Galleria
     
       

pixel

corner-cour

Galleria-rakennus on lasikattoinen "sisäkatu", joka on 300 metriä pitkä, 8 metriä leveä ja 9,85 metriä korkea. Gallerian avulla ratkaistiin kaksi arkkitehtonista ongelmaa: miten saada lisää ilmavuutta kolmeen laajennusosaan, jotka liitettiin alkuperäiseen oikeuspalatsiin 1980- ja 1990-luvuilla, ja miten kytkeä unionin tuomioistuimet kaikkine yksikköineen toisiinsa.

Galleria yhdistää rakennuskokonaisuuden uudet ja vanhat osat. Gallerian kautta kuljetaan myös tornitaloihin, lisärakennukseen, vanhan oikeuspalatsin istuntosaleihin ja kirjastoon.
 
 

brique

   
   

Galleria liittää näin kaikki rakennuskokonaisuuden osat toiminnallisesti toisiinsa. Sinne on sijoitettu myös pankki, kioski ja ravintola sekä kirjasto ja koulutustilat.

 
       

Galleria

 

Galleria

 

fleche H

fleche G

Käynti koulutustiloihin

   

 

 

   

Käynti koulutustiloihin

       
 

 Koulutustilat

 
       

pixel

corner-cour

Euroopan unionin tuomioistuimessa työskentelee tuomareiden ja julkisasiamiesten lisäksi lähes 2 000 muuta henkilöä. Suurin osa heistä on virkamiehiä, loput väliaikaisia tai sopimussuhteisia toimihenkilöitä. Noin puolet henkilöstöstä työskentelee kielipalvelussa (tulkkaus- ja etenkin käännöspalvelu), neljännes tuomioistuinten jäsenten kabineteissa ja neljännes muissa yksiköissä (kirjaamot, kirjasto, tutkimus- ja dokumentaatio-osasto, henkilöstöosasto, talousosasto, tietotekniikkaosasto, viestintäyksikkö jne.).

Ammatillisella koulutuksella on keskeinen asema toimielimen henkilöstöresurssien hallinnassa. Koulutus on virkamiehille ja toimihenkilöille välttämätöntä työssä tarvittavan osaamisen hankkimiseksi, ja se edistää myös urakehitystä.
Suurin osa koulutuksesta on kieliopintoja. Se on luontevaa toimielimessä, jonka yksi ominaispiirteistä on monikielisyys. Niinpä yli neljä viidesosaa tuomioistuimen henkilöstön ammatilliseen koulutukseen käyttämistä 21 000 päivästä koostuu kieliopinnoista. Tärkeää on myös toimistotyötaitojen ja tietotekniikan koulutus. Sitä tarjotaan uusille virkamiehille ja toimihenkilöille sekä kaikille, jotka tarvitsevat jatkuvasti lisääntyviä uusia tietotekniikkasovelluksia työssään.

 
 

brique

   
   

Tuomioistuimen koulutustarpeisiin on rakennettu 14 opetustilaa. Ne kattavat yhteensä 560 neliömetriä, ja niihin mahtuu yli 200 henkeä. Tiloja käyttää myös muiden Luxemburgissa sijaitsevien unionin toimielinten henkilöstö, sillä toimielimet järjestävät koulutusta yhdessä.

 
       
 

 Kirjasto

 
       

pixel

corner-cour

pixelRakennushankkeen ensi luonnoksista lähtien kiinnitettiin erityistä huomiota uuden oikeuspalatsin kirjaston suunnitteluun, jotta kattavia kokoelmia ja dokumentointivälineitä voitaisiin hyödyntää mahdollisimman hyvin.
Kirjasto sijaitsee tuomioistuimen keskellä, ja sen erottaa Galleriasta 70 metrin pituinen lasiseinä, joka on yhtä korkea kuin kirjaston tilat. Sijainti on siis tavoitteisiin nähden erinomainen. Kirjaston kokoelmat ovat eurooppalaisittain ainutlaatuiset, ja niitä voivat uusissa tiloissa käyttää sekä Euroopan unionin tuomioistuimessa työskentelevät juristit että ulkopuoliset tutkijat, joille on hakemuksesta myönnetty pääsy kirjastoon.
Kolmeen tasoon sijoitettu lukusali on viihtyisä ja kodikas - vastakohta kirjastoon usein liitetylle askeettiselle mielikuvalle. Lukusalin rauhallinen ja kiireetön ilmapiiri on otollinen opiskelulle ja tutkimukselle.

