Galerija
     
       
pixel corner-cour

pixelGalerija – īsta 300 metrus gara, 8 metrus plata un 9,85 metrus augsta iekšējā iela ar stikla jumtu – ir arhitektonisks risinājums, kas ļauj “brīvāk elpot” trim ēkām, kas sākotnējai Pilij pievienotas astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados, un nodrošināt saikni starp tiesām un visiem dienestiem.
Galerija faktiski nodrošina saikni starp jaunajām un vecajām ēkām. Tāpat Galerija nodrošina piekļuvi abiem torņiem, “Gredzenam”, vecās Pils tiesas sēžu zālēm un bibliotēkai.

 
 

brique

   
   

Galerija nodrošina visa ēku kompleksa funkcionalitāti. Tajā izvietoti arī visi sabiedriskie iestādījumi (banka, preses kiosks, pašapkalpošanās restorāns), bibliotēka un profesionālās apmācības telpas.

 
       

Galerija

 
Galerija
  fleche H

fleche G

Galerija

   
fleche B

Mācību telpas

   
Mācību telpas
       
 

 Mācību telpas

 
       
pixel corner-cour

pixelBez tiesnešiem un ģenerāladvokātiem Kopienu Tiesā strādā vēl teju 2000 darbinieku. Lielākā daļa ir ierēdņi; pārējie - vai nu pagaidu darbinieki, vai arī līgumdarbinieki. Aptuveni puse personāla strādā tulkošanas dienestos (mutiskā tulkošana un - lielākoties - rakstiskā tulkošana); ceturtā daļa nodarbināta Kopienu Tiesas locekļu kabinetos; atlikusī ceturtdaļa - dažādos citos dienestos (kancelejas, bibliotēkas, pētniecības un dokumentācijas, personāla, finanšu, informātikas, ēku apsaimniekošanas, preses un informācijas u.c. dienestos).

Profesionālajai apmācībai ir būtiska loma cilvēkresursu pārvaldībā. Tā ir ne tikai svarīgs līdzeklis, lai sniegtu ierēdņiem un darbiniekiem viņu uzdevumu veikšanai vajadzīgās zināšanas un kompetenci, bet tā tiek ņemta vērā arī saistībā ar personāla karjeras attīstību.
Tā lielākoties ir valodu apmācība, kas nav nekas pārsteidzošs iestādē, kur valodu lietojumā valda pilnīga daudzvalodība. Valodu apmācība notiek vairāk nekā 4/5 no 21 000 dienām, kuras viss personāls velta profesionālajai apmācībai. Nākamā lielā apmācību joma ir datorprogrammu izmantošana un informātika, ko apgūst darbā jaunpieņemtie ierēdņi un darbinieki, kā arī jau esošais personāls, kam Tiesā nepārtraukti jālieto arvien jaunas informācijas tehnoloģijas.

 
 

brique

   
   

Lai apmierinātu ar apmācību saistītās vajadzības, ir paredzētas vismaz 14 mācību telpas ar kopējo platību virs 560 m2 un vairāk nekā 200 mācību vietām. Šajās mācību telpās kursus apmeklē arī citu Luksemburgā izvietoto Kopienu iestāžu personāls, jo visas šīs iestādes parasti organizē kopīgas apmācības.

 
       
 

 Bibliotēka

 
       
pixel corner-cour

pixelJau kopš pirmajiem arhitektūras projekta uzmetumiem īpaša vērība tika pievērsta jaunās Pils bibliotēkas projektēšanai ar mērķi pilnā mērā izcelt tās apjomīgo grāmatu un dokumentu kolekciju.
Bibliotēka atbilstoši tās funkcijām ir izvietota iestādes ēku kompleksa centrā - ar skatu uz Galeriju 70 metru garumā un visā Galerijas augstumā. Tajā gan Tiesā strādājošajiem juristiem, gan – pēc pieprasījuma – augsta līmeņa pētniekiem no ārpuses ir nodrošināta iespēja iepazīties ar Eiropas mērogā neapšaubāmi unikālajiem bibliotēkas krājumiem.
Lasītava, kas sadalīta trīs līmeņos, pretēji tam, ka bibliotēkas bieži asociējas ar askētisku atmosfēru, ir mājīga un apmeklētājiem draudzīga telpa ar klusu, mierīgu un pētniecībai labvēlīgu gaisotni.

 
 

brique

   
   

0. līmenī bibliotēkas lietotāju sagaida palīdzības dienests, kas sniedz padomus un atbalstu. Turpat lietotājs var arī pats iepazīties ar elektronisko katalogu un citiem elektroniskiem informācijas avotiem. Šai pašā līmenī atrodas tā dēvētā «references» kolekcija, kurā ietverti pieprasītākie darbi Savienības tiesību jomā. Te atrodas arī monogrāfiju kolekcijas, pilnas Savienības tiesību periodisko izdevumu sērijas un bibliotēkas jaunieguvumi, ar kuriem var iepazīties pie īpaša stenda.
Īpaši jāatzīmē, ka ar rotofleksu palīdzību ir nodrošināta tieša pieeja bibliotēkas abonēto kārtējā gada juridisko žurnālu un periodisko izdevumu burtnīcām no visām Eiropas valstīm un ne tikai no tām; to skaits šobrīd pārsniedz 900.

1. līmenī ir iespēja iepazīties ar vispārējās tiesību teorijas, salīdzinošo tiesību un starptautisko tiesību jomas kolekcijām un daļu no dalībvalstu tiesību jomas kolekcijām, pārējā daļa ir izvietota 2. līmenī.
 
       
 

pixel      

Bibliotēka

fleche D

Bibliotēka     
       
   

Kopā ir aptuveni 70 000 sējumu, kas sakārtoti plauktos vairāk nekā 3500 metru garumā; tie ir tieši pieejami bibliotēkas lietotājiem. Tomēr tā ir tikai daļa no bibliotēkas krājumiem, jo vēl 80 000 sējumu, tostarp literatūra par atsevišķu trešo valstu tiesībām, pilnas periodisko izdevumu sērijas (dalībvalstu oficiālie vēstneši, judikatūras krājumi) un vārdnīcas, tiek glabāti ēku kompleksa B torņa telpās, kurām var tieši piekļūt pa pāreju no lasītavas 1. līmeņa.

 
 

brique

   
   

Lai lietotājiem nodrošinātu iespējami labākus apstākļus bibliotēkas lietošanai, lasītavas trīs līmeņos ir iekārtotas apmēram 80 ērtas un ergonomiskas darba vietas. Regulārākie bibliotēkas lietotāji ir visu divu Savienības tiesu locekļu kabinetu darbinieki, kā arī Pētījumu un dokumentācijas dienesta juristi; šis dienests ir otrais pīlārs ģenerāldirekcijā, kurā ietilpst arī bibliotēka. Šiem juristiem, veicot tiesas darbības palīgfunkciju, bieži padziļināti jāizpēta konkrēti Savienības, starptautisko un salīdzinošo tiesību jautājumi, tādējādi sniedzot intelektuālu atbalstu procesā pirms tiesas nolēmuma pieņemšanas. Tādēļ bibliotēka un Pētījumu un dokumentācijas dienests pastāv simbiozē, jo šī dienesta pētījumi pārsvarā tiek veikti, izmantojot bibliotēkas resursus.

Bibliotēkas iekārtošana jaunajās telpās ir būtisks posms tās attīstībā, kas ļauj optimizēt tās resursus un nodrošina telpas, kas spēj apmierināt vajadzības, ko izraisa juridiskās literatūras straujā attīstība, it īpaši Savienības tiesību jomā.