek o udzielenie dostępu będzie rozpatrywany w ramach pogłębionego badania, w kontekście, np. ochrony prywatności, interesów handlowych i tajemnicy obrad. W konsekwencji czas rozpatrzenia wniosku może być różny w zależności od złożoności lub objętości akt.

Jak zapoznać się z materiałami archiwalnymi?

Jeżeli udzielony zostanie dostęp wnioskodawca będzie miał możliwość zapoznania się z dokumentami tytułem darmowym w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI) we Florencji.
W celu uzyskania dalszych informacji w przedmiocie wglądu do materiałów archiwalnych zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z ww. decyzją Trybunału z dnia 10 czerwca 2014 r.

Informacje i kontakt

Celem uzyskania wszelkich informacji dodatkowych, mogą Państwo skierować się za pomocą poczty elektronicznej do służb odpowiedzialnych za zarządzanie archiwami historycznymi w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.