 
 

brique

   
   

Alimmassa tasossa sijaitsee neuvonta, jonka henkilökunta opastaa kirjaston käytössä. Käyttäjät voivat myös itse tehdä hakuja sähköisestä kirjastoluettelosta ja muista verkkotietolähteistä. Samasta tasosta löytyy käsikirjasto, joka kattaa muun muassa kirjaston eniten käytettyjen eurooppaoikeuden teosten kokoelman, sekä monografiakokoelmat, unionin oikeuden aikakausjulkaisusarjoja ja tuoreita kirjahankintoja esittelevä uutuushylly. Kirjaston tilaamien aikakausjulkaisujen kuluvan vuoden vuosikerrat on sijoitettu pyöriviin hyllyihin. Aikakausjulkaisuja tilataan kaikista Euroopan maista, ja nimikkeitä on tällä hetkellä yli 900.

Seuraavaan tasoon on sijoitettu yleistä oikeustiedettä, oikeusvertailua ja kansainvälistä oikeutta käsittelevät teokset sekä osa jäsenvaltiokohtaisista kansallisen oikeuden oikeuskirjallisuuskokoelmista. Loput näistä sijaitsevat ylimmässä tasossa.
 
       
 

pixel      

Kirjasto

fleche D

Käynti kirjastoon     

       
   

Kirjaston käyttäjien saatavilla on suoraan yli 3,5 hyllykilometrin laajuiset kokoelmat, kaikkiaan noin 70 000 teosta. Nämä ovat kuitenkin vain osa kirjaston laajoista kokoelmista, jotka käsittävät vielä 80 000 teosta lisää. Näihin kuuluu kolmansien maiden oikeutta käsittelevää kirjallisuutta, kokonaisia aikakausjulkaisusarjoja (jäsenvaltioiden virallisia lehtiä, oikeustapauskokoelmia) sekä sanakirjoja, jotka on varastoitu tornitalo B:n tiloihin. Varastoon pääsee suoraan keskimmäisen tason lukusalista lähtevää käytävää pitkin.

 
 

brique

   
   

Jotta käyttäjät voisivat hyödyntää kirjaston kokoelmia mahdollisimman hyvin, lukusalin kolmessa tasossa on 80 viihtyisää ja ergonomista työpistettä. Lukusalin ahkerimpiin käyttäjiin kuuluvat Euroopan unionin kahden tuomioistuimen jäsenten kanssa työskentelevä henkilöstö sekä tutkimus- ja dokumentaatio-osaston juristit. Tutkimus- ja dokumentaatio-osasto muodostaa toisen puoliskon pääosastosta, johon kirjasto kuuluu. Se on tuomioistuintoiminnan tukipalvelu, ja sen juristien tehtävänä on esimerkiksi hankkia laajemmin taustatietoa unionin oikeuden, kansainvälisen oikeuden ja vertailevan oikeustieteen aloilta tuomioistuimen päätöstä edeltävän harkinnan pohjaksi. Tutkimus- ja dokumentaatio-osasto tekee tiivistä yhteistyötä kirjaston kanssa, sillä sen työ pohjautuu pääosin kirjaston aineistoihin.

Muutto uusiin tiloihin oli merkittävä virstanpylväs kirjaston kehittämiselle. Laajoja kokoelmia voidaan nyt hyödyntää optimaalisesti, ja tilaa saatiin tarpeeksi. Sille on käyttöä, sillä oikeudellisen – etenkin kirjaston ydintoimintaan kuuluvan eurooppaoikeudellisen – kirjallisuuden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti.