Галерията
     
       
pixel corner-cour

pixelИстинска вътрешна улица, дълга 300 метра, широка 8 метра и висока 9,85 метра, със стъклен покрив, галерията е архитектурното решение за осигуряване на по-голямо пространство между трите сгради, пристроени към първоначалната палата през 80‑те и 90‑те години, и за осъществяване на връзката между юрисдикциите и всички служби.

Всъщност галерията осигурява връзка между новите и старите сгради. Галерията предоставя и достъп до двете кули, до Пръстена, до съдебните зали в първата палата и до библиотеката.

 
 

brique

   
   

По този начин галерията осигурява функционалността на целия комплекс. Освен обществените места (банка, павилион за вестници, ресторант на самообслужване), тя включва библиотеката и помещенията за професионално обучение.

 
       

Галерията

 
Галерията
  fleche H

fleche G

Галерията

   
fleche B

Достъпът до залите за обучение

   
Достъпът до залите за обучение
       
 

 Достъпът до залите за обучение

 
       
pixel corner-cour

pixelОсвен съдиите и генералните адвокати, в Съда работят близо 2000 души . По-голямата част от тях са длъжностни лица, а останалите са срочно или договорно наети служители. Около половината от служителите работят в езиковите служби (устни преводи и най-вече писмени преводи), една четвърт - в кабинетите на членовете на институцията, а останалата една четвърт от служителите работят в различните служби (съдебни секретариати, библиотека, изследвания и документация, човешки ресурси, финанси, информационни технологии, вътрешни дейности, преса и информация и т.н.)

Професионалното обучение играе важна роля за управлението на човешките ресурси. То е не само необходим инструмент, който позволява на длъжностните лица и на останалите служители да разполагат с нужните знания и умения за изпълнението на задачите си, но и се взема предвид в рамките на професионалното развитие на заинтересованите лица.
Езиковото обучение заема най-голямо място, което не е изненадващо в институция, чийто езиков режим се характеризира с пълно многоезичие. Така от 21 000 дни за целия персонал, посветени на професионалното обучение, повече от 4/5 са за езиково обучение. Друг важен вид обучения са тези по автоматизиране на канцеларската работа и информационни технологии, които са предназначени за новоназначените длъжностни лица и служители, както и за вече наетите служители, които трябва да се адаптират към непрестанно нарастващото използване на новите информационни технологии в Съда.

 
 

brique

   
   

В отговор на тези нужди от обучение са предвидени не по-малко от 14 учебни зали с обща площ над 560 м2 и с над двеста места. Тези зали се ползват и от служителите на други общностни институции, разположени в Люксембург, тъй като обученията по принцип се организират общо от всички тези институции.

 
       
 

 Достъпът до библиотеката

 
       
pixel corner-cour

pixelОще от първите скици на архитектурния проект особено внимание се отделя на проектирането на библиотеката на новата палата с цел в най-голяма степен да се оползотвори богатството на нейните сбирки и документални инструменти.

Дългата 70 метра библиотека с изглед към галерията и издигаща се по цялата ѝ височина вече заема стратегическо място в сърцето на комплекса от сгради на институцията, което напълно съответства на нейното призвание.Така достъп до ресурсите на фонда ѝ, който без съмнение е единствен по рода си в Европа, имат както юристите, работещи в институцията, така и приети по тяхно искане изтъкнати външни изследователи.

Разделена на три нива, читателската зала е гостоприемна и уютна, противно на идеята за строгост, която твърде често се свързва с библиотеките, но също така е спокойно и отпускащо място, благоприятстващо проучванията и изследователската работа.

 
 

brique

   
   

На ниво 00 потребителят се посреща от екипа на helpdesk, който му предоставя съвети и съдействие. Отново там той може сам да прегледа електронния онлайн каталог, както и другите електронни източници на информация, които са му предоставени на разположение. На същото ниво се намира т. нар. „референтна“ сбирка, която включва най-търсените трудове в областта на правото на Съюза. Тук се намират и сбирките с монографии, пълните течения на периодични издания в областта на правото на Съюза и специалните стелажи за нови книги.

Особено забележителен е фактът, че чрез подвижните стелажи има пряк достъп до изданията от текущата година на правните списания и периодика, за които е абонирана библиотеката, пристигащи не само от всички страни в Европа, но и някои извън нея, чиито брой понастоящем надхвърля 900.

На ниво 01 за преглед са достъпни сбирките по обща теория на правото, по сравнително право и по международно право, и част от сбирките в областта на правото на държавите членки, като останалата част от тях се намира на ниво 02.
 
       

pixel      

Библиотеката

fleche D

Достъпът до библиотеката     
       
   

Така потребителите на библиотеката имат пряк достъп до общо около 70000 тома, подредени върху повече от 3500 линейни метра стелажи. Това обаче е само част от нейното богатство, тъй като 80000 други тома литература относно правото на някои трети държави, пълни течения на периодични издания (Официални вестници на държавите членки, сборници съдебна практика) и речници се съхраняват в помещенията на кула Б в комплекса, които са достъпни пряко по мост от ниво 01 на читателската зала.

 
 

brique

   
   

За да могат потребителите да използват при най-добри условия този фонд, читателската зала е снабдена с около 80 удобни и ергономични работни места, разпределени на трите нива. Сред най-постоянните потребители могат да се посочат сътрудниците на членовете на двете юрисдикции на Съюза, както и юристите от службата за изследвания и документация, която представлява втория стълб в генералната дирекция, към която принадлежи библиотеката. Всъщност на последните често се възлага, в рамките на задачата им да съдействат при осъществяването на съдебната дейност, да работят по теми от областта на правото на Съюза, международното и сравнителното право, по които се размишлява преди приемането на съдебния акт. Така дейността на библиотеката и дейността по изследвания и документалистика са в симбиоза, като юристите от службата за изследвания и документация извършват проучванията си главно въз основа на материалите, предоставени от библиотеката.

Настаняването на библиотеката в новите ѝ помещения бележи важен етап в развитието ѝ, като позволява да се оптимизира ползването на богатствата ѝ и като предоставя пространството, което е необходимо поради рязкото увеличаване на потока на правна литература, особено в областта на правото на Съюза.
 
       
       

         

pixelSkutečná vnitřní ulice dlouhá 300 metrů, široká 8 metrů a vysoká 9,85 metru, která je kryta proskleným stropem, představuje architektonické řešení, jež prostorově otevírá tři sousední budovy připojené k Původnímu paláci v 80. a 90. letech a zároveň funguje jako spojnice mezi jednotlivými soudy a veškerými obslužnými útvary.
Galerie totiž zajišťuje spojení mezi novými a starými budovami. Galerie umožňuje též přístup do obou Věží, Prstence, jednacích síní Původního paláce a knihovny.