Galéria
     
       

pixel

corner-cour

pixelPresklený priestor Galérie, ktorá je ozajstnou vnútornou ulicou dlhou 300 metrov, širokou 8 metrov a vysokou 9,85 metra, je architektonickým riešením zabezpečujúcim väčšiu priestorovú otvorenosť troch budov pripojených v 80. a 90. rokoch k pôvodnému Palácu, ako aj spojenie medzi súdmi a všetkými ich službami.
Galéria totiž spája nové budovy s pôvodnými. Okrem toho umožňuje vstup do Veží, Prstenca, pojednávacích miestností bývalého Paláca a do knižnice.

 
 

brique

   
   

Galéria prispieva k funkčnosti celého komplexu. Okrem spoločných priestorov (banka, novinový stánok, samoobslužná reštaurácia) sa v nej nachádza aj knižnica a miestnosti určené na odborné vzdelávanie.

 
       

Galéria

 

Galéria

 

fleche H

fleche G

Galéria

   

fleche B

Vstup do miestností odborného vzdelávania

   

Vstup do miestností odborného vzdelávania

       
 

 Vstup do miestností odborného vzdelávania

 
       

pixel

corner-cour

pixelOkrem sudcov a generálnych advokátov pracuje v službách Súdneho dvora asi 2 000 osôb. Väčšina z nich sú úradníci, ostatní sú buď dočasnými zamestnancami, alebo zmluvnými zamestnancami. Približne polovica personálu pracuje v jazykových službách (tlmočníctvo a najmä prekladateľstvo), jedna štvrtina pracuje v kabinetoch členov inštitúcie a ďalšia štvrtina v rôznych službách (súdne kancelárie, knižnica, výskum a dokumentácia, personál a financie, informačné technológie, vnútorná správa, tlač a informácie atď.).

Odborné vzdelávanie zohráva dôležitú úlohu pri riadení ľudských zdrojov. Okrem toho, že je nevyhnutným nástrojom umožňujúcim úradníkom a zamestnancom nadobudnúť vedomosti a kompetencie potrebné na výkon ich činnosti, je tiež zohľadňované v rámci ich kariérneho postupu.
Najväčšiu časť predstavuje výučba jazykov, čo v inštitúcii, ktorej jazykový režim charakterizuje úplná viacjazyčnosť, nie je prekvapením. Preto z 21 000 dní, ktoré personál Súdneho dvora ako celok strávil odborným vzdelávaním, viac ako 4/5 tvorila jazyková príprava. Ďalšou veľkou časťou odborného vzdelávania sú administratívne školenia a vzdelávanie v oblasti informačných technológií, ktoré je určené úradníkom a zamestnancom po prijatí do zamestnania, ako aj personálu, ktorý už vykonáva svoju činnosť a je potrebné ho vyškoliť v používaní, v rámci Súdneho dvora sa stále rozrastajúcich, nových informačných technológií.

 
 

brique

   
   

Na účely vzdelávania bolo vytvorených až 14 vyučovacích miestností s celkovou plochou viac ako 560 m2 a s celkovým počtom vyše 200 miest. Tieto miestnosti sú k dispozícii aj zamestnancom z iných inštitúcií Spoločenstva sídliacich v Luxemburgu, lebo vzdelávanie je vo všeobecnosti organizované všetkými inštitúciami spoločne.

 
       
 

 Vstup do knižnice

 
       

pixel

corner-cour

pixelUž v prvých náčrtoch stavebného projektu sa kládol mimoriadny dôraz na zriadenie knižnice nového Paláca s cieľom naplno zdôrazniť rôznorodosť jej knižničných fondov a dokumentárnych nástrojov.
Knižnica umiestnená v strede komplexu budov inštitúcie s výhľadom na Galériu, s dĺžkou 70 metrov a zaberajúca celý priestor do výšky má strategickú polohu, ktorá plne zodpovedá jej poslaniu. Sprístupňuje zdroje svojich fondov, nepochybne jedinečné v Európe, tak právnikom pracujúcim v rámci inštitúcie, ako aj kvalifikovaným externým výskumným pracovníkom, ktorí majú prístup do knižnice na požiadanie.
Čitáreň, nachádzajúca sa na troch poschodiach, je príjemným a prívetivým priestorom, ktorý nezodpovedá strohosti často spájanej s knižnicou, a tiež pokojným a relaxačným miestom priaznivým pre štúdium a výskum.

 
 

brique

   
   

Na prízemí (poschodie s označením 00) sú používateľom k dispozícii pracovníci informačného pultu (helpdesk), ktorí sú ochotní poradiť a pomôcť. Používatelia tam sami môžu nahliadať do internetového katalógu a iných elektronických zdrojov informácií, ktoré sú im dané k dispozícii.
Na tom istom poschodí sa nachádza aj tzv. referenčná zbierka, ktorá obsahuje najžiadanejšiu literatúru týkajúcu sa práva Únie. Takisto sa tam nachádzajú zbierky monografií, celé zväzky periodík práva Únie a novonadobudnuté diela, ktoré sú prístupné na konzultačných pultoch ad hoc.
Za zmienku stojí najmä možnosť priameho prístupu k právnickým revue a periodikám vydaným v priebehu posledného roka, ktoré má knižnica predplatené a pochádzajú zo všetkých európskych štátov a niektorých štátov mimo Európy. Sú umiestnené na posuvných regáloch a v súčasnosti ich je viac ako 900.

Na poschodí 01 možno nahliadať do zbierok teórie práva, porovnávacieho práva a medzinárodného práva a niektorých zbierok práva členských štátov, pričom ich druhá časť je k dispozícii na poschodí 02.
 
       
 

pixel      

Knižnica

fleche D

Vstup do knižnice     

       
   

Používateľom knižnice je teda k dispozícii približne 70 000 publikácií zoradených na viac ako 3 500 lineárnych metroch políc. To je však len časť bohatstva knižnice, pretože ďalších 80 000 zväzkov, ktoré zahŕňajú odbornú literatúru týkajúcu sa práva niektorých tretích štátov, kompletné zbierky periodík (úradné vestníky členských štátov, zbierky judikatúry) a slovníky, sú uložené v priestoroch Veže B a priamo prístupné pasážou z poschodia 01 čitárne.

 
 

brique

   
   

Na zabezpečenie čo najlepších podmienok používateľom knižničného fondu má čitáreň k dispozícii približne 80 pohodlných ergonomických miest na štúdium rozmiestnených na troch poschodiach. Medzi najčastejších používateľov knižnice patria spolupracovníci členov dvoch súdov Únie, ako aj právnici z oddelenia výskumu a dokumentácie, čo je druhý pilier generálneho riaditeľstva, kam patrí aj knižnica. Títo zamestnanci, ktorých úlohou je pomáhať činnosti súdu, totiž často preskúmavajú rôzne oblasti práva Únie, medzinárodného a porovnávacieho práva, čo je potom základom prípravy súdnych rozhodnutí. Oddelenia knižnice a výskumu a dokumentácie teda úzko spolupracujú, lebo analýzy vypracovávané oddelením výskumu a dokumentácie sú založené najmä na materiáloch poskytnutých knižnicou.

Umiestnenie knižnice v nových priestoroch predstavuje významný posun v jej vývoji, pretože jej umožňuje optimalizovať využitie svojich bohatých zdrojov a poskytuje jej priestor, ktorý si vyžaduje rozmach právnickej literatúry, najmä v oblasti práva Únie.