Galleriet
     
       

pixel

corner-cour

pixelNæsten som en hel indendørs vej med en længde på 300 meter, en bredde på 8 meter, en højde på 9,85 meter og overdækket med glas er Galleriet den arkitektoniske løsning for at give de tre tilbygninger til det oprindelige Justitspalæ fra 80'erne og 90'erne et større åndehul og for at forbinde retsinstanserne og samtlige tjenestegrene.

Galleriet sikrer således, at der er adgang mellem de nye og de gamle bygninger. Galleriet giver også adgang til Tårnene, til Ringen, til retssalene i det gamle Justitspalæ og til biblioteket.

 
 

brique

   
   

På denne måde sikrer Galleriet, at hele komplekset fungerer. Foruden en række rekreative områder (bank, aviskiosk, kantine) rummer Galleriet biblioteket og efteruddannelseslokaler.

 
       

Galleriet

 

Galleriet

 

fleche H

fleche G

Galleriet

   

fleche B

Adgangen til undervisningslokalerne

   

Adgangen til undervisningslokalerne

       
 

 Adgangen til undervisningslokalerne

 
       

pixel

corner-cour

pixelForuden dommerne og generaladvokaterne beskæftiger Domstolen omtrent 2 000 ansatte. Størstedelen heraf har tjenestemandsstatus, og de øvrige er midlertidigt ansatte eller kontraktansatte. Ca. halvdelen af personalet arbejder i sprogtjenesterne (tolketjenesten og hovedsageligt oversættelsestjenesten), en fjerdedel er tilknyttet institutionens medlemmers kabinetter, og den sidste fjerdedel er beskæftiget i de forskellige tjenestegrene (justitskontorene, biblioteket, forskning og dokumentation, personale-, økonomi- og it-afdelingerne, intern tjeneste, presse og information osv.).

Efteruddannelse spiller en fremtrædende rolle i Domstolens personaleforvaltning. Efteruddannelse er ikke blot et vigtigt redskab for at give tjenestemænd og øvrige ansatte de nødvendige kundskaber og kompetencer for, at de kan varetage deres opgaver, men er tillige et aspekt, der tages hensyn til i forbindelse med den enkelte medarbejders karriereudvikling.
Sprogundervisningen udgør langt hovedparten af efteruddannelsen, hvilket ikke er overraskende i en institution med en sprogordning karakteriseret ved fuldstændig flersprogethed. Ud af de 21 000 dage, som det samlede personale anvender til efteruddannelse, bruges mere end fire femtedele således til sprogundervisning. Det andet store efteruddannelsesområde er it-undervisningen, som henvender sig til både nyansatte tjenestemænd og øvrige ansatte samt til det erfarne personale, som må tilpasse sig den fortsat stigende anvendelse af nye informationsteknologier ved Domstolen.

 
 

brique

   
   

For at opfylde behovet for efteruddannelse er der indrettet ikke mindre end 14 undervisningslokaler med et samlet areal på 560 m2 og mere end 200 pladser. Lokalerne benyttes også af ansatte ved de øvrige EU-institutioner, der er placeret i Luxembourg, idet undervisningen normalt organiseres af alle institutionerne i fællesskab.

 
       
 

 Adgangen til biblioteket

 
       

pixel

corner-cour

pixelAllerede i de første udkast til byggeprojektet blev udformningen af det nye Justitspalæs bibliotek tildelt særlig opmærksomhed, idet man ønskede at synliggøre dets righoldige samlinger og dokumentationsredskaber.
Biblioteket, der i hele sin 70 meters længde og i hele sin højde vender ud mod Galleriet, befinder sig midt i institutionens bygningskompleks og er dermed strategisk placeret i forhold til dets vigtige funktion. Bibliotekets samlinger, der utvivlsomt er enestående i Europa, gøres herved tilgængelige for såvel de jurister, der arbejder ved institutionen, som for eksterne forskere, der på forespørgsel kan få adgang hertil.
Læsesalen, der strækker sig over tre etager, er et imødekommende og varmt rum i modsætning til den alvor, man alt for ofte forbinder med biblioteker, men er samtidig et roligt og fredeligt sted, der indbyder til studier og forskning.

 
 

brique

   
   

På niveau 00 bliver brugerne modtaget af holdet fra helpdesk, der yder rådgivning og bistand. Samme sted kan brugerne selv konsultere on line-kataloget og de øvrige elektroniske informationssøgningsredskaber, som stilles til rådighed.
På samme niveau findes den såkaldte »referencesamling«, der indeholder de EU-retlige værker, som hyppigst efterspørges. Her finder man også samlinger af monografier, komplette serier af EU-retlige tidsskrifter samt nyerhvervelser, der gøres tilgængelige på ad hoc-udstillingshylder.
Især er det bemærkelsesværdigt, at man via rulleskabe har direkte adgang til det indeværende års hæfter af de juridiske blade og tidsskrifter, som biblioteket abonnerer på. Der er på nuværende tidspunkt over 900 tidsskrifter fra alle de europæiske lande og den øvrige verden.

På niveau 01 kan man konsultere samlinger af bøger om almindelig retsteori, komparativ ret og international ret samt den ene del af bogsamlingen om medlemsstaternes retssystemer. Den anden del er tilgængelig på niveau 02.

 
       

pixel      

Adgangen til biblioteket

fleche D

Adgangen til biblioteket     

       
   

I alt gives bibliotekets brugere således direkte adgang til ca. 70 000 bind, der opbevares på mere end 3 500 hyldemeter. Der er dog kun tale om en del af bibliotekets righoldige materiale, idet yderligere 80 000 bind, som fordeler sig på litteratur om visse tredjelandes retssystemer, komplette tidsskriftsserier (medlemsstaternes officielle tidender, samlinger af retspraksis) og ordbøger, opbevares i lokaler i kompleksets Tårn B, til hvilke der er direkte adgang via en gangbro fra læsesalens niveau 01.
For at brugerne kan nyde godt af disse samlinger under de bedst mulige betingelser, er læsesalen udstyret med ca.

 
 

brique

   
   

For at brugerne kan nyde godt af disse samlinger under de bedst mulige betingelser, er læsesalen udstyret med ca. 80 komfortable og ergonomiske arbejdsborde fordelt på de tre niveauer. Blandt bibliotekets flittigste brugere er medarbejderne hos medlemmerne af de to EU-retsinstanser samt juristerne i forsknings- og dokumentationstjenesten. Sidstnævnte udgør den anden søjle i det generaldirektorat, som biblioteket tilhører. Som led i deres opgave med at yde bistand under domstolsarbejdet bliver disse jurister ofte anmodet om at uddybe emner inden for EU-retten, international ret og komparativ ret til inspiration for det juridiske refleksionsarbejde, der går forud for en retsafgørelse. Biblioteket samt forsknings- og dokumentationstjenesten har for så vidt en fælles opgave, idet sidstnævntes undersøgelser hovedsageligt foretages på grundlag af materialer, som førstnævnte stiller til rådighed.

Bibliotekets placering i nye lokaler er en vigtig milepæl i dets historie, fordi den har gjort det muligt at optimere anvendelsen af bibliotekets righoldige samlinger og at skaffe den plads, der er påkrævet på grund af den eksplosive stigning i mængden af juridisk litteratur, navnlig inden for EU-retten.