Galerija
     
       
pixel corner-cour

pixel„Galerija“, tikra vidinė 300 metrų ilgio, 8 metrų pločio ir 9,85 metro aukščio gatvė, kurią dengia stiklinis stogas, yra architektūrinis sprendimas, rastas tam, kad būtų suteikta daugiau gyvybės trims pastatams, devintajame ir dešimtajame dešimtmečiuose prijungtiems prie pradinių Rūmų, ir kad būtų užtikrintas ryšys tarp teismų ir visų tarnybų. Iš tiesų „Galerija“ jungia naujuosius ir senuosius pastatus, be to, per ją galima patekti į abu bokštus, žiedą, Senųjų Rūmų teismo posėdžių sales ir biblioteką.

 
 

brique

   
   

Šitaip „Galerija" užtikrina viso pastatų komplekso funkcionalumą. Be visų bendros paskirties įstaigų (bankas, laikraščių kioskas, savitarnos restoranas), joje taip pat yra Biblioteka ir profesinio mokymo patalpos.

 
       

„Galerija

 
„Galerija
  fleche H

fleche G

„Galerija"

   
fleche B

Patekimas į mokymo patalpas

   
Patekimas į mokymo patalpas
       
 

 Patekimas į mokymo patalpas

 
       
pixel corner-cour

pixelBe teisėjų ir generalinių advokatų, Teisingumo Teismui dirba apie 2 000 asmenų. Didžioji jų dalis - pareigūnai; kiti yra laikinieji tarnautojai arba sutartininkai. Apie pusę personalo dirba kalbų skyriuose (vertimų žodžiu ir daugiausia - vertimų raštu); ketvirtadalis dirba institucijos narių kabinetuose; likęs ketvirtadalis įdarbintas įvairiose tarnybose (teismų kanceliarijos, biblioteka, tyrimai ir dokumentacija, personalas, finansai, kompiuterinės technologijos, spauda ir informacija ir t. t.).

Svarbų vaidmenį valdant žmogiškuosius išteklius atlieka profesinis mokymas. Jis ne tik būtinas užtikrinti, kad pareigūnai ir tarnautojai turėtų savo funkcijoms atlikti reikiamų žinių ir kompetencijos, bet taip pat į jį atsižvelgiama darbuotojams kylant karjeros laiptais.
Didžiąją dalį užima kalbų mokymas, ir tai nenuostabu institucijoje, kurios kalbų vartojimą reglamentuojančios taisyklės išsiskiria absoliučia daugiakalbyste. Todėl iš 21 000 dienų, skirtų viso personalo profesiniam mokymui, daugiau kaip keturi penktadaliai laiko buvo skirti mokyti personalą kalbų. Kitą didelę mokymų dalį sudaro raštvedybos ir kompiuterių kursai, skirti naujai įdarbintiems pareigūnams ir tarnautojams bei jau dirbančiam personalui, kurie turi prisitaikyti prie nuolat augančio Teisme naujųjų informacinių technologijų naudojimo.

 
 

brique

   
   

Siekiant tenkinti šiuos mokymo poreikius buvo numatyta įrengti ne mažiau kaip 14 auditorijų, kurių bendras plotas viršija 560 m2 ir kuriose yra daugiau kaip du šimtai vietų. Šiose auditorijose taip pat mokosi kitose Liuksemburge įsikūrusiose institucijose dirbantis personalas, nes paprastai šios institucijos mokymus rengia kartu.

 
       
 

 Įėjimas į Biblioteką

 
       
pixel corner-cour

pixelJau pačiuose pirmuosiuose architektūrinio projekto eskizuose ypatingas dėmesys buvo skirtas Naujųjų Rūmų bibliotekos koncepcijai, siekiant atskleisti jos kolekcijos ir dokumentų turtingumą.

