Galerii
     
       

pixel

corner-cour

pixelGalerii, mis on 300 meetri pikkune, kaheksa meetri laiune ja 9,85 meetri kõrgune ning klaaskatusega kaetud sisetänav, on arhitektuuriline lahendus, et tekitada avarust algse kohtupalee kaheksakümnendatel ja üheksakümnendatel aastatel rajatud kolmele juurdeehitusele ning tagada ühendustee kohtute ja kõigi talituste vahel.
Galerii ühendab uued ja vanad hooned. Galerii kaudu pääseb ka tornidesse, ringhoonesse, vana kohtupalee kohtusaalidesse ja raamatukokku.

 
 

brique

   
   

Nii tagab galerii kogu hoonekompleksi funktsionaalse toimimise. Peale igapäevatoiminguteks vajalike asutuste (pank, ajalehekiosk, söökla) paiknevad siin raamatukogu ja õppeklassid.

 
       

Galerii

 

Galerii

 

fleche H

fleche G

Galerii

   

fleche B

Juurdepääs õppeklassidesse

   

 Juurdepääs õppeklassidesse

       
 

 Juurdepääs õppeklassidesse

 
       

pixel

corner-cour

pixelPeale kohtunike ja kohtujuristide on kohtu teenistuses ligi 2000 inimest. Enamik neist on ametniku staatuses, ülejäänud on ajutised teenistujad või lepingulised töötajad. Ligi pooled neist töötavad tõlketalitustes (suuline ja kirjalik tõlge), neljandik kohtuliikmete kabinettides ja veel neljandik erinevates talitustes (kohtukantseleid, raamatukogu, teabeotsingu ja dokumentatsiooni osakond, personaliosakond, finantsosakond, informaatikaosakond, siseosakond, pressi- ja teabeosakond jne).

Erialasel koolitusel on personalipoliitikas tähtis roll. Koolitustel osalemine võimaldab ametnikel ja muudel teenistujatel omandada oma tööülesannete täitmiseks vajalike teadmisi ja oskusi ning koolitustel osalemist arvestatakse ka edutamisel.
Suurim osakaal on keeleõppel, mis ei ole üllatav institutsioonis, kus keelekasutuse korda iseloomustab üldine mitmekeelsus. Seetõttu kulub kokku 21 000 koolituspäevast üle nelja viiendiku keeleõppele. Teine suur valdkond on info- ja tarkvarakoolitus, mida korraldatakse äsja töölevõetud ametnikele, aga ka juba töötavatele ametnikele, kes peavad kohanduma uute infotehnoloogiavahendite järjest suurema kasutamisega kohtus.

 
 

brique

   
   

Koolitusvajaduste rahuldamiseks on ette nähtud vähemalt 14 õppeklassi kogupindalaga 560 m2 ning üle 200 õppekohaga. Neid õppeklasse külastavad ka teiste Luxembourgis asuvate ühenduse institutsioonide töötajad, kuna institutsioonid korraldavad koolitusi enamasti ühiselt.

 
       
 

 Juurdepääs raamatukokku

 
       

pixel

corner-cour

pixelArhitektuuriprojekti esimestest eskiisidest alates pöörati erilist tähelepanu uue kohtupalee raamatukogule, soovides väärtustada selle kogude ja andmebaaside rikkust.
Kuna raamatukogu paikneb 70 meetri ulatuses rööbiti galeriiga kogu viimase kõrguses, on tal strateegiline positsioon institutsiooni keskmes, mis vastab ideaalselt tema ülesannetele. Seeläbi teeb raamatukogu oma fondid - mis on kahtlemata Euroopas unikaalsed - kättesaadavaks nii institutsioonis töötavatele juristidele kui ka mujalt tulevatele teadlastele, kes saavad raamatukogu kasutada taotluse alusel.
Kolmel tasandil paiknev lugemissaal on külalislahke ja sõbralik ruum, vastandudes rangusele, mida raamatukoguga sageli seostatakse, kuid samas siiski rahulik paik, mis sobib hästi õppimiseks ja teadustööks.

 
 

brique

   
   

Nulltasandil võtavad lugeja vastu konsultandid, kellelt ta saab nõu ja abi. Samas saab lugeja ise kasutada elektronkataloogi ja muid elektroonilisi infoallikaid. Samal tasandil on teatmekogu, mis sisaldab enimnõutavaid teoseid liidu õiguse kohta. Veel on seal monograafiad, liidu õigust käsitlevate perioodikaväljaannete aastakäigud ning uudiskirjanduse näitus.
Tähelepanuväärne on võimalus pöördkappide abil vahetult tutvuda raamatukokku tellitud jooksva aasta õigusajakirjadega, mis on pärit kõigist Euroopa riikidest ja mujalt ning mida on praegu üle 900 nimetuse.

Esimesel tasandil paiknevad avariiulites õigusteooria, võrdleva õiguse ja rahvusvahelise õiguse kogud ning osa liikmesriikide õiguse kogust, mille ülejäänud osa on teisel tasandil.

 
       

pixel      

Juurdepääs raamatukokku

fleche D

Juurdepääs raamatukokku     

       
   

Raamatukogu kasutajatele on avariiulitel kättesaadavad ligi 70 000 trükist, mis võtavad enda alla rohkem kui 3500 jooksvat riiulimeetrit. See on aga vaid osake raamatukogu rikkustest, sest veel 80 000 trükist - kolmandate riikide õigust käsitlev kirjandus, perioodikaväljaannete aastakäigud (liikmesriikide teatajad ja kohtupraktika kogumikud) ja sõnaraamatud - on paigutatud B-torni, kuhu pääseb ülekäigusilla kaudu lugemissaali esimeselt tasandilt.

 
 

brique

   
   

Tagamaks lugejatele parimad tingimused kogude kasutamiseks, on lugemissaalis ligi 80 mugavat ja ergonoomilist lugejakohta, mis on jaotatud kolmele tasandile. Kõige sagedasemad raamatukogu külastajad on liidu kahe kohtu liikmete kaastöötajad ning raamatukoguga samasse peadirektoraati kuuluva teabeotsingu ja dokumentatsiooni osakonna juristid. Nendelt juristidelt, kelle ülesanne on abistada kohut, tellitakse põhjalikke uuringuid liidu, rahvusvahelise ja võrdleva õigusega seotud teemadel, mida kasutatakse kohtuotsusele eelnevas mõttetöös. Niisiis moodustavad raamatukogu ning teabeotsingu ja dokumentatsiooni osakond sümbioosi, kuivõrd viimase uuringud toimuvad peamiselt raamatukogu pakutavate materjalide põhjal.

Raamatukogu kolimine uutesse ruumidesse on oluline etapp selle arengus ning võimaldab tal paremini korraldada oma kogude kasutamist ja varustab ta pinnaga, mille järele on vajadus seoses õiguskirjanduse plahvatusliku kasvuga eelkõige liidu õiguse valdkonnas.

 
       
       

      

pixelGalerii, mis on 300 meetri pikkune, kaheksa meetri laiune ja 9,85 meetri kõrgune ning klaaskatusega kaetud sisetänav, on arhitektuuriline lahendus, et tekitada avarust algse kohtupalee kaheksakümnendatel ja üheksakümnendatel aastatel rajatud kolmele juurdeehitusele ning tagada ühendustee kohtute ja kõigi talituste vahel.
Galerii ühendab uued ja vanad hooned. Galerii kaudu pääseb ka tornidesse, ringhoonesse, vana kohtupalee kohtusaalidesse ja raamatukokku.