De Galerij
     
       

pixel

corner-cour

pixelAls een heuse, glasoverkapte binnenstraat van 300 meter lang, 8 meter breed en 9,85 meter hoog, vormt de Galerij de architectonische oplossing om ruimtelijke werking te geven aan de drie in de jaren tachtig en negentig aan het oorspronkelijke Paleis aangebouwde bijgebouwen en om de verbinding te verzekeren tussen de rechterlijke instanties en alle diensten.
De Galerij zorgt namelijk voor een verbinding tussen de nieuwe en de oude gebouwen. De Galerij verschaft tevens toegang tot de twee Torens, de Anneau, de zittingszalen van het Oude Paleis en de bibliotheek.

 
 

brique

   
   

Zo verzekert de Galerij de functionaliteit van het gehele complex. Zij herbergt, naast een aantal handige faciliteiten (bank, krantenkiosk, zelfbedieningsrestaurant), de bibliotheek en de lokalen voor de beroepsopleiding.

 
       

De Galerij

 

De Galerij

 

fleche H

fleche G

De Galerij

   

fleche B

De toegang tot de leslokalen

   

De toegang tot de leslokalen

       
 

 De toegang tot de leslokalen

 
       

pixel

corner-cour

pixelNaast de rechters en de advocaten-generaal zijn er ongeveer 2 000 personen in dienst van het Hof van Justitie. Het merendeel van hen is ambtenaar, de anderen zijn ofwel tijdelijk functionaris, ofwel arbeidscontractant. Ongeveer de helft van het personeel is werkzaam in de talendiensten (tolken en - vooral - vertalers); een kwart werkt in de kabinetten van de Leden van de instelling; een kwart bij de overige diensten (griffies, bibliotheek, onderzoek en documentatie, personeel, financiën, informatica, interne dienst, pers en voorlichting, enz.).

De beroepsopleiding speelt een belangrijke rol in het personeelsbeleid van het Hof. Zij is niet alleen noodzakelijk om de ambtenaren en overige medewerkers in staat te stellen de kennis en vaardigheden op te doen die zij nodig hebben voor de uitoefening van hun taken, maar wordt ook in aanmerking genomen in het kader van de loopbaanontwikkeling van de betrokkenen.
Het taalonderricht vormt het belangrijkste onderdeel, hetgeen geen verbazing zal wekken voor een instelling waarvan het taalregime wordt gekenmerkt door een volledige meertaligheid. Zo is van de 21 000 dagen die door alle personeelsleden tezamen worden besteed aan beroepsopleiding, meer dan 4/5 gewijd aan het taalonderricht. Het andere belangrijke opleidingsgebied is dat van de kantoorautomatisering en informatica, gericht op nieuw aangeworven ambtenaren en medewerkers, alsmede op reeds in dienst zijnde personeelsleden, die zich moeten aanpassen aan het binnen het Hof immer toenemende gebruik van nieuwe informatietechnologieën.

 
 

brique

   
   

Om tegemoet te komen aan deze opleidingsbehoeften, is voorzien in maar liefst 14 leslokalen, met een totale oppervlakte van meer dan 560 m2 en meer dan 200 plaatsen. Van deze lokalen wordt ook gebruikgemaakt door personeelsleden van de overige in Luxemburg gevestigde instellingen, aangezien de opleidingen doorgaans door deze instellingen gezamenlijk worden georganiseerd.s.

 
       
 

 De toegang tot de bibliotheek

 
       

pixel

corner-cour

pixelVanaf de eerste schetsen van het architectonisch plan is bijzonder veel aandacht besteed aan het ontwerp van de bibliotheek van het nieuwe gebouw, teneinde de rijkdom van haar collecties en documentaire hulpmiddelen volledig tot zijn recht te laten komen.
Gelegen aan de Galerij, over een lengte van 70 meter en reikend tot aan de overkapping hiervan, neemt de bibliotheek voortaan een centrale positie in, die volledig beantwoordt aan haar bestemming. Zo maakt zij het materiaal uit haar collectie – die zonder enige twijfel uniek is in Europa – toegankelijk, zowel voor de binnen de instelling werkzame juristen als voor vooraanstaande onderzoekers van buitenaf, die op verzoek worden toegelaten. De leeszaal is verdeeld over drie niveaus en is niet alleen een prettige, warme ruimte die contrasteert met het idee van strengheid waarmee een bibliotheek al te vaak wordt geassocieerd, maar tevens een kalme, rustgevende plek die zich bij uitstek leent voor studie en onderzoek.

 
 

brique

   
   

Op niveau 00 wordt de gebruiker verwelkomd door het team van de helpdesk, dat hem bijstaat met raad en daad. Hier kan de gebruiker zelf de onlinecatalogus en de overige elektronische informatiebronnen die hem ter beschikking staan, raadplegen.
Op datzelfde niveau bevindt zich de zogenoemde „referentiecollectie”, die de meest gevraagde werken op het gebied van het Unierecht omvat. Hier vindt men ook de collecties monografieën, de integrale series van tijdschriften op het gebied van het Unierecht en de nieuwe aanwinsten, die ter inzage liggen in daartoe bestemde rekken.
Bijzonder opmerkelijk is het feit dat men via draaikasten rechtstreeks toegang heeft tot de lopende jaargangen van de juridische en andere tijdschriften waarop de bibliotheek is geabonneerd. Deze tijdschriften zijn afkomstig uit alle Europese landen alsmede uit landen buiten Europa, en hun aantal bedraagt thans meer dan 900.

Op niveau 01 kunnen collecties worden geraadpleegd op het gebied van algemene rechtstheorie, vergelijkende rechtswetenschap, internationaal recht en een deel van de collecties met het recht van de lidstaten. Het andere deel is toegankelijk op niveau 02.

 
       

pixel      

Bibliotheek

fleche D

De toegang tot de bibliotheek     

       
   

In totaal staan op meer dan 3 500 strekkende meter aan boekenplanken ongeveer 70 000 boekdelen opgesteld, die aldus rechtstreeks toegankelijk zijn voor de gebruikers van de bibliotheek. Dit is echter slechts een gedeelte van haar rijkdommen, aangezien 80 000 andere boekdelen, onder te verdelen in literatuur over het recht van bepaalde derde landen, complete reeksen van periodieken (publicatiebladen van lidstaten, jurisprudentiebundels) en woordenboeken, zijn opgeslagen in ruimten in Toren B, die rechtstreeks bereikbaar zijn via een loopbrug vanaf niveau 01 van de leeszaal.

 
 

brique

   
   

Om de gebruikers onder zo goed mogelijke omstandigheden van deze collectie gebruik te kunnen laten maken, bevinden zich in de leeszaal, verdeeld over drie niveaus, ongeveer 80 comfortabele en ergonomische werkplekken. Tot de meest frequente gebruikers behoren de medewerkers van de leden van de twee rechterlijke instanties van de Unie en de juristen van de dienst Onderzoek en Documentatie, welke dienst de tweede pijler vormt van het directoraat-generaal waaronder ook de bibliotheek ressorteert. Deze juristen dienen, in het kader van hun taak om de rechtsprekende werkzaamheden te ondersteunen, namelijk veelvuldig diepgaand onderzoek te verrichten over onderwerpen van Unierecht, internationaal recht en vergelijkend recht, die het materiaal verschaffen voor het denkwerk dat aan de juridische beslissing voorafgaat. De bibliotheek en de dienst Onderzoek en Documentatie leven dus in symbiose, aangezien de studies van laatstgenoemde dienst voornamelijk worden verricht op basis van materiaal dat door de bibliotheek ter beschikking is gesteld.

De huisvesting van de bibliotheek in haar nieuwe ruimte markeert een belangrijke fase in haar ontwikkeling, doordat hiermee de mogelijkheid wordt geboden de benutting van haar rijkdommen te optimaliseren, en zij de ruimte krijgt die nodig is vanwege de enorme stroom van juridische literatuur, met name op het gebied van het Unierecht.