Biblioteka, kuri tęsiasi 70 metrų palei „Galeriją“ ir kyla per visą jos aukštį, institucijos pastatų komplekso širdyje užima strateginę vietą ir visiškai atitinka savo funkciją. Taip institucijoje dirbantiems teisininkams ir prašymus pateikusiems aukštos kvalifikacijos teisės tyrinėtojams iš šalies sudaryta galimybė prieiti prie jos fondų, kurie, be jokios abejonės, yra unikalūs Europoje.

Tris aukštus užimanti skaitykla yra jauki ir miela vieta, visiška priešingybė šaltai, nejaukiai aplinkai, kuri dažnai asocijuojasi su biblioteka, o kartu ir rami, pailsėti leidžianti erdvė, tinkama studijoms ir tyrinėjimams.

 
 

brique

   
   

00 aukšte skaitytoją pasitinka pagalbos tarnybos komanda, kuri pataria ir pagelbsti. Čia pat skaitytojas gali pats atlikti paiešką prie duomenų bazių prijungtame kataloge ir kituose elektroniniuose informacijos šaltiniuose, kuriais jam leidžiama naudotis.

Tame pačiame aukšte yra dažniausiai ieškomų Sąjungos teisės veikalų rinkinys („de référence"). Čia taip pat yra monografijų, visų Sąjungos teisės periodinių leidinių serijų ir naujų leidinių, su kuriais galima susipažinti lentynose ad hoc, rinkinys.

Svarbu tai, kad slankiojančiose lentynose galima tiesiogiai susipažinti su einamųjų metų teisės apžvalgomis ir periodiniais leidiniais iš visų Europos (ir ne tik) šalių, kuriuos užsakė biblioteka – tokių leidinių šiuo metu yra 900.

01 aukšte siūloma susipažinti su bendrosios teisės teorijos, lyginamosios teisės ir tarptautinės teisės leidinių rinkiniais ir dalimi valstybių narių teisės serijos – kitą dalį galima rasti 02 aukšte.
 
       
 

pixel      

Biblioteką

fleche D

Įėjimas į Biblioteką     
       
   

Šitaip susidaro apie 70 000 leidinių, išdėliotų daugiau kaip 3 500 metrų ilgio lentynose, su kuriais leidžiama tiesiogiai susipažinti Bibliotekos skaitytojams. Tačiau tai tėra tik dalis jos turtų, nes kiti 80 000 leidinių, tarp kurių - kai kurių trečiųjų valstybių teisinė literatūra, periodinių leidinių komplektų rinkiniai (valstybių narių oficialieji leidiniai, teismų praktikos rinkiniai) ir žodynai, saugomi „Bokšte B" ir su jais susipažinti galima išėjus tiesiai per pasažą iš skaityklos 01 aukšte.

 
 

brique

   
   

Kad skaitytojai galėtų pačiomis geriausiomis sąlygomis pasinaudoti šiais fondais, skaitykloje yra apie 80 patogių ir darbui pritaikytų vietų, įrengtų trijuose aukštuose. Tarp stropiausių skaitytojų paminėtini dviejų Sąjungos teismų narių kabinetų darbuotojai, taip pat teisininkai iš Tyrimų ir dokumentacijos skyriaus, kuris yra antrasis Generalinio direktorato padalinys, kitas yra biblioteka. Būtent šiems teisininkams, kurių užduotis padėti teismams, dažnai tenka gilintis į Sąjungos, tarptautinės ir lyginamosios teisės klausimus, būtinus apsvarstyti prieš teismui priimant savo sprendimą. Bibliotekos ir Tyrimų bei dokumentacijos skyriaus veiklos negalima atskirti vienos nuo kitos, nes pastarasis skyrius savo tyrimus iš esmės atlieka remdamasis bibliotekos pateikiama medžiaga.

Bibliotekos įsikūrimas naujosiose patalpose žymi reikšmingą jos raidos etapą, nes leido optimaliau naudotis jos turtais ir suteikė erdvės, kurios reikalauja teisinės, pirmiausia Sąjungos teisės, literatūros proveržis.