Galeria
     
       

pixel

corner-cour

pixelGaleria - prawdziwa wewnętrzna arteria o długości 300 metrów, szerokości 8 metrów i wysokości 9,85 metra - to przeszklona konstrukcja stanowiąca architektoniczne rozwiązanie trudności z odciążeniem trzech budynków dobudowanych w latach 80. i 90. do pierwotnego Pałacu oraz zapewnieniem łącznika między sądami i wszystkimi służbami instytucji.
Galeria łączy stare budynki z nowymi. Galeria zapewnia również dostęp do obu Wież, Pierścienia, sal rozpraw dawnego Pałacu i biblioteki.

 
 

brique

   
   

Równocześnie Galeria zapewnia większą funkcjonalność całego kompleksu, mieszcząc nie tylko udogodnienia takie jak bank, kiosk, restauracja samoobsługowa, ale również bibliotekę i pomieszczenia przeznaczone na szkolenia zawodowe.

 
       

Galeria

 

Galeria

 

fleche H

fleche G

Galeria

   

fleche B

Dostęp do sal szkoleniowych

   

Dostęp do sal szkoleniowych

       
 

 Dostęp do sal szkoleniowych

 
       

pixel

corner-cour

pixelPoza sędziami i rzecznikami generalnymi w Trybunale Sprawiedliwości pracuje prawie 2000 osób, w zdecydowanej większości - urzędnicy, pozostałe osoby to pracownicy tymczasowi lub kontraktowi. Około połowa personelu pracuje w służbach językowych (tłumaczenia ustne i pisemne); jedna czwarta jest zatrudniona w gabinetach członków instytucji; pozostała część pracuje w rozmaitych służbach (sekretariaty, biblioteka, badania i dokumentacja, kadry i finanse, służby informatyczne, dział wewnętrzny, kontakty z mediami i informacja itd.).

Szkolenie zawodowe pełni kluczową rolę w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Stanowi nie tylko narzędzie niezbędne do nabycia przez urzędników i innych pracowników wiedzy i kompetencji koniecznych do wykonywania powierzonych im zadań, ale również jest istotnym czynnikiem rozwoju kariery zawodowej tych osób.
Największy odsetek szkoleń stanowią szkolenia językowe, co nie powinno dziwić w instytucji, której system językowy charakteryzuje się pełną wielojęzycznością. Toteż na 21000 dni poświęconych przez cały personel na szkolenie zawodowe, ponad 4/5 tego okresu wypełniały szkolenia językowe. Inną obszerną dziedzinę szkolenia stanowią kursy biurowe i informatyczne, w których uczestniczą nowo przyjęci urzędnicy i inni pracownicy, a także personel już zatrudniony, który musi przystosować się do stale rosnącego w Trybunale wykorzystania nowych technologii informatycznych.

 
 

brique

   
   

Aby odpowiedzieć na te potrzeby szkoleniowe przewidziano aż 14 sal szkoleniowych o łącznej powierzchni przekraczającej 560 m2., zdolnych pomieścić ponad dwieście osób. W salach tych kształcą się również pracownicy innych instytucji wspólnotowych mających siedzibę w Luksemburgu, ponieważ szkolenia są co do zasady organizowane wspólnie przez wszystkie te instytucje.

 
       
 

 Biblioteka

 
       

pixel

corner-cour

pixelJuż pierwsze szkice projektu architektonicznego odzwierciedlały szczególną uwagę, jaką poświęcano planowi biblioteki nowego Pałacu zakładającemu pełne wyeksponowanie bogactwa jego kolekcji i zasobów dokumentowych.
Położona wzdłuż Galerii, na długości 70 m i rozprzestrzeniająca się na całej jej wysokości, biblioteka zajmuje obecnie w sercu kompleksu budynków pozycję strategiczną, odpowiadającą doskonale jej roli. Biblioteka udostępnia swe zasoby, bezsprzecznie unikalne w Europie, zarówno prawnikom pracującym w instytucji, jak i zewnętrznym wybitnym badaczom, którzy zwrócą się z odpowiednim wnioskiem.
Czytelnia, rozmieszczona na trzech poziomach, jest przestrzenią przyjazną i ciepłą, co przeczy atmosferze surowości zbyt często wiązanej z biblioteką, a jednocześnie miejscem cichym i spokojnym, sprzyjającym badaniom i analizie.

 
 

brique

   
   

Na poziomie 00 użytkownik jest przyjmowany przez pracowników helpdesku, którzy służą mu radą i pomocą. W tymże miejscu może on samodzielnie skonsultować katalog on line oraz inne elektroniczne źródła informacji oddane do jego dyspozycji.
Na tym samym poziomie znaleźć można kolekcję zwaną kolekcją referencyjną, zawierającą najczęściej poszukiwane pozycje z dziedziny prawa europejskiego. Znajdują się tam również kolekcje monografii, pełne serie periodyków z zakresu prawa Unii i nowe nabytki, czasowo wystawiane na stojakach. Szczególnie godny uwagi jest bezpośredni dostęp, dzięki obrotowym szafom, do bieżących wydań pochodzących ze wszystkich państw Europy i spoza niej magazynów i periodyków prawniczych, które biblioteka prenumeruje, i których liczba przekracza obecnie 900.

Na poziomie 01 można zapoznać się ze zbiorami z dziedziny teorii ogólnej prawa, prawa porównawczego i prawa międzynarodowego, a także z częścią zbiorów obejmujących prawo państw członkowskich; przy czym druga ich część dostępna jest na poziomie 02.

 
       
 

pixel      

Biblioteka

fleche D

Biblioteka     

       
   

Tak więc ogółem około 70 000 tomów ułożonych na półkach, których łączna długość przekracza 3500 metrów, jest bezpośrednio dostępna dla użytkowników biblioteki. Równocześnie stanowią one jedynie część jej bogactwa, ponieważ 80 000 innych tomów, na które składają się pozycje dotyczące porządków prawnych niektórych państw trzecich, kompletne serie periodyków (dzienniki ustaw państw członkowskich, zbiory orzeczeń) i słowniki, są przechowywane w pomieszczeniach Wieży B, do których prowadzi bezpośrednio przejście z poziomu 01 czytelni.

 
 

brique

   
   

Aby użytkownicy mogli korzystać w jak najlepszych warunkach z tych zasobów, czytelnia została wyposażona w 80 komfortowych i ergonomicznych miejsc pracy, rozmieszczonych na trzech poziomach. Do najbardziej gorliwych jej użytkowników należy zaliczyć współpracowników członków dwóch sądów Unii oraz prawników ze służby badań i dokumentacji, która stanowi drugi filar Dyrekcji Generalnej, do której należy biblioteka. Od prawników tych wymaga się bowiem często, w ramach ich obowiązków polegających na służeniu pomocą przy wykonywaniu funkcji sądowniczych, zgłębienia zagadnień z dziedziny prawa europejskiego, międzynarodowego lub porównawczego, w celu dostarczenia danych do analizy poprzedzającej wydanie rozstrzygnięcia. Biblioteka oraz służba badań i dokumentacji żyją zatem w symbiozie, gdyż analizy drugiej z wymienionych jednostek organizacyjnych są przeprowadzane głównie na podstawie materiałów dostarczanych przez pierwszą.

Przeniesienie biblioteki do nowych pomieszczeń stanowi ważny etap w jej rozwoju, umożliwia bowiem optymalne wykorzystanie jej bogactwa i oddaje do jej dyspozycji rozległą przestrzeń, niezbędną wobec gwałtownego rozwoju literatury prawniczej, w szczególności w dziedzinie prawa Unii.