Galerie
     
       
pixel corner-cour

pixelSkutečná vnitřní ulice dlouhá 300 metrů, široká 8 metrů a vysoká 9,85 metru, která je kryta proskleným stropem, představuje architektonické řešení, jež prostorově otevírá tři sousední budovy připojené k Původnímu paláci v 80. a 90. letech a zároveň funguje jako spojnice mezi jednotlivými soudy a veškerými obslužnými útvary.
Galerie totiž zajišťuje spojení mezi novými a starými budovami. Galerie umožňuje též přístup do obou Věží, Prstence, jednacích síní Původního paláce a knihovny.

 
 

brique

   
   

Galerie tak zajišťuje funkčnost celého komplexu. Kromě společných prostor (banka, novinový stánek, samoobslužná restaurace) se v ní nalézá i knihovna a prostory určené pro odborná školení.

 
       

Galerie

 
Galerie
  fleche H

fleche G

Galerie

   
fleche B

Přístup do školicích místností

   
Přístup do školicích místností
       
 

 Přístup do školicích místností

 
       
pixel corner-cour

pixelKromě soudců a generálních advokátů pracuje ve službách Soudního dvora na 2000 dalších osob. Většina z nich má statut úředníků; zbytek tvoří dočasní nebo smluvní zaměstnanci. Přibližně polovina těchto zaměstnanců pracuje v jazykových útvarech (tlumočení a zejména překladatelská služba); čtvrtina je zaměstnána v kabinetech členů soudu a čtvrtina v různých službách (soudní kanceláře, knihovna, výzkum a dokumentace, personalistika, finanční a počítačové služby, vnitřní správa, tisk a informace atd.).

Odborné vzdělávání hraje významnou úlohu při řízení lidských zdrojů. Je nejen nezbytným nástrojem zprostředkujícím úředníkům a dočasným nebo smluvním zaměstnancům znalosti a dovednosti potřebné k výkonu jejich činnosti, ale zohledňuje se i v rámci jejich služebního postupu.
Jazyková výuka tvoří převážnou část odborného vzdělávání, což ostatně nepřekvapuje v případě organizace, jejíž jazykový režim lze charakterizovat jako plnou mnohojazyčnost. Více než čtyři pětiny z 21 000 dnů strávených všemi zaměstnanci na odborných školeních tak připadly na jazykové kurzy. Další významnou částí vzdělávání jsou školení v oblasti kancelářských a počítačových dovedností, jež jsou určena nově přijatým úředníkům a dočasným nebo smluvním zaměstnancům, jakož i služebně starším pracovníkům, kteří se musí přizpůsobovat neustále rostoucímu využívání informačních technologií Soudním dvorem.

 
 

brique

   
   

K zajišťování těchto vzdělávacích potřeb bylo vytvořeno čtrnáct učeben o celkové ploše převyšující 560 m2, v nichž se nachází přes dvě stě míst. Tyto učebny jsou využívány i pracovníky ostatních orgánů Společenství sídlících v Lucemburku, neboť většinu školení pořádají všechny tyto orgány společně.

 
       
 

 Přístup do knihovny

 
       
pixel corner-cour

pixelJiž od prvních náčrtů architektonického projektu byla zvláštní pozornost věnována koncepci knihovny nového Paláce s cílem plně využít bohatství jejích fondů a dokumentárních nástrojů.
Knihovna zabírá 70 metrů délky Galerie a celou její výšku a nachází se ve vskutku strategické pozici v samém středu komplexu soudních budov, která dokonale odpovídá jejímu poslání. Zpřístupňuje tak zdroje svých fondů - jež jsou v Evropě nade vší pochybnost zcela jedinečné - právníkům, kteří pracují u Soudního dvora, a na žádost i význačným badatelům přicházejícím z vnějšku.
Studovna rozvržená do tří podlaží je nejen přívětivým prostorem evokujícím hřejivý pocit a pravým opakem strohosti, kterou si často spojujeme s knihovnami, ale také místem poklidným a oddechovým, jež se výtečně hodí ke studiu a výzkumné práci.

 
 

brique

   
   

Na podlaží s číselným označením 00 je uživatel uvítán pracovníky informačního pultu, kteří mu poskytnou potřebné informace a pomoc. Uživatel tam rovněž může nahlédnout do online katalogu a využít dalších elektronických zdrojů informací, jež jsou mu k dispozici. Na témže podlaží nalezneme i tzv. „referenční“ fondy obsahující nejžádanější díla literatury věnované unijnímu právu. Nacházejí se zde též sbírky monografií, úplné řady periodik týkajících se unijního práva a nové přírůstky umístěné na vyhrazených knihovních pultech.
Zvlášť pozoruhodná je skutečnost, že uživateli je prostřednictvím rotačních skříní umožněn přímý přístup k právnickým časopisům a periodikům odebíraným knihovnou, jež byly vydány v daném roce; přicházejí sem ze všech zemí Evropy i některých mimoevropských států a v současné době je jich už více než 900.

Na podlaží 01 lze konzultovat fondy obecné teorie práva, srovnávacího práva i mezinárodního práva a část fondů práva členských států (zbývající část je přístupná na podlaží 02).
 
       

pixel      

Přístup do knihovny

fleche D

Přístup do knihovny      
       
   

Návštěvníkům knihovny je tak přímo přístupná kolekce čítající přibližně 70 000 svazků umístěná na více než 3500 běžných metrech regálů. Jedná se nicméně o pouhou část z celkového bohatství fondů, neboť 80 000 dalších svazků - děl věnovaných právu některých třetích států, kompletních řad periodik (sbírek zákonů členských států, sbírek soudních rozhodnutí) a slovníků - je uloženo v prostorách věže B, které jsou přímo přístupné z podlaží 01 studovny.

 
 

brique

   
   

K zajištění optimálních podmínek pro využívání těchto fondů je studovna vybavena přibližně 80 pohodlnými a ergonomickými pracovními místy pro uživatele, rozmístěnými na všech třech podlažích knihovny. Mezi nejhorlivější uživatele patří spolupracovníci členů obou unijních soudů a právníci služby výzkumu a dokumentace, která tvoří druhý pilíř téhož generálního ředitelství, pod které spadá knihovna. V rámci svého úkolu být nápomocni soudní činnosti musejí tito právníci často blíže prostudovat a zpracovat různá témata unijního práva i práva mezinárodního a srovnávacího, na něž se soustředí reflexe předcházející soudnímu rozhodnutí. Knihovna na jedné straně a výzkum a dokumentace na straně druhé tak žijí v dokonalé symbióze - studia výzkumných a dokumentačních pracovníků se uskutečňují především na základě materiálů poskytnutých knihovnou.

Přestěhování knihovny do nových prostor představuje významnou etapu jejího rozvoje, jež jí umožní optimalizovat využívání bohatství jejích fondů a poskytne prostor, který si vyžaduje prudký nárůst objemu nově vydávaných právnických titulů, zejména v oblasti unijního práva.