Galleriet
     
       
pixel corner-cour

pixelGalleriet - en veritabel inomhusväg, 300 meter lång och 8 meter bred med 9,85 meter upp till glastaket - blev arkitekternas sätt att dels skänka mer luft åt de tre annex som under 1980-och 1990-talen fogades till det ursprungliga Palais, dels länka samman domstolarna och deras tjänster.
Galleriet utgör således en förbindelselänk mellan de nya och de gamla byggnaderna. Genom Galleriet kommer man även till de två Tornen, Ringen, förhandlingssalarna i Gamla Palais och biblioteket.

 
 

brique

   
   

Galleriet bidrar till hela komplexets funktionalitet. Här finns biblioteket och utbildningslokaler samt olika former av serviceinrättningar (bank, tidningskiosk och restaurang).

 
       

Galleriet

 
Galleriet
  fleche H

fleche G

Galleriet

   
fleche B

Utbildningslokalerna

   
Utbildningslokalerna
       
 

 Utbildningslokalerna

 
       
pixel corner-cour

pixelUtöver domarna och generaladvokaterna arbetar nära 2 000 personer i domstolens tjänst. Merparten av dessa är tjänstemän och de övriga är tillfälligt anställda eller kontraktsanställda. Ungefär hälften av personalen arbetar inom språktjänsterna (tolkning och framför allt översättning), en fjärdedel arbetar i ledamöternas kabinett och den återstående fjärdedelen arbetar inom övriga tjänster (bland annat kanslierna, biblioteket, forskning och dokumentation, personal, ekonomi, informatik, interna tjänster samt press och information).

Utbildningsenheten spelar en viktig roll inom personalförvaltningen, eftersom den är ett nödvändigt verktyg i arbetet för att tjänstemän och övriga anställda ska få den utbildning och de färdigheter som krävs för att de ska kunna utföra sina uppgifter. Utbildningen är dessutom betydelsefull för karriärutvecklingen.
Språkutbildning utgör den största delen, vilket kanske inte är så förvånande inom en institution där hela verksamheten kännetecknas av mångspråkighet. Mer än fyra femtedelar av de 21 000 dagar som personalen per år ägnar åt utbildning är språkutbildning. Det andra stora utbildningsblocket representeras av datautbildning. Den riktar sig både till nyrekryterad personal och till personal som behöver kompletterande utbildning för att anpassa sig till den fortlöpande tekniska utvecklingen inom domstolen.

 
 

brique

   
   

Över 560 m2 fördelade på inte mindre än 14 kurslokaler med sammanlagt över 200 platser har inrättats för att möta utbildningsbehoven. Även personal från andra gemenskapsinstitutioner i Luxemburg deltar i utbildning i dessa lokaler, eftersom utbildningarna normalt organiseras gemensamt för all institutionspersonal.

 
       
 

 Biblioteket

 
       
pixel corner-cour

pixelRedan under planeringen av projektet ägnades särskild uppmärksamhet åt frågan hur biblioteket bäst skulle utformas för att låta dess omfattande samlingar och resurser komma till sin rätt.
Biblioteket nås från Galleriet, med vilket det också delar en vägg som är 70 meter lång och räcker ända upp till Galleriets tak. Denna strategiska placering i hjärtat av domstolens nya komplex harmonierar med bibliotekets syfte. Domstolens jurister och externa forskare, som ges tillträde på begäran, har tillgång till bibliotekets samlingar som utan tvivel saknar motstycke i Europa.
Läsesalen, som är fördelad på tre våningar, är varm och välkomnande och karakteriseras alltså inte av den strama atmosfär som alltför ofta förknippas med bibliotek. Den är samtidigt en lugn och rofylld plats som är idealisk för studier och forskningsarbete.

 
 

brique

   
   

På bottenplanet finns en informationsdisk där besökaren kan få råd och hjälp. Där finns också möjlighet att söka i den elektroniska bibliotekskatalogen och andra elektroniska informationskällor.
På samma plan finns den så kallade referenssamlingen med de mest efterfrågade unionsrättsliga verken. Här finns även monografier och kompletta samlingar av unionsrättsliga tidskrifter. Bibliotekets nyförvärv exponeras på särskilt uppställda hyllor.
Speciellt värt att notera är systemet med roterande hyllor, som ger besökaren omedelbar tillgång till det innevarande årets nummer av de juridiska tidskrifter som biblioteket prenumererar på. För närvarande finns här över 900 tidskrifter från både inom- och utomeuropeiska länder.

På plan 1 finns litteratur inom områdena rättsteori, internationell rätt och komparativ rätt, liksom en del av den litteratur som rör medlemsstaternas nationella rätt. Den återstående delen av den senare finns på plan 2.

 
       
 

pixel      

Biblioteket

fleche D

Biblioteket     
       
   

Ungefär 70 000 volymer, som upptar över 3 500 hyllmeter, har på detta sätt gjorts direkt tillgängliga för bibliotekets besökare. Denna mängd representerar emellertid bara en del av bibliotekets samlingar. I Torn B, som nås direkt från läsesalen genom en gång från plan 1, förvaras ytterligare 80 000 volymer om rättssystemen i vissa tredjeländer samt kompletta tidskriftssamlingar (medlemsstaternas officiella tidningar och rättsfallssamlingar) och lexikon.

 
 

brique

   
   

För att besökarna ska kunna ta del av samlingarna på bästa sätt har läsesalen försetts med ungefär 80 bekväma och ergonomiska arbetsplatser fördelade på tre plan. Bland bibliotekets flitigaste besökare kan nämnas de medarbetare som biträder de två unionsdomstolarnas ledamöter samt jurister från tjänsten för forskning och dokumentation, som ingår som den andra pelaren i samma generaldirektorat som biblioteket. Dessa jurister har till uppgift att biträda den dömande verksamheten och ombeds ofta att i samband med domstolens avgöranden göra utredningar inom unionsrätt, internationell rätt och komparativ rätt. Bibliotekstjänsten existerar på detta sätt i en sorts symbios med tjänsten för forskning och dokumentation, där den förras resurser utgör grunden för den senares utredningar.

Flytten till de nya lokalerna är ett viktigt steg i bibliotekets utveckling. Biblioteket har därigenom fått möjlighet att optimera användningen av samlingarna och disponerar nu över det utrymme som är nödvändigt för att anpassa sig till den explosionsartade ökningen av juridisk litteratur inom framför allt unionsrätten.