Historiska arkiv

Introduktion

Enligt de bestämmelser som antogs åren 1983, 2003 och 2015 om öppnandet för allmänheten av EU-institutionernas historiska arkiv är dessa institutioner skyldiga att skapa historiska arkiv och se till att de öppnas för allmänheten.
Mot den bakgrunden har domstolen beslutat att deponera sina arkiv vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens och på så sätt göra dem tillgängliga för akademiska forskare, historiker och, rent allmänt, för unionsmedborgarna.
Överföringen av de historiska arkiven till EUI samt villkoren för allmänhetens tillgång till dem regleras i  beslut av Europeiska unionens domstol av den 10 juni 2014 om deponering av Europeiska unionens domstols historiska arkiv vid Europeiska unionens historiska arkiv (Europeiska universitetsinstitutet).

För ytterligare upplysningar hänvisas även till webbsidan för Europeiska unionens historiska arkiv.

Vilka handlingar omfattas?

De historiska arkiven utgörs av handlingar som institutionerna upprättat eller mottagit i samband med fullgörandet av sitt uppdrag, under förutsättning att handlingarna har valts ut för att bevaras permanent och att de är äldre än 30 år.
Domstolen har beslutat att inte endast ge tillgång till administrativa handlingar utan även till de juridiska arkiven. Alla domstolens historiska arkiv som är tillgängliga anges i förteckningen över Europeiska unionens historiska arkiv (EUHA).
Tillgång till de historiska arkiven beviljas emellertid först efter prövning av ansökan.

Vart ska ansökan sändas?

Det är möjligt att ansöka om tillgång till en eller flera handlingar i de historiska arkiven via e‑post till Europeiska unionens historiska arkiv.
Ansökningar om tillgång kommer att bli föremål för en noggrann prövning, mot bakgrund av bland annat skyddet för enskildas privatliv, affärsintressen och domstolssekretessen. Följaktligen kan behandlingen av ansökningarna ta olika lång tid beroende på aktens komplexitet och storlek.  

Hur kan man ta del av arkiven?

Om tillgång beviljas är det möjligt att kostnadsfritt ta del av handlingarna vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens.
För närmare upplysningar om villkoren för tillgång hänvisas till domstolens beslut av den 14 juni 2014, som nämnts ovan.

Information och kontakt

För ytterligare upplysningar, vänligen kontakta enheten med ansvar för förvaltningen av Europeiska unionens domstols historiska arkiv via e-